NOVA AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Kako se u prijelaznom razdoblju obračunava cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, što je prijelazno razdoblje i kada isto završava? Od 01. rujna 2018. g. u primjeni je novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) te su temeljem istog na adrese korisnika dostavljeni računi za obračunsko razdoblje, i to za 9. i 10. te 11. i 12. mjesec. Cijena javne usluge sastoji se od fiksnog dijela (ovisno o volumenu zaduženog - ugovorenog spremnika) i varijabilnog dijela (ovisno o volumenu spremnika x broj pražnjenja spremnika). Upravo ovaj varijabilni dio odnosi se na obradu otpada u ŽCGO Kaštjun u zamjenu za dosadašnje odlaganje na odlagalištu Košambra.

ZAPOČINJE PODJELA KOMPOSTERA

Obavještavaju se korisnici da će se dana 19.3.2019.g. započeti sa podjelom kompostera za korisnike koji su se očitovali o kompostiranju biootpada u Izjavi o načinu korištenja javne usluge. Podjela kompostera započeti će prema sljedećem planu: Finida, Novo naselje, Naselje bolnica, Čimižin, Špadići, Garbina, St. Molindrio, St.Vergotini i Gulići/Vranići.

Ministar državne imovine Goran Marić na radnom sastanku u Gradu Poreču-Parenzo

Ministar državne imovine dr.sc. Goran Marić boravio je u utorak, 12. ožujka 2019. godine u službenom posjetu nekolicini istarskih gradova, između ostalog i u Poreču, gdje se sastao s gradonačelnikom Lorisom Peršurićem, direktorom gradskog komunalnog poduzeća Usluga Poreč, Milanom Lakovićem, te pročelnikom gradskog Upravnog odjela za upravljanje imovinom, Đulijanom Petrovićem.

AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Gdje su na području grada Poreča postavljeni i kako funkcioniraju polupodzemni spremnici te kako do kartica nužnih za njihovo korištenje? Polupodzemni spremnici na području grada Poreča postavljeni su u onim naseljima gdje je koncentriran veći broj višestambenih zgrada kao što su ulice M. Lombarda R. Stipe, Milohanovićeva, M. Balota, I.L. Ribara, Trg K. Branimira, Creska, Rovinjska, Pazinska i dr. Za sada je postavljeno 14 setova spremnika. Jedan set polupodzemnih spremnika sastoji se od četiri spremnika, jedan za miješani komunalni otpad, a ostala tri za selektivni otpad, za papir i karton, plastiku i staklo.

EDUKATIVNE INFORMACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM

Kraj 2018. godine i početak 2019. godine obilježio je niz aktivnosti koje su se započele provoditi slijedom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom za područje grada Poreča – Parenzo. U vidu komunikacije sa građanima, djelatnici komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o. će kroz redovite radio emisije davati potrebne informacije ali i odgovore na mnogobrojna pitanja koja se nameću prilikom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom.