NaslovnaNajčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

ŠTO ZNAČE IZJAVE KOJE SMO DOBILI NA KUĆNE ADRESE I KOJE SU NAŠE OBVEZE PO PITANJU ISTE?

Izjave dobivene na kućne adrese znače ugovaranje daljnjih međusobnih odnosa između davatelja usluge (Usluga Poreč d.o.o.) te korisnika usluge. Izjave treba popuniti, i to stupac označen: očitovanje korisnika usluge.

Obrazac mora biti ispisan na jasan i nedvosmislen način, popunjen s traženim podacima i/ili zaokruživanjem odgovarajućeg ponuđenog odgovora. Korisnik usluge dužan je vratiti društvu Usluga Poreč d.o.o. na adresu Mlinska 1, Poreč, osobno ili putem pošte (omotnica s plaćenom poštarinom dostavljena je uz Izjave) 2 primjerka popunjene i potpisane Izjave u roku od 15 dana od zaprimanja iste. Usluga Poreč d.o.o. jedan će ovjereni primjerak Izjave vratiti na adresu Korisnika.

ZAŠTO SMO DOBILI 2 KOVERTE SA IZJAVAMA ZA ISTU ADRESU?

Korisnici koji na istoj adresi imaju kuću/stan za stalno stanovanje te apartman/sobu za iznajmljivanje dobili su 2 koverte, odnosno 2 puta po 3 izjave o načinu korištenja javne usluge. Izjave iz jedne koverte odnose se na kuću/stan za stalno stanovanje za koju će uslugu plaćati cijelu godinu, dok se Izjave iz druge koverte odnose na apartman/sobu za iznajmljivanje za koju će uslugu plaćati 6 mjeseci godišnje (od travnja do listopada).

Korisnici koji na istoj adresi imaju vikend objekt te apartman/sobu za iznajmljivanje također su dobili 2 koverte sa Izjavama. Izjave iz jedne koverte odnose se na vikend objekt (objekt koji se koristi u vlastite svrhe), a Izjave iz druge koverte odnose se na apartman/sobu za iznajmljivanje, te će se usluga za oba objekta plaćati 6 mjeseci godišnje (od travnja do listopada).

Iz svake koverte treba ispuniti po dvije izjave, potpisati ih i vratiti u Uslugu Poreč poštom ili e-mailom, ili donijeti osobno.

DA LI TREBAMO PREPISIVATI PODATKE IZ LIJEVOG U DESNI STUPAC NA IZJAVI?

Ukoliko je korisnik suglasan sa podacima iz lijevog stupca potrebno ih je prepisati u desni, a ukoliko korisnik nije suglasan sa podacima iz lijevog stupca potrebno ih je ispraviti u desnom stupcu.

ŠTO ZNAČI DA JE UDIO U KORIŠTENJU SPREMNIKA 1/1?

Udio u korištenju spremnika 1/1 znači da korisnik samostalno koristi spremnik ili predloženi volumen davatelja usluge.

OČITOVANJE O TRAJNOM NEKORIŠTENJU NEKRETNINE, ŠTO ZAOKRUŽITI?

Ukoliko se radi o nekretnini/dijelu nekretnine koji se koristi treba zaokružiti NE, a ukoliko se radi o nekretnini koja se više uopće ne koristi (korisnici su odselili ili umrli) onda treba zaokružiti DA, te doći osobno u Uslugu Poreč ispuniti Zahtjev za „zatvaranje“ obračunskog mjesta kako se računi više ne bi slali.

ŠTO ZNAČI: OČITOVANJE O KOMPOSTIRANJU BIOOTPADA?

Kod očitovanja o kompostiranju biootpada korisnik se treba izjasniti da li želi odvojeno sakupljati biootpad. Ukoliko korisnik zaokruži DA na svoju kućnu adresu besplatno će dobiti komposter zapremnine 300-400 litara, pri čemu dobiveni kompost Usluga Poreč neće preuzimati (prazniti) već služi za vlastite svrhe. Prilikom dodjele kompostera svi korisnici uz isti će dobiti i kratke upute o načinu kompostiranja otpada.

