NaslovnaDjelatnostiMarina PorečOdluke i propisi

Odluke i propisi

Voditeljica marine: Andrea Arman, dipl.oec., 091/434-1212, andrea.arman@usluga.hr

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku usluga u Marini Poreč – travanj 2019

Pravilnik o redu u luci posebne namjene – Luka nautičkog turizma – marina Poreč – srpanj 2019.

Plan za prihvat i rukovanje otpadom na području luke nautičkog turizma -marine Poreč – srpanj 2019.