NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: Kaštijun konačno u Bruxellesu

Iz Glasa Istre: Kaštijun konačno u Bruxellesu

Aplikacija je nakon dorade upotpunjena pa se uskoro može očekivati i potpisivanje ugovora između Europske unije i hrvatske Vlade o dodjeli europskih sredstava za Kaštijun, veli član Županijskog poglavarstva zadužen za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Vedran Grubišić.

 

 

Aplikacija za sredstva iz europskog fonda IPA, iz ko­jeg se za izgradnju županij­skog centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu očekuje 21 milijun eura bez PDV-a, ko­načno je upućena u Bruxelles. To je potvrdio član Županij­skog poglavarstva zadužen za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Vedran Grubišić rekav­ši da je na nedavnom javnom natječaju za dopunu aplikacije odabrana zagrebačka tvrtka Hidroplan, zadužena za pro­jektiranje, konzalting i nadzor nad izvođenjem radova u gra­đevinarstvu.

Ta je tvrtka još u lipnju 2007. godine izravnom nagodbom sklopila ugovor s Istarskom

žu­panijom za izradu IPA aplikaci­je, što je koštalo 1,8 milijuna kuna, no nakon što je

doku­mentacija proslijeđena EU konzultantima ustanovljeno je da je nepotpuna te da treba uvrstiti podatke o kompletnom sustavu funkcioniranja centra. Grubišić ističe da je aplikacija sada upotpunjena te da se us­koro može očekivati i potpisi­vanje ugovora između Europske unije i hrvatske Vlade o dodjeli europskih sredstava za Kaštijun.

Direktorica tvrtke Kaštijun Vesna Dukić veli da se konač­na ocjena Europske komisije očekuje sredinom idućeg mje­seca te da će sporazum o fi­nanciranju biti potpisan ako projekt bude prihvaćen. Po njenim riječima, za IPA pretpristupni fond kandidiran je sa­mo dio projekta izgradnje cen­tra koji se odnosi na gradnju ulazne i radne zone te polja za odlaganje bez MBO postro­jenja, u ukupnoj vrijednosti od oko 17 milijuna eura. Dukić is­tiče da će nakon prihvaćanja projekta biti izrađeni tenderi, odnosno natječajna dokumen­tacija za izgradnju županijskog centra, koji će, tvrdi, biti raspi­sani u dva dijela, u prvom dije­lu za izradu glavnog i izvedbe­nog projekta i ishođenje akata potrebnih za gradnju te u dru­gom za izvođenje radova. Uz to slijedi i raspisivanje natječa­ja za stručni nadzor nad izvo­đenjem radova, nabavu opre­me, informiranje i edukaciju javnosti te za tehničku pomoć, u skladu s pravilima EU-a.

– Za izradu natječajne doku­mentacije bit će raspisan javni natječaj, a nakon toga svu dokumentaciju treba na odobrenje dostaviti Delegaciji Europske komisije. Tek nakon toga će Fond za zaštitu okoliša i ener­getsku učinkovitost raspisati pet međunarodnih javnih natje­čaja. Također, krajem idućeg mjeseca ili početkom ožujka očekujemo lokacijsku dozvolu za županijski centar gospoda­renja otpadom, rekla je Dukić. Dodala je da je za realizaciju procedure vezane uz međuna­rodne natječaje potrebno oko 12 mjeseci, kada bi, tvrdi, mogli početi i prvi konkretni radovi na budućem centralnom deponiju.

S obzirom na to da je Županija Hidroplanu za očito loše oba­vljen posao već uplatila 1,8 milijuna kuna te je za dopunu aplika­cije utrošeno dodatnih 445.080 kuna, lako je izračunati da je za­jedno s novcem iz Fonda za zaš­titu okoliša i energetsku učinko­vitost samo za IPA-u izdvojeno nemalih 2,2 milijuna kuna.

Europska komisija je, među ostalim, u prvoj verziji aplikacije zatražila „dopunu valorizacije predviđenih pretovarnih stanica, analizu transporta otpada od pretovarnih stanica do Kaštijuna, kompletnu analizu tokova svih vrsta otpada unutar županije, kao i tehničku te ekonomsku analizu izbora varijante mehaničko-biološke obrade otpada“. U prosjeku se na deponij godišnje odloži oko 120 tisuća kubika ko­munalnog otpada, a po sadaš­njem stanju ondje ima prostora za još oko 175 tisuća kubika, od­nosno za još godinu dana.

Dodajmo da je Europska komisija za provedbu IPA programa u razdoblju do 2010. godine namijenila ukupno 5,74 milijarde eura. Za Republiku Hrvatsku u tom je razdoblju osiguran iznos od 589,9 milijuna eura, počevši sa 138,5 milijuna eu­ra u 2007. godini, uz predvi­đeni stalni rast godišnjeg iz­nosa, koji bi u 2010. godini trebao dostići 154,2 milijuna eura.   

D. Bašić-Palković 

Dokumenti