NaslovnaKOLIKO JE UČEŠĆE KAŠTIJUNA, ODNOSNO ZBRINJAVANJE OTAPDA U ŽCGO KAŠTJUN U UKUPNOJ CIJENI JAVNE USLUGE?

KOLIKO JE UČEŠĆE KAŠTIJUNA, ODNOSNO ZBRINJAVANJE OTAPDA U ŽCGO KAŠTJUN U UKUPNOJ CIJENI JAVNE USLUGE?

Zbrinjavanje otpada na ŽCGO Kaštijun značajno utječe na konačnu cijenu usluge. Naime, struktura same cijene formirana je na način da se sastoji od dva glavna dijela. Prvi, fiksni dio, je dio cijene usluge koji pokriva trošak komunalnog poduzeća Usluga  Poreč d.o.o. za uspostavu i održavanje sustava za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Drugi dio cijene, varijabilni dio,  čini trošak zbrinjavanja sakupljenog miješanog komunalnog otpada. U samoj strukturi cijene omjer troškova iznosi 55% za fiksni dio cijene te 45% za varijabilni dio odnosno trošak zbrinjavanja otpada na ŽCGO Kaštjun.

Dokumenti