NaslovnaObavijestiNovostiRaspisan natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Usluge Poreč d.o.o.

Raspisan natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Usluge Poreč d.o.o.

Na temelju članka 1. Odluke o poslovnom prostoru ( Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo broj 6/2011, 01/2014 ), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN br. 125/2011, 64/15 ), raspisuje se N A T J E Č A J za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Usluge Poreč d.o.o.

 

I POSLOVNI PROSTOR KOJI SE IZLAŽE NATJEČAJU

Broj p.p. Adresa

K.č.

K.O.

Zona Djelatnost i namjena Površina Mjesečna zakupnina Mjesečna zakupnina

Početna natječajna zakupnina –

Jamčevina

Rok zakupa
Poreč m2 EUR/m2 EUR EUR  
1. Mlinska 1 407 Poreč I

 

Grupa 1

 

42,05

12,3 517,22 517,22 31.12.2020.

§  Na utvrđene iznose obračunava se porez na dodanu vrijednost sukladno važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

II UVJETI NATJEČAJA

Grupe djelatnosti:

Grupa 1 – Slastičari, filigrani, zlatari, graveri, bižuterija, ugostiteljstvo i slično

Pregled poslovnog prostora može se izvršiti uz prethodni dogovor na tel. 0914310015 osoba za kontakt, Donald Čugalj.

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme utvrđeno gornjim popisom.

Mjesečna zakupnina EUR/m2 je fiksna i određena Odlukom o poslovnom prostoru ( u daljnjem tekstu: Odluka ). Ponuditelji se ne mogu natjecati oko visine mjesečne zakupnine jer je ista definirana Odlukom i nepromjenjiva je. Ponuditelji uplaćuju minimalni iznos definiran kao “početna natječajna zakupnina – jamčevina”, ( u daljnjem tekstu jamčevina ), a nuditi i natjecati se mogu oko jamčevine, koja može biti veća od početne natječajne zakupnine. Razlika između ponuđene i početne natječajne zakupnine – jamčevine uplaćuje se prije potpisivanja ugovora.

Mjesečna zakupnina u EUR/m2 poslovnog prostora određena je Odlukom. Obračun EUR/kn vrši se prema srednjem tečaju HNB na dan zaduživanja, a zakupnina se plaća do 10.-og u mjesecu za tekući mjesec. Za vrijeme trajanja ugovora, mjesečna zakupnina može se izmijeniti temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo odnosno Nadzornog odbora Usluge Poreč d.o.o. U mjesečnoj zakupnini nisu obuhvaćeni troškovi električne energije, vode, komunalne naknade, odvoza smeća, održavanja zgrade, pričuve i sl., kao i ostali troškovi korištenja, već se oni plaćaju posebno, a troškove istih snosi zakupnik poslovnog prostora.

Troškove i rizik ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti za djelatnost snosi zakupnik.

U slučaju zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora po ovom natječaju, ponuđena natječajna zakupnina se uplaćuje kao uvjet zaključenja ugovora i ne uračunava se u mjesečnu zakupninu.

Zbog ulaganja u poslovni prostor, budući zakupnik svakog poslovnog prostora nema pravo na povrat uloženih sredstava u poslovni prostor bez obzira na razloge otkaza/raskida/prestanka ugovora.

Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete natječaja i biti pravovremena, jer će se u protivnom takva ponuda odbaciti kao nevaljana.

Pismena ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta,
 2. Oznaku poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda,
 3. Ponuđenu natječajnu zakupninu (najmanje u visini početne natječajne zakupnine)
 4. Gospodarski program za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru. Gospodarski program naročito sadržava: plan, način, dinamiku i iznos sredstava koja se namjerava uložiti u poslovni prostor, broj i struktura radnih mjesta koja će ponuditelj osigurati u poslovnom prostoru, prikaz dosadašnjeg iskustva za obavljanje predmetne djelatnosti i slično.

Uz ponudu se obavezno prilaže:

 1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ( s OIB-om ), odnosno o registraciji pravne osobe ( sa OIB-om ),
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog) – obavezno izvornik,
 3. Ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike) – izvornik,
 4. Dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti za koju je određen dotični poslovni prostor,
 5. Dokaz o bonitetu: – za pravne osobe – BON I i BON II, za fizičke osobe BON II
 6. Potvrda Porezne uprave da nema dugovanja sa bilo koje osnove ( ne starija od 30 dana )
 7. Potvrda gradske uprave da nema ostalih dugovanja prema Gradu Poreču -Parenzo (ne starija od 30 dana).
 8. Potvrda da nema dugovanja prema Usluzi Poreč d.o.o. s bilo koje osnove ( ne starija od 30 dana )
 9. Potvrda da nema dugovanja prema Odvodnji Poreč d.o.o. s bilo koje osnove ( ne starija od 30 dana )
 10. Izjavu o prihvaćanju prijedloga Ugovora o zakupu poslovnog prostora – ovjerena od strane javnog bilježnika,
 11. Izjavu da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu na iznos zakupnine za cjelokupno razdoblje trajanja zakupa – ovjerena od strane javnog bilježnika.

