NaslovnaVijestiOdbor zašite na radu – Izvod iz zapisnika

Odbor zašite na radu – Izvod iz zapisnika

 

Na sjednici održanoj  29.01.2009. godine  razmatran je slijedeći Dnevni red:

 

1.       Razmatranje i donošenje PROCJENE OPASNOSTI Usluge Poreč d.o.o.,

2.       Razmatranje i donošenje Pravilnika Zaštite na radu,

3.       Razmatranje i donošenje Pravilnika o zaštiti od požara,

     4.    Novosti iz zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

5.       Kontrola i higijenska zaštita kroz DDD i zaštitu bilja,

6.       Pitanja i prijedlozi.

  

Sjednici su prisustvovali:

Rodoljub Kosić, predsjednik Odbora ZNR,

Nevija Poropat, član,

Dino Mates, član,

Roberto Pilar, član,

Siniša Pilat, član,

Dragan Kepčija, član,

Danica Horvat, član.

 Odsutan:

Donald Čugalj, član….službeno spriječen

 Pored članova Odbora ZNR, sjednici su prisustvovali Viktorija Pajić i Marina Božić, djelatnice tvrtke INGINSPEKT Opatija kao stručne suradnice pri izradi procjene ugroženosti tvrtke.

 AD 1.

Viktorija Pajić uvodno je pojasnila u čemu se bazira procjena ugroženosti, napominjući da se Zakon o zaštiti na radu učestalo mijenja pa je tako i ova procjena izrađena na osnovu trenutnih podataka dobivenih od stručnjaka ZNR. Procjena je u osnovi sačinjena iz tri osnovna dijela i to od podataka o postojećem stanju trgovačkog društva, aktualne analize stanja te planova i mjera za korekciju Plana.

Što se organizacionih propisa tiče, bilo je nužno uvesti mnoge izmjene, počevši od samog odabira povjerenika i stvaranja Odbora zaštite na radu, do teorijskog obrazovanja djelatnika. U zakonskoj je obvezi stvoriti karton o praktičnoj sposobnosti djelatnika iz domene ZNR koja se provodi u specijaliziranim tvrtkama ili u internoj organizaciji komunalnog poduzeća.

Usluga Poreč d.o.o. je i u dosadašnjoj praksi upućivala djelatnike na osposobljavanje u tvrtku Diopter koja nije vodila kompjutersku evidenciju o tome pa je bilo teško uskladiti podatke sa novim zakonskim regulativama.

Gđa. Pajić skrenula je posebnu pažnju na nužnu suradnju sa doktorima medicine rada čime se stvaraju osnovne pretpostavke za kvalitetno provođenje planiranih mjera i postupaka iz Plana.

            Djelatnici se trebaju u kontinuitetu teoretski osposobljavati svakih par godina zbog razvoja i unaprjeđenja tehnologije koju tvrtka koristi. Gđa. Pajić predlaže da tvrtka osposobi što više povjerenika i ovlaštenika koji bi bili od konkretne pomoći svim zaposlenicima i stručnjaku ZNR. Budući da je Usluga Poreč d.o.o. tvrtka sa mnogobrojnim radnim mjestima visoke rizičnosti osposobljavanjem bi se zasigurno smanjile potencijalne ozljede i smetnje.

Predsjednik Odbora podržava svaki iskorak na suradnji s institucijom smatrajući da je tvrtka sa radnim mjestima visoke rizičnosti dužna kvalitetno školovati djelatnike, te daje riječ gđi. Horvat koja potvrđuje da je njeno iskustvo i osobno poznavanje djelatnika pridonijelo stvaranju procjene ugroženosti. Istaknula je da je vođenje podataka od neupitne važnosti budući da se novi Pravilnici stvaraju veoma brzo zbog nastojanja da se paketi propisa usklade s Europskim komisijama. Opće regulative iz ZNR su usko vezane s pravima iz zdravstvenog osiguranja jer je osnovan novi osiguravatelj za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (Zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu umjesto dosadašnjeg HZZO-a). Ukoliko sva regulativa nije obavljena kako treba, ukoliko se ustanovi da radnik nije bio osposobljen ili nije nosio zaštitnu opremu, Zavod tereti poslodavca za sve troškove liječenja, pa i hospitaliziranje i odštetu.

