HORTIKULTURNO UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA POREČA – PARENZO

Sa intenzivnim uređenjem i dotijerivanjem javnih zelenih površina Grada Poreča – Parenzo, djelatnici hortikulture komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. započeli su početkom proljeća, odnosno kada su nastupili odgovarajući vremenski uvjeti za tu vrstu aktivnosti.

Plan odvoza miješanog komunalnog otpada za Općinu Funtana – Fontane i Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Obavještavaju se korisnici da s 01.04.2019. godine stupa na snagu novi plan odvoza za područje Općine Funtana-Fontane te za područje Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, a prema kojem će se odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti jedan puta tjedno.

Obavijest o implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom – Grad Poreč – Parenzo, Općina Funtana – Fontane i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Obavještavaju se korisnici da sa 01.04.2019. godine započinje obračun varijabilnog dijela javne usluge sakupljanja otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika.

NOVA AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Kako se u prijelaznom razdoblju obračunava cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, što je prijelazno razdoblje i kada isto završava? Od 01. rujna 2018. g. u primjeni je novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) te su temeljem istog na adrese korisnika dostavljeni računi za obračunsko razdoblje, i to za 9. i 10. te 11. i 12. mjesec. Cijena javne usluge sastoji se od fiksnog dijela (ovisno o volumenu zaduženog - ugovorenog spremnika) i varijabilnog dijela (ovisno o volumenu spremnika x broj pražnjenja spremnika). Upravo ovaj varijabilni dio odnosi se na obradu otpada u ŽCGO Kaštjun u zamjenu za dosadašnje odlaganje na odlagalištu Košambra.

ZAPOČINJE PODJELA KOMPOSTERA

Obavještavaju se korisnici da će se dana 19.3.2019.g. započeti sa podjelom kompostera za korisnike koji su se očitovali o kompostiranju biootpada u Izjavi o načinu korištenja javne usluge. Podjela kompostera započeti će prema sljedećem planu: Finida, Novo naselje, Naselje bolnica, Čimižin, Špadići, Garbina, St. Molindrio, St.Vergotini i Gulići/Vranići.