NaslovnaVijestiNovosti iz RJ Parkirališta

Novosti iz RJ Parkirališta

Na temelju članka 2. točka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča

PRAVILNIK
o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulazak
u pješačku zonu II (ulaz iz ul. M. Županića u parkiranje i parkiranja
omeđenim Mlinskom i Partizanskom ul. (uz tržnicu))
PRAVILNIK

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulazak u pješačku zonu II određenu člankom 36. točkom 9. Odluke o uređenju prometa na području Grad Poreča (dalje u tekstu: Odluka) propisuje se postupak, uvjeti te ostalo u svezi izdavanja odobrenja, odnosno daljinskih upravljača i kartica za ulaz vozila u pješačku zonu II definiranom člankom 36. točka 9, Odluke «Odobrenja za ulaz u dio pješačku zonu II izdaje gradsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo, osim za ulaz iz ulice Mihe Županića u Partizansku ulicu, odnosno u područje između Mlinske i Partizanske ulice (uz tržnicu), koje je u nadležnosti komunalnog trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o.»

Prema Odluci o uređenju prometa na području pješačke zone prema Članku 36. točka 10. temeljem pisanog zahtjeva i priložene dokumentacije izdaju se posebne dozvole.

Članak 2.

Odobrenja za ulazak u pješačku zonu II izdaje «Usluga Poreč»

Odobrenje sadrži: naziv i adresu korisnika (tvrtka, obrt, ime i prezime, adresu, vrsta vozila i registarski broj pločica, godina na koju se odobrenje odnosi, broj i vrijeme ulaza u pješačku zonu, sankcije i slično).
Odobrenje se izdaje na rok od tri (tri) godine, uz mogućnost produženja za vlasnika zgrade-stana.
Odobrenje se izdaje na rok od jedne (1) godine ili prema Ugovoru o najmu za poslovni prostor sklopljen sa Uslugom Poreč d.o.o.

Temeljem odobrenja «Usluga Poreč» će podnositelju zahtjeva izdati identifikacijski karton, te karticu odnosno daljinski upravljač programiran na način utvrđen u odobrenju.

Po stambenoj jedinici moguće je dobiti samo jedno odobrenje.

Ukoliko stanar koji ima prebivalište na navedenoj lokaciji a sustanar je već ostvario pravo na odobrenje isti će moći kupiti pretplatu za gradsko parkiralište po povoljnijim uvjetima odnosno kupiti povlaštenu karticu sve sukladno Odluci o porezima Grada Poreča.

Subjekt koji na temelju odobrenja ostvari pravo na karticu, odnosno daljinski upravljač, dužan je identifikacijski karton, iz stavka 4. ovog članka, istaknuti na vidljivom mjestu s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla.

U identifikacijski karton upisuju se sljedeći podaci:
– registarski broj vozila,
– godina (rok) na koju se odobrenje odnosi,
– vrijeme u kojem je dozvoljen ulaz u navedenu pješačku zonu,
– serijski broj kartona,
– kategorija korisnika.

Identifikacijski karton je bijele boje.

Kategorije korisnika mogu biti:
– vlasnik zgrade-stana (uključujući osobe koje imaju unajmljen stan),
– pravne i fizičke osobe koje se skrbe i prevoze (nemoćne-invalidne) osobe,
– dostava-opskrba

Dostava-opskrba odnosi se samo na one koji imaju iznajmljene prostore ili stolove na tržnici te imaju Ugovor o najmu sa Uslugom Poreč.

Za izvanredne slučajeve ulaza u navedenu pješačku zonu, koji nisu propisani ovim Pravilnikom, odobrenje će izdati «Usluga Poreč», a temeljem mišljenja Komisije, koju imenuje Nadzorni odbor Usluge Poreč od predstavnika Usluge Poreč, Mjesni odbor Joakim Rakovac i predstavnika stambenog vijeća.

Za izvanredne slučajeve jednokratno daje odobrenje Usluga Poreč, a na temelju mišljenja Uprave društva.

Članak 3.

Subjektima izuzetima od zabrane prometa (MUP, centar za zaštitu od požara – JVP, Hitnoj medicinskoj pomoći, «Uslugi Poreč») omogućiti će se ulaz u pješačku zonu (II) putem dežurnog djelatnika odnosno aktivirati onoliko daljinskih upravljača odobrenih po članku 3. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulazak u pješačku zonu, valjanosti prema stavki 2. istog članka.

Članak 4.