Predsjednik Odbora naglašava da je Usluzi intencija osigurati djelatniku sve što je potrebno zakonskim regulativama i preuzeti odgovornost na način da se povjerenicima izda Rješenje po kojem bi mogli postupati i odgovarati u slučaju potrebe. Mišljenja je da je neophodno ulagati u edukaciju i osposobljavati ljude vlastitim snagama koliko je to moguće ali i ne libiti od vanjskih suradnika.

Odbor je na kraju jednoglasno prihvatio Procjenu opasnosti i zaključio da se do travnja mjeseca donesu Rješenja o povjerenicima i ovlaštenicima, kako bi se osposobili po pitanju regulativa i obveza i uveli kartoni osposobljavanja za sve djelatnike.

 

AD 2.

Gđa. Marina Božić uvodno je informirala prisutne da je Pravilnik zaštite na radu izrađen po Zakonu zaštite na radu i da sadrži sve bitne čimbenike koje treba poštivati jer se tu reguliraju načini osposobljavanja djelatnika za rad na siguran način, prava i obveze djelatnika, posebni uvjeti rada, vršenje stručnih pregleda, prava i zaduženja ovlaštenika, zaštitna sredstva za pojedina radna mjesta i rok njihove izmjene, regulative u vezi radne odjeće. Pravilnik zaštite na radu treba biti izložen na oglasnoj ploči kako bi svi mogli imati uvid u regulative i eventualno izložiti primjedbe na isti.

Stručnjak ZNR istaknuo da je suradnja sa djelatnicima pri provođenju mjera iz Pravilnika odlična i da savjesno prihvaćaju svaki oblik edukacije na ovom polju. Gđa. Božić dodaje da povjerenici trebaju provoditi regulative iz Pravilnika čak do te mjere da zabrane rad djelatnicima koji opremu ne koriste adekvatno. Što se alkoholiziranosti na radu tiče, novi Pravilnik uvodi strogu zabranu konzumacije alkohola i toleranciju od 0.0 %. Također je važno saznanje da odgovorne osobe moraju ovu mjeru striktno provoditi, međutim ako se ipak djelatniku za vrijeme radnog vremena desi saobraćajni udes pod utjecajem alkohola, tvrtka neće preuzeti nikakvu odgovornost nad posljedicama.

Odbor je na kraju diskusije jednoglasno prihvatio novelirani prijedlog Pravilnika zaštite na radu.

 AD 3.

Stručnjak ZNR obrazložio da je Usluga Poreč d.o.o. u 4. zoni zaštite od požara i prema tome je nužno donijeti Pravilnik o zaštiti od požara koji će obuhvatiti prava zaposlenika, pravnu regulativu te atestiranje aparata i hidranta za gašenje požara. Konstatirano je da su tijekom proteklog perioda aparati za gašenje požara planski uredno servisirani i testirani i da je u tijeku nastavak aktivnosti na daljnjem osposobljavanju djelatnika na ovom području.

Gđa. Pejić pojašnjava da se sva oprema za zaštitu od požara mora obvezatno ispitivati jednom godišnje.

Odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog Pravilnika zaštite od požara.

 

AD 4.

Gđa. Horvat informirala je prisutne da je 01.01.2008. godine stupio na snagu novi Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu o čemu je i obavijestila zainteresirane strane, po kojemu je Zavod dužan sklopiti Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa specijalistima zdravstvene medicine rada. Poslodavci su u mogućnosti odabrati specijalista sa kojim će surađivati. Novi Zakon omogućuje slijedeće: preventivnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti. Preventivnu zdravstvenu zaštitu po novom Zakonu plaća Zavod. Tako je kod gđe. Horvat u 2008. godini na periodičnom pregledu bio 91 djelatnik za što je terećen Zavod za osiguranje zaštite zdravlja na radu. Tvrtke koje ne posjeduju procjenu ugroženosti, troškove za periodične (sistematske) preglede snose same. Poslodavac po novom Zakonu dužan plaćati samo izvanredne, odnosno kontrolne preglede.

