NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: Samo 28 gradova naknadu za smeće obračunava ispravno

Iz Glasa Istre: Samo 28 gradova naknadu za smeće obračunava ispravno

S prvim danom ove godine na snagu je stupio izmi­jenjeni Zakon o otpadu kojim su svi gradovi i općine u Hrvatskoj morali promijeni­ti sustav naplate sakupljanja i odvoza otpada, tako da se ra­čuni više ne plaćaju paušalno prema kvadraturi stana ili kuće, već prema stvarno "proizvede­noj" masi otpada, prema vo­lumenu posude za odlaganje otpada ili pak prema broju čla­nova kućanstava.

Intencija je bila ukinuti ne­pravedan sustav naplate po kvadraturi, kojim su građani u više "kvadrata" plaćali više za odvoz otpada, makar, primje­rice, dvoje umirovljenika u 80 četvornih metara stana sigurno baca manje smeća od četve­ročlane obitelji u 60 četvornih metara stana.

Teško do podataka

 

I makar su se gradovi krajem prošle godine pobunili protiv iz­mjena koje su morali realizirati, njihova su komunalna poduze­ća uspjela, ipak, natjerati vodu na svoj mlin. Unatoč intenciji zakona da se otpad naplaćuje po izmjerenoj količini bačenoj u kantu za "obično" smeće, čime bi se građane nagna­lo da ostali otpad sortiraju po kantama za, primjerice, papir, plastiku i slično, "komunalci" su u većini gradova, naprosto, kvadraturu stana pretvorili u volumene kanti. Naime, otpad se i dalje ne važe, jer to traži posebne, skupe kamione, čipove na vrećicama za otpad i vage, pa umjesto toga građani "zakupljuju" svoj prostor u kan­tama za smeće, dodijeljen im temeljem, opet, veličine stana u kojem žive.

Tek u malobrojnim gradovi­ma odvoz se naplaćuje prema broju članova kućanstva budu­ći daje komunalnim društvima, kako se opravdavaju, nemogu­će doći do tih podataka. U sta­rim zgradama, koje dijele vodomjer, zna se koliko je ljudi u svakom stanu, i te su podatke komunalna društva prikupila, no problem su nove zgrade, s vlastitim vodomjerima za svaki stan, u kojima se broj članova kućanstava ne zna.

 

Bahati Zagreb

 

Prema podacima Ministar­stva zaštite okoliša, prostor­nog uređenja i graditeljstva, do sada su uspjeli prikupiti po­datke za 112 gradova o načinu obračuna odvoza komunalnog otpada za kućanstva. Samo 28 gradova obračunava svo­ju uslugu prema broju člano­va kućanstva, između ostalih i Buzet, Cres, Čabar, Delnice, Gospić, Mali Lošinj, Pazin, Plo­če, Slunj, Vodnjan i Vukovar. Svi ostali obračunavaju svoju uslugu prema volumenu, iska­zanom u litrama – između osta­lih i Bakar, Buje, Crikvenica, Dubrovnik, Kastav, Kraljevica, Krk, Labin, Novalja, Novigrad, Novi Vinodolski, Ogulin, Opati­ja, Otočac, Pula, Rijeka, Rovinj, Split i Umag – odnosno prema volumenu posude i broju od­voza. Obrovac i Vrbovec još uvijek obračunavaju uslugu po četvornom metru stambenog prostora, s tim da su naznačili da su u tijeku izmjene načina obračuna. Jedino od Zagreba Ministar­stvo još uvijek nije dobilo oba­vijest o donošenju nove odluke o načinu obračuna usluge od­voza otpada, usklađene sa Zakonom. Na pitanje hoće li Za­grebu biti naplaćena kazna od pola milijuna kuna, jer već de­set mjeseci kasni s ukidanjem naplate po kvadraturi stana, u Ministarstvu ne odgovaraju.

 

Skuplja odvožnja

 

Kako god, građanima iz­mijenjeni Zakon o otpadu nije donio ničeg novog, pa tako niti nove cijene, budući da se u ve­ćini gradova, pa tako i u Rije­ci, odvoz otpada i dalje plaća podjednako. Istovremeno, me­đutim, nije niti ispunjena prvot­na namjera zakona – da se što više otpada baca u kontejne­re namijenjene reciklaži, a što manje u one koje se naplaćuje. Kako napominju u potrošač­kim društvima, nekim je čud­nim "gimnasticiranjem" u ko­munalnim društvima površina stanova pretvorena u volumen posuda. Zgrade u gradovima, pa tako i u Rijeci, na raspola­ganju i dalje imaju kontejnere od, uglavnom, 1.100 litara, a svakom se stanu dodjeljuje vo­lumen sukladno kvadraturi.

Rješenje bi, dakako, bilo stvarno vaganje preuzetog ot­pada, no to traži veliko investiranje u opremu, s kakvom raspolažu komunalna društva vani, u razvijenim zemljama. To bi, međutim, značilo i skuplje odvoženje za one koji "proi­zvode" više smeća, a kako bi smanjili svoju količinu na va­ganju, mnogi bi, nema sumnje, otpad odbacivali na "divlje".

Bojana Mrvoš Pavić

 

Napomena:

Grad Poreč je donio odluku o obračunu naknade po broju članova domaćinstva.

Uprava društva

 

Dokumenti