NaslovnaVijestiGrad Poreč ; Održana zajednička sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča sa Općinskim vijećima

Grad Poreč ; Održana zajednička sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča sa Općinskim vijećima

Na jučer održanoj zajedničkoj sjednici Općinskih vijeća Funtane, Vrsara, Tara-Vabrige i Gradskog  vijeća Grada Poreča govorilo se o izgradnji sustava pročišćavanja otpadnih voda za Poreč, Vrsar, Tar-Vabrigu i Funtanu kroz prezentaciju studije izvodivosti.

Osnovno polazište projekta „Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Poreča“ definirano je kroz Pismo namjere svih jedinica lokalne samouprave koje je potpisano 29. travnja 2011. godine, a kojeg su potpisale JLS (Grad Poreč, Općina Tar-Vabriga, Općina Funtana i Općina Vrsar) naglasio je na samom početku Rodoljub Kosić, direktor komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. Isto tako, kazao je kako postoji visoki stupanj sinergije i razumijevanja kada je u pitanju priprema ovako važnog projekta. Općine potpisnice preuzimaju obvezu pripreme navedenog projekta koji se sastoji od rekonstrukcije postojećeg kanalizacijskog sustava, proširenja kanalizacijske mreže i izgradnje 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda membranskih tehnologija, kao i opreme za upravljanje sustavom.

Aglomeraciju sačinjavaju prostori koji na neki način prihvaćaju jedan uređaj kao uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pa se tako ovaj projekt sastoji od 4 aglomeracije – Lanterna, Poreč sjever, Poreč jug i Vrsar.
Što se tiče područja Lanterne uključujemo se sa izmjenom destinacije postojeće crpne stanice na novu lokaciju. Područja Santa Marine, Gedići, Perci zbog kriterija i velikih troškova u eurima po ekvivalent stanovniku ne ulaze u I. fazu realizacije, ali zato su ostali unutar obuhvata i ući će u program II. faze realizacije projekta, objasnio je Kosić. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je kapaciteta 30.000 ekvivalent stanovnika (ES).

Za aglomeraciju područja Poreč sjever također dolazi do dislokacije uređaja na novu lokaciju kao i rekonstrukcija postojećih sustava. Područje Kosinožića, Antonci, Vežnaveri ne ulazi u I. fazu realizacije, kao što ni naselja Mihelići, Filipini i Veleniki, ali će ući u II. fazu realizaciji. Kapacitet izgradnje uređaja je 37.000 ES.

Najveće promijene dogodile su se za područje aglomeracije Poreč jug čija je izgradnja uređaja kapaciteta 48.000 ES.  Bitno je izmijenjena lokacija i to sa mjesta poluotoka Debeli  Rt na lokaciju podno naselja Mugeba. Dio Fuškulina, zbog dužine glavnog kanalizacijskog kolektora nije se uspio ući I. fazu realizacije projekta.  

U Vrsaru je kanalizacijska mreža jako dobro razvijena, pokriva sva područja. Ovdje se neće izmiještati postojeći uređaj. Izgradnja UPOV kapaciteta za ovo područje je 22.500 ES.

Drugi dio prezentacije koji se odnosi na benefit analizu, prisutnima je objasnio Mate Soža, izrađivač ekonomske analize. Za Poreč je važan značajan utjecaj gospodarstva u odnosu na domaćinstvo. Polazna osnova bila je utvrditi količinu isporučene vode koja je osnova za izračun prihoda od odvodnje kazao je Soža, dodavši da su od Istarskog vodovoda dobiveni podaci da se Poreču isporuči otprilike 3 milijuna kubika vode za područje sve četiri aglomeracije, od toga je milijun kubika za domaćinstvo, a dva milijuna za gospodarstvo. Bitna je  karakteristika sezonske potrošnje jer se u tri mjeseca u sezoni potroši najveći dio vode dok se za siječanj, veljaču, ožujak i ostale mjesece potroši puno manje. Preko 65 % potrošnje odnosi se na gospodarstvo, a gospodarstvo od tih 65 % čine hotelske kuće (Plava Laguna, Riviera i Maistra). Troškovi investicije za sva četiri pročišćivaća otpadnih voda, kolektori i pumpne stanice iznose 98 milijuna eura odnosno 430 milijuna kuna. Investirat će se u razdoblju od 2013. do 2016. godine, a to znači da će radovi trajati 3 godine, a 27 godina trajala bi eksploatacija projekta.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo  i vijećnici Općina Funtana-Fontane, Tara-Vabrige-Torre-Abrega i Vrsara-Orsera jednoglasno su prihvatili prezentiranu Studiju izvodljivosti za Porečki projekt pod nazivom „Feasibility Study Poreč Sewerage and Waste Water Treatment Plants – Final Report“ (Studija izvodljivosti – Poreč, kanalizacija i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda – završno izvješće). lipanj 2011. godine. Prihvatili su i izrađeni aplikacijski paket sa svom pratećom dokumentacijom i donosi se odluka o uoućivanju nominacije projekta Poreč pod nazivom „Poreč, Sewerage and Waste Water Treatment Plants (Poreč, kanalizacija i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) putem izrađenog aplikacijskog paketa u proceduru odobrenja za sufinanciranjem projekta od strane fondova Europske unije.  

 

Dokumenti