Od zabrane prometa na području pješačke zone (II) definirane ovim Pravilnikom izuzeti su stanari koji u toj zoni imaju prebivalište u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, uz podnošenje zahtjeva, uz sljedeću dokumentaciju:

Za vlasnike stana sa prebivalištem:
– uvjerenje o prebivalištu, odnosno preslik osobne iskaznice
– preslik prometne dozvole

Za stanare koji imaju unajmljen stan:
– uvjerenje o boravištu
– preslik osobne iskaznice
– preslik prometne dozvole
– preslik Ugovora o najmu

Ukoliko osoba koja ima prebivalište u pješačkoj zoni nema vlastito vozilo, a koristi vozilo sustanara koji ima boravište na istoj lokaciji potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
– uvjerenje o prebivalištu, odnosno preslik osobne iskaznice osobe koja podnosi zahtjev
– preslik osobne iskaznice sustanara čijim se vozilom koristi
– preslik prometne dozvole sustanara čijim se vozilom koristi
– uvjerenje o boravištu sustanara osobe koja ima prebivalište u pješačkoj zoni
– ovjerena izjava kod Javnog bilježnika da žive zajedno na adresi stanara sa prebivalištem i da se koriste istim vozilom

Članak 5.

Radi prijevoza i njege teško bolesne i nepokretne osobe koja ima prebivalište unutar pješačke zone (II) ovoga Pravilnika na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
– liječničko uvjerenje
– uvjerenje o prebivalištu, odnosno preslik osobne iskaznice stare ili nemoćne osobe
– preslik prometne dozvole davaoca usluge.

Ulaz u pješačku zonu (II) ovog Pravilnika radi staranja o starim i nemoćnim osobama odobrava se u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, sa zadržavanjem do 120 minuta.

Članak 6.

Ulazak u pješačku zonu (II) ovog Pravilnika odobriti će se i odgovarajućoj službi koja se skrbi za bolesne i nemoćne osobe, te za dojenčad (patronaža i druge slične službe), kao i ustanovama koje pružaju zdravstvenu njegu u kući, na temelju zahtjeva kojem treba priložiti:
– izvod iz registra ili odgovarajuće rješenje
– preslik prometne dozvole

Članak 7.

Invalidnim osobama s prebivalištem unutar pješačke zone (II) ovog Pravilnika, kojim upravljaju svojim vozilom odobrit će se ulazak u pješačku zonu, odnosno parkiranje vozila unutar pješačke zone, na temelju zahtjeva kojemu treba priložiti:
– uvjerenje o prebivalištu, odnosno kopiju osobne iskaznice
– preslik prometne dozvole
– rješenje nadležnog upravnog tijela o izdavanju znaka za označavanje vozila invalida

Ulaz u pješačku zonu ovog Pravilnika osobama iz stavka 1. ovog članka odobrava se u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Ukoliko invalidna osoba , iz stavka 1. ovog članka ne upravlja svojim vozilom ulaz u pješačku zonu (II) ovog Pravilnika radi prijevoza invalidne osobe odobriti će se trećoj osobi koja rješenjem nadležnog upravnog tijela utvrđena kao osoba koja će obavljati prijevoz invalida, uz zadržavanje do 60 min.

Članak 8.

Ulaz u pješačku zonu (II), u dio Partizanske ulice, od križanja s ulicom Mihe Županića prema Trgu Joakima Rakovaca prema članku 13. Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulazak u pješačku zonu odobrit će se ulazak od 00,00 do 24,00 sata, a odobrenje će se izdati na razdoblje od tri (3) godine.
Fizičkim i pravnim osobama koje svoju djelatnost obavljaju u prostorima tržnice odnosno na štandovima i stolovima tržnice za koje imaju sklopljen Ugovor o najmu sa Uslugom Poreč u vremenu 06,00 do 08,00 sati i od 12,00 do 14,00 sati sa zadržavanjem do 30 minuta.
Subjektima iz stavke 2. ovog članka izdati će se jedna (1) kartica bez naknade u sklopu Ugovora o najmu poslovnog prostora, štanda odnosno stola i u trajanju valjanosti istog koju će moći koristiti za parkiranje na velikom gradskom parkiralištu.

Dostava za poslovne prostore koji se nalaze u pješačkoj zoni a nisu u vlasništvu Usluge Poreč vršiti će se sa opskrbnih punktova definiranih u Odluci o uređenju prometa na području Grada Poreča i pravilnika o načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima.

Članak 9.

Prema članku 14. Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulazak u pješačku zonu ulaz u pješačku zonu (II) uz poslovnu zgradu tržnice, omeđenu Partizanskom i Mlinskom ulicom, za potrebe opskrbe tržnice, omogućiti će se višekratno u vremenu do 30 minuta fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost prodaje vlastitih poljoprivrednih i ostalih proizvoda bez naknade.
Subjektima iz stavke 2. članka 8. i stavke 1. ovog članka dodijeliti će se jedna (1) kartica tako da se omogućiti parkiranje na velikom gradskom parkiralištu bez naknade u sklopu Ugovora o najmu.
Valjanost izdane kartice za veliko gradsko parkiranje biti će za razdoblje važenja Ugovora o najmu poslovnog prostora, štanda odnosno stola.