U slučaju ozljede na radu, prijavu o ozljedi ispunjava liječnik medicine rada na način da daje mišljenje o tome da li se ozljeda može tretirati kao takva, međutim područna služba u Rijeci je ta koja odlučuje da li će snositi troškove liječenja. U slučaju bilo kakvih spornih podataka, prijave se upućuju Hrvatskom Zavodu za medicinu rada.

Medicina rada je sada nadležna za otvaranje, praćenje i zatvaranje bolovanja bez povjerenstva, a liječnik opće medicine vrši liječenje. Nakon zatvorenog bolovanja, poslodavac refundira troškove bolovanja od Zavoda.

Predsjednik Odbora apelira na rukovoditelje i buduće povjerenike da što detaljnije vode situacije ozljeda na radu, kako bi tvrtka postigla maksimalni povrat sredstava što se medicinskih troškova tiče. U tu svrhu, Predsjednik Odbora traži od stručnjaka ZNR i specijaliste medicine rada da stvore sažet osvrt o bitnim pravnim regulativama i pretpostavkama po kojima poslodavac ostvaruje refundaciju od Zavoda. Također traži jasno definiranje postupka prijave kod ozljeda na radu, kao i izlaganje Pravilnika o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti na mjestu dostupnom za operativu.

Gđa. Horvat posebno napominje da je u slučaju pregrupiranja djelatnika sa mjesta osnovnih radnih zadaća, potreban radni nalog kako bi se u slučaju nezgode ista mogla prijaviti. Isto je tako uputno imati zapisnik o svakoj ozljedi na radu zbog Inspekcije.

Na osnovu upute gđe. Horvat, Predsjednik Odbora zatražio je od stručnjaka ZNR da stvori popis djelatnika po radnim jedinicama sa nalogom (razlogom) za djelatnike koji u istu ne spadaju, bez obzira radi li se o stalno ili privremeno zaposlenim djelatnicima.

Nevija Poropat skreće pozornost na situaciju sa kojom se svakodnevno susreću njena RJ (hortikultura) i RJ Pogrebne usluge koje većinom provode zajedničke poslove i usko surađuju. Predsjednik Odbora želi da se definira pojam „posuđivanja“ djelatnika po kojemu će se nalozi izdavati samo djelatnicima koji na duže vremensko razdoblje imaju obavljati poslove izvan svoje RJ. Zadužuje se stručnjak ZNR da pravno ispita proceduru oko izdavanja naloga.

Predsjednik Odbora zaključio je ovu točku Dnevnog reda uz napomenu da se osmisli kvalitetno informiranje svih zaposlenika o spomenutoj problematici.

  

AD 5.

Stručnjak ZNR obrazlaže da je raspisan natječaj po pozivu za obavljanje kontrole i higijenske zaštite kroz DDD i putem Povjerenstva utvrđeno je da su prispjele dvije ponude i to od tvrtke Eko Servis Matić i Veterinarske stanice Poreč. Komisija je konstatirala da je samo ponuda od tvrtke Eko Servis Matić kompletna i predlože se odboru da se sa njom sklopi Ugovor za pružanje traženih usluga što je i jednoglasno prihvaćeno.

Gđa. Horvat spomenula je da su djelatnici uposleni na kanalizacijskim sustavima propisno cijepljeni ali je pritom zaključeno da se stručnjak ZNR informira kod gđe. Valić u Domu zdravlja o eventualnoj obvezi cijepljenja za djelatnike koji izvršavaju radne zadaće u RJ Groblje.

Za slijedeći sastanak Odbora Predsjednik predlaže kratki osvrt gđe. Horvat o provedenim pregledima i konstatacijama.

 

Stručnjak zaštite na radu

Dragan Kepčija 

 

Dokumenti