NaslovnaVijestiRJ Parkiralište – Naknada za blokiranje i deblokiranje vozila

RJ Parkiralište – Naknada za blokiranje i deblokiranje vozila

Sukladno zaključku Gradskog Poglavarstva KLASA:363-01/09-01/2,URBROJ:2167/01-08-09-2 od 10. veljače 2009. godine, utvrđene su naknade za blokiranje odnosno deblokiranje vozila na području Grada Poreča .

1.  Za vozila unutar zatvorenih parkirališta koja :

    zauzimaju parkirališta predviđena i označena kao mjesta za vozila invalidnih osoba,

    koja su parkirana na zelenim površinama ( unutar parkirališta ),

    koja su parkirana na mjestima koja nisu označena kao parkirno mjesto,

    koja ometaju normalni protok i cirkulaciju drugih vozila unutar parkirališta,

    koja zauzimaju dva ili više parkirnih mjesta,

    koja su zatečena unutar rezerviranih, zatvorenih parkirališta bez prava ulaska na ista.

2. Za vozila koja su zaustavljena ili parkirana na javno-prometnim i drugim javnim površinama  

    izuzev vozila koja su parkirana ili zaustavljena sukladno članku84. stavak 1. točka 1.-12 Zakona o  

    sigurnosti prometa na cestama ( „ Narodne novine „, br.67/08 ) i to isključivo po nalogu komunalnog 

    redara.

Za vozila pod točkom 1. predviđena je naknada od 100,00 kn a za vozila iz točke 2. predviđena je kazna od 200,00 kn .

Uprava Društva

Dokumenti