MI ŽIVIMO U STAMBENOJ ZGRADI , DALI TO ZNAČI DA ĆE SVAKI STAN IMATI SVOJU KANTU?

Otpad u višestambenim zgradama i daje će se sakupljati u zajedničkim spremnicima za svaku pojedinu zgradu, a usluga će se svakom korisniku obračunavati sukladno zaduženom volumenu na temelju Izjave,

Više korisnika usluge mogu sklopiti međusobni sporazum o udjelima u korištenju spremnika na način da zbroj udjela svih korisnika iznosi 1 i pri tome uvažiti kriterij da je najmanji mogući udio izražen kao volumen za korisnika s ISKLJUČIVO jednim članom 40 l.

KADA ĆEMO DOBITI SPREMNIKE I ŠTO JE TO PRIJELAZNI PERIOD?

Čipirani spremnici početi će se dijeliti po okončanju postupka javne nabave, a što se očekuje krajem ove godine. Prijelazni period je period obračuna usluge do podjele čipiranih spremnika svim korisnicima usluge. U tom prijelaznom periodu svim korisnicima naplaćivati će se samo 4 odvoza mjesečno iako će stvarni broj odvoza biti jednak kao i do sada.

Podjelom svih čipiranih spremnika naplata usluge vršiti će se obzirom na stvarni broj pražnjenja svakog pojedinog korisnika. Svako pražnjenje evidentirati će se putem čipa te na taj način i naplatiti, a prazniti će se onda kada korisnik spremnik stavi na prvu javnu površinu gdje prolazi vozilo davatelja usluge.

DA LI UMIROVLJENICI IMAJU POPUST?

Stupanjem na snagu Odluke o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od 01. srpnja 2018. godine popust za umirovljenike i studente više se ne primjenjuje.

IMAMO APARTMAN KOJI SE KORISTI ZA IZNAJMLJIVANJE, A KOJI NIJE POPUNJEN CIJELU GODINU. KOJI SAM PERIOD DUŽAN PLAĆATI?

Fizičkim osobama koje se bave iznajmljivanjem, usluga se obračunava isključivo 6 mjeseci godišnje, od travnja do listopada, obzirom na volumen zaduženog spremnika. Volumen se dodjeljuje obzirom na broj ležajeva prema rješenju nadležnog ureda za gospodarstvo.

Čipiranjem spremnika korisnici iznajmljivači će u periodu od travnja do listopada plaćati cijenu obvezne minimalne usluge (fiksni dio koji ovisi o volumenu spremnika), a dok će drugi dio cijene odnosno  cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio koji također ovisi o volumenu spremnika) plaćati onda i za onoliko pražnjenja koliko ih zapravo bude bilo.

Ukoliko se u razdoblju od listopada do travanja zabilježi pražnjenje takvog spremnika korisnik  će plaćati samo cijenu za količinu predanog otpada ( varijabilni dio cijene ).

IMAMO VIKEND OBJEKT U KOJEM SE BORAVI POVREMENO, KOJI VOLUMEN SPREMNIKA MOŽEMO IZABRATI I KOJI SMO PERIOD DUŽNI PLAĆATI?

Korisnicima/vlasnicima vikend objekata ( korisnici koji nemaju prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području pružanja javne usluge ) volumen spremnika iznosi 120 litara, a usluga se obračunava za razdoblje 6 mjeseci godišnje ( od travnja do listopada ).

Čipiranjem spremnika korisnici vikendaši će u periodu od travnja do listopada plaćati cijenu obvezne minimalne usluge ( fiksni dio koji ovisi o volumenu spremnika ), a dok će drugi dio cijene odnosno  cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada ( varijabilni dio koji također ovisi o volumenu spremnika) plaćati onda i za onoliko pražnjenja koliko ih zapravo bude bilo.

Ukoliko se u razdoblju od listopada do travanja zabilježi pražnjenje takvog spremnika korisnik će plaćati samo cijenu za količinu predanog otpada ( varijabilni dio cijene ).

