Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 28. st.4. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) javni naručitelj USLUGA POREČ d.o.o. objavljuje:

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017.- ažurirano 6-2017

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Usluga Poreč d.o.o. u sukobu interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi NN 120-16

PLAN NABAVE

 

PRAVILNICI

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave Dogradnja groblja u Fuškulinu

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave – Dogradnja groblja Fuškulin

/

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave – Rekonstrukcija postojeće poslovne građevine na k.č. 405 k.o. Poreč – Info punkt i javni wc

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave – Rekonstrukcija postojeće poslovne građevine na k.č. 405 k.o. Poreč – Info punkt i javni wc

 

 

KORISNI LINKOVI

Akcijski plan za zelenu javnu nabavu