NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Akcident – oštećenje glavnog gravitacijskog cjevovoda – Završno izvješće

RJ Otpadne vode – Akcident – oštećenje glavnog gravitacijskog cjevovoda – Završno izvješće

U skladu sa Planom provedbenih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja voda i operativnog plana na području kanalizacijskog sustava "Poreč jug" (ur.broj: 504/2001-SP), dostavljamo Vam  završno izvješće o nastanku, postupku i poduzetim mjerama u slučaju iznenadnog zagađenja voda na trasi glavnog gravitacijskog cjevovoda sustava javne odvodnje “Poreč jug” položenog u zelenom terenu neposredno uz crpnu stanicu CS broj 3 (Gržina) u uvali Molindrio kod Plave lagune u Poreču.

 

Prilikom redovne kontrole postrojenja sustava javne odvodnje fekalnih otpadnih voda uočen je povećan dotok otpadnih voda na Crpnoj stanici broj 3. – Gržina u uvali Molindrio u odnosu na prethodnu Crpnu stanicu broj 2. – Brulo locirane podno TN Brulo, prema satima rada crpki u crpnim bazenima.

Detaljnom kontrolom uočen je velik dotok “tuđih” podzemnih voda u sustav javne odvodnje preko gravitacijskog glavnog cjevovoda u neposrednoj blizini Crpne stanice broj 3 u uvali Molindrio u Poreču, na trasi između zadnjeg kontrolnog okna I ulaznog okna u crpnu stanicu. 

Uz pomoć specijalne kamere za TV inspekciju cjevovoda, konstatiran je prodor tuđih voda u gravitacijski cjevovoda, plastične kanalizacijske cijevi promjera DN 500 mm, cca 28 m’ na udaljenosti od crpne stanice CS 3.

 

 Probnim iskopom na prednje navedenoj lokaciji utvrđeno je oštećenje glavnog cjevovoda u obliku loma cijevi.  Primjećeno je da je u cijeloj duljini prema crpnoj stanici od mjesta oštećenja cjevovoda teren propao odnosno da je u depresiji površina terena duljine 40 i širine od 15 m’. Po izvršenom otkopavanju cjevovoda utvrđeno je oštećenje plastičnih cijevi u ukupnoj duljini od 20 m’.

 Posljedica oštećenja cijevi  je velika koncentracija podzemnih voda koje su podlokale  nosivu zemljanu podlogu gravitacijskog cjevovoda, koji je pod opterećenjem terena propao za cca 40 cm, između dva čvrsta oslonca u duljini od 20 m’. Kroz oštećenje na cjevovodu u punom  profilu cjevovoda podzemne vode direktno su ulazile u sustav javne odvodnje.

 

Moram naglasiti da u ovom slučaju nije bilo zagađenja okoliša već je dolazilo do penetriranja velike količine tuđih – podzemih voda u sustav javne odvodnje kroz oštećenje na cjevovodu.  

 

O nastaloj situaciji SMS porukom putem mobilnog aparata obavješteni su:

 – Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran,

– Područni vodopravni inspektor,

– Inspektor zaštite okoliša,

– Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč, 

– Odsjek za zaštitu okoliša IŽ,

– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

 

Sa organizacijom oko saniranja kvara na gravitacijskom cijevovodu započelo se nakon dobave I dopreme novih plastičnih cijevi PVC UKC DN 500 mm S4 na licu mjesta.  

 Dionica na lokaciji toka podzemne vode otkopana je do nosivog sloja u duljini od 24 m’ između dva čvrsta oslonca. Izvedena je drenaža terena I stabilizacija podloge sa kamenim materijalom preko koje je izvedena armirano betonska podloga debljine do 20 cm u širini rova do 1,60 m’ u cijeloj duljini kanala. Ugrađena je jedna cijev promjera DN 400 mm poprečno ispod trase glavnog cjevovoda za nesmetan tok podzemne vode  prema moru u neposrednoj blizini kanalizacijskog objekta.

Za sve to vrijeme izvođenja radova, da bi se radovi uopće mogli izvoditi kvalitetno, nivo dotoka podzemnih voda u građevnoj jami održavali su specijalna komunalna vozila  te dvije drenažne crpke, prepumpavanjem u crpnu stanicu CS 3.  

Nove plastične PVC UKC cijevi DN 500 mm   nakon stabilizacije podloge položeni su u rov na pripremljenu armirano betonsku podlogu uz pomoć klizne spojnice. Novo položeni cjevovod obložen je I opterećen kamenim materijalom frakcije 8 do 32 mm do 20 cm iznad tjemena cijevi, a preostali dio rova zatrpan je I opterećen zemljanim materijalom od iskopa.

Glavni gravitacijski cjevovod sustava javne odvodnje “Poreč jug” stavljen je u funkciju 16. travnja 2010. godine u 17,00 sati.

Građevinske i monterske radove na popravku cjevovoda izvršlo je Zajednički građevinski obrt Terakop iz Poreča, uz nadzor i pomoć djelatnika  R.J. “Otpadnih voda”.

 

O puštanju u funkciju glavnog kolektora SMS porukom putem mobilnog aparata obavješteni su:

 

– Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran,

– Područni vodopravni inspektor,

– Inspektor zaštite okoliša,

– Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč, 

– Odsjek za zaštitu okoliša IŽ,

– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,Tijekom cijelog vremena od trenutka akcidenta utvrđivanja oštećenja gravitacijskog cjevovoda te do stavljanja cjevovoda u funciju nakon popravka, bili smo u  telefonskom kontaktu sa Vodopravnom inspekcijom

 

Uprava Društva

  

          

 

 

Dokumenti