DA LI ĆE SE MOĆI MIJENJATI ZADUŽENI SPREMNIK?

Kada korisnik zahtijeva promjenu volumena spremnika, davatelj usluge će isto izvršiti u primjerenom roku, ukoliko isti udovoljava odredbama Odlike o načinu pružanja javne usluge.

KOLIKO JE UČEŠĆE KAŠTIJUNA, ODNOSNO ZBRINJAVANJE OTAPDA U ŽCGO KAŠTJUN U UKUPNOJ CIJENI JAVNE USLUGE?

Zbrinjavanje otpada na ŽCGO Kaštijun značajno utječe na konačnu cijenu usluge. Naime, struktura same cijene formirana je na način da se sastoji od dva glavna dijela. Prvi, fiksni dio, je dio cijene usluge koji pokriva trošak komunalnog poduzeća Usluga  Poreč d.o.o. za uspostavu i održavanje sustava za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Drugi dio cijene, varijabilni dio,  čini trošak zbrinjavanja sakupljenog miješanog komunalnog otpada. U samoj strukturi cijene omjer troškova iznosi 55% za fiksni dio cijene te 45% za varijabilni dio odnosno trošak zbrinjavanja otpada na ŽCGO Kaštjun.

KOJI SU RAZLOZI POSKUPLJENJA USLUGE

Razlozi poskupljenja usluge odražavaju se iz obveze uspostave novog sustava odvojenog sakupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge te svakako zbrinjavanje takvog otpada na ŽCGO Kaštjun. Nadalje, ističemo da nova cijena javne usluge sadrži i trošak sakupljanja i zbrinjavanja glomaznog otpada, a primopredaja kojeg je po novoj Odluci za  građane besplatna i  to do 3m³ godišnje na samoj kućnoj adresi te u istoj količini moguća je i besplatna predaja u reciklažnom dvorištu. Također, nova cijena uključuje nabavu i opskrbljivanje svih korisnika spremnicima za odvojeno sakupljanje korisnog otpada te njegovo besplatno zbrinjavanje.

KAKO KORISNICI MOGU UTJECATI NA KONAČNU CIJENU USLUGE KOJU ĆE PLAĆATI?

S obzirom da značajan dio konačne cijene čini količina predanog otpada odnosno trošak zbrinjavanja takvog otpada na ŽCGO Kaštjun, svaki korisnik koji bude proizvodio odnosno predavao manje količine otpada sam si direktno može utjecati na konačni iznos računa. Naime, spremnik koji će se obračunavati je samo spremnik za miješani komunalni otpad što znači da što više otpada odvajanjem odnosno selektiranjem završi u spremniku za korisni/selektivni otpad, manje će otpada biti u  spremniku za miješani komunalni otpad pri čemu će biti manje potrebe za pražnjenjem i automatizmom manje količina otpada za obračun i plaćanje.

ZAŠTO JOŠ NISU PODIJELJENI SPREMNICI I ČIPOVI?

Novi sustav uključuje podjelu individualnih spremnika svakom pojedinom korisniku. Svim korisnicima potrebno je osigurati spremnik za miješani komunalni otpad te spremnike za selektivno sakupljanje otpada. Slijedom navedenog te s obzirom na broj korisnika potrebno je osigurati otprilike  60.000 novih spremnika.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provest će natječaj za nabavu spremnika na nivou cijele Države pri čemu nabava istih se sufinancira putem europskih fondova. Kako trošak nabave potrebnih spremnika ne bi dodatno opteretio korisnike usluga odlučeno je pričekati raspisivanje predmetnog natječaja i nabavu spremnika tim putem.

KAKO IZGLEDAJU I KOJIH SU DIMENZIJA SPREMNICI KOJI ĆE SE DIJELITI?

Katalog sa specifikacijama spremnika možete preuzeti OVDJE, pri čemu napominjemo da točne dimenzije i izgled spremnika mogu minimalno odstupati u ovisnosti od proizvođača.

DOKUMENTI