Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
Nabava naftnih derivata
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
14.08.2020 21.09.2020 2020/S 0F2-0030091 Elektronički oglasnik javne nabave RH Aktivno
REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 28. st.4. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) javni naručitelj USLUGA POREČ d.o.o. objavljuje:

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017.- ažurirano 6-2017

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017.-ažurirano 12_2017

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – ažurirano lipanj 2018

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – ažurirano prosinac 2018

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – ažurirano listopad 2019

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – ažurirano veljača 2020.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – ažurirano lipanj 2020.

Sukladno člancima 6. i 7.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) koji se primjenjuje od 01.01.2018., naručitelj je ustrojio i u standardiziranom obliku objavio u EOJN RH registar ugovora i okvirnih sporazuma.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Usluga Poreč d.o.o. u sukobu interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi NN 120-16

PLAN NABAVE

 

 

PRAVILNICI

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave Dogradnja groblja u Fuškulinu

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave – Dogradnja groblja Fuškulin

/

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave – Rekonstrukcija postojeće poslovne građevine na k.č. 405 k.o. Poreč – Info punkt i javni wc

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave – Rekonstrukcija postojeće poslovne građevine na k.č. 405 k.o. Poreč – Info punkt i javni wc

/

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i priovedbu postupka javne nabave – Nabava specijalnih komunalnih vozila

Dokumentacija o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – Nabava specijalnih komunalnih vozila

Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave – Specijalna komunalna vozila

KORISNI LINKOVI

Akcijski plan za zelenu javnu nabavu