Članak 10.

Korisnici kartica, odnosno daljinskih upravljača dužni su karticu odnosno daljinski upravljač koristiti na način propisan u odobrenju. Korisnici kartice ili daljinskog upravljača koji bude postupao suprotno odobrenju ili na bilo koji način zloupotrebljavao karticu ili daljinski upravljač, odnosno ne drži se odobrenja biti će prethodno pismeno opomenut.
U slučaju da u tijeku godine isti korisnik, i nakon prethodne opomene još jednom počini (drugi) prekršaj, tj. zloupotrebi karticu ili daljinski upravljač ili vozilo neopravdano zadrži (parkira ili zaustavi) u pješačkoj zoni, u vremenu izvan odobrenja vozilo će mu se ukloniti putem specijalnog vozila «pauk» na teret vlasnika.
U slučaju da u tijeku godine isti korisnik, i nakon drugog prekršaja počini još jedan prekršaj (treći) oduzet će mu se odobrenje (kartica, odnosno daljinski upravljač), odnosno onemogućiti će u se pristup u pješačku zonu.

Članak 11.

Za izdavanje odobrenja, odnosno bezkontaknih kartica za ulazak u pješačku zonu (II) iz članka 8. stavka 1. za razdoblje od tri (3) godine, plaćati će se naknada kako slijedi:
– za bezkontaktnu karticu 250,00 kuna (uključen PDV)
– za daljinski upravljač 540,00 kuna (uključen PDV)

Za subjekte iz članka 8. stavka 2. izdati će se kartica bez naknade u sklopu Ugovora o najmu poslovnog prostora, štanda odnosno stola za period važenja istoga.

Za subjekte iz članka 9. izdati će se bezkontaktna kartica za parkiranje na velikom gradskom parkiralištu bez naknade u sklopu Ugovora o najmu poslovnog prostora, štanda odnosno stola za period važenja istoga.

Po isteku razdoblja iz stavka 1. ovog članka naknada za produženje odobrenja za izdavanje bezkontaktne kartice odnosno daljinskog upravljača iznosi 70,00 kuna, za naredno razdoblje od tri (3) godine.

Članak 12.

Temeljem zahtjeva za komisiju od plaćanja naknade iz članka 11. stavka 1. ovog Pravilnika, pored subjekta iz članka 3. ovog pravilnika oslobođeni su :
– građani-invalidi s 80% (i preko) invaliditeta, na temelju podnijetog zahtjeva i odgovarajuće isprave,
– umirovljenici u visini od 50%, na temelju podnijetog zahtjeva i odgovarajuće isprave (rješenje, odrezak kupona o prijemu mirovine i slično)

Članak 13.

Subjekti iz članka 8. stavka 1. koji izgube karticu mora ponoviti zahtjev za izdavanje istih. Izdavanje nove kartice omogućiti će se nakon deaktiviranja serijskog broja izgubljene kartice.
Nova kartica subjektima iz članka 4., 5., 6. i 7. izdati će se po cijeni određenoj člankom 11. ovog Pravilnika i vrijedit za ostatak perioda na koji su prethodno i bili izdani.
Subjekti iz članka 3. ovog pravilnika novu karticu ili daljinski upravljač mogu dobiti uz nadoknadu stvarnih troškova.
Subjektima iz članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 1. novu karticu mogu dobiti uz nadoknadu stvarnih troškova.

Članak 14.

Korisnici kartice, po isteku njihova odobrenja ili iz drugih razloga prestanka njihove upotrebe iste su dužni vratiti «Uslugi Poreč».
Istekom roka odobrena (važenja kartice) ono se može obnoviti pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 15.

Sva vozila zatečena u pješačkoj zoni (II) definiranoj ovim Pravilnikom izvan odobrenog vremena zadržavanja propisanog ovim Pravilnikom, biti će blokirana specijalnim lisicama za blokiranje kotača ili uklonjena iz pješačke zone putem specijalnog vozila «pauk» i ostalim zakonski dopuštenim sredstvima, na trošak vlasnika.

Članak 16.

Nadzor nad primjenom odredaba ovog Pravilnika vršiti će službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova i Komunalno redarstvo Grada Poreča na poziv Usluge Poreč d.o.o.

Članak 17.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Nadzorni odbor Usluge Poreč.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

Ur. broj:
Poreč, travanj 2005.

Dokumenti