Kao valjani dokaz pod rednim brojem 4. prihvatiti će se i potvrda / zahtjev predan nadležnom tijelu za dopunu / proširenje predmeta djelatnosti.

Sva priložena dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana, mora biti u originalu ili u preslikama ovjerenim od strane javnog bilježnika.

Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta natječaja nudi najveću natječajnu zakupninu između jednakovrijedno ocijenjenih gospodarskih programa.

Nadzorni odbor ocjenjuje da li gospodarski programi zadovoljavaju uvjete natječaja, a  gospodarske programe koji zadovoljavaju uvjete natječaja, razvrstava prema svojim kriterijima prihvatljivosti.

Neće se utvrditi da ponuda zadovoljava uvjete natječaja, niti će se zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s ponuditeljem koji u vrijeme podnošenja ponude Gradu Poreču, društvu Usluga Poreč d.o.o i  društvu Odvodnja Poreč d.o.o. duguje propisane poreze ili druga sredstva s kamatama na taj dug.

Dan isticanja natječaja na oglasnoj ploči Usluge Poreč d.o.o. smatra se danom objave natječaja.

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za pojedini poslovni prostor, koja je jednaka početnoj natječajnoj zakupnini, kako je navedeno u tabeli ovog natječaja, uplaćuje se na račun USLUGE POREČ d.o.o. IBAN HR 1723400091510416896 kod Privredne banke Zagreb d.d., s naznakom – jamčevina za poslovni prostor. Uz dokaz o uplati jamčevine napisati banku, vrstu i broj računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Jedna uplata jamčevine vrijedi samo za jedan određeni poslovni prostor.

III DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove, Mlinska 1, Poreč, Komisija za poslovni prostor, s naznakom “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA.          

          Krajnji rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 25.02.2016. godine do 15,00 sati.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje će biti zaprimljene unutar natječajnog roka ili koje će poštom biti dostavljene unutar tog roka. Ponude koje budu predane ili pristigle poštom nakon tog roka, odbacit će se kao nepravovremene.

IV IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Komisija za poslovne prostore će utvrditi za koje su poslovne prostore dostavljene ponude, da li su ponude potpune i pravovremene. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje, te će se odmah donijeti odluka o njihovom odbacivanju kao nevaljanima.

Valjane ponude Komisija razmatra, utvrđuje da li su ispunjeni propisani uvjeti, utvrđuje da li gospodarski program zadovoljava uvjete natječaja, te na temelju utvrđenja da gospodarski program zadovoljava uvjete natječaja i visine ponuđene natječajne zakupnine utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će poslana  svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja.

Nadzorni odbor može poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, ne odredivši ni jednog najpovoljnijeg ponuditelja, bez obveze da ponuditeljima posebno obrazlaže takvu svoju odluku.

V SKLAPANJE UGOVORA

Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora dužan je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i ponuđene natječajne zakupnine, te pristupiti  u prostorije Usluge Poreč d.o.o. radi zaključenja ugovora o zakupu.

U slučaju da je kao dokaz predana potvrda / zahtjev o dopuni / proširenju predmeta djelatnosti, ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključiti će se po dostavi valjanog rješenja o registraciji djelatnosti.

Ugovor se ovjerava kod javnog bilježnika kao ovršna isprava radi naplate dužne zakupnine, raskida ugovora i predaje prostora zakupodavcu. Nakon toga novi zakupnik stječe pravo na posjed i korištenje prostora.

Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika snosi zakupnik.

Elementi ugovora određeni su Zakonom i Odlukom o poslovnom prostoru.

Ako ponuditelj, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora, ako ne uplati u cijelosti ponuđenu natječajnu zakupninu i ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, tada gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a poslovni prostor se može dati u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuditelju ili ponovno raspisati natječaj.

Ponuditeljima čije su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, kao i ponuditeljima koji su pismeno odustali prije utvrđivanja najpovoljnije ponude uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 10 dana od odluke Nadzornog odbora.

Ostali uvjeti zakupa poslovnog prostora utvrđeni su u Odluci o poslovnom prostoru ( Službeni glasnik Grada Poreča broj 6/2011, 01/2014 ) a obavijesti se mogu dobiti i na telefon 0914310015.

NAPOMENA:

Tekst natječaja sa prilozima i sve ostale informacije o provedbi natječaja za zakup poslovnog prostora mogu se dobiti u društvu Usluga Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč.

ŠPRANCA – UGOVOR O ZAKUPU PP

KLASA: 363-01/16-10/20.

URBROJ: 2167-01-04/1-16-1.

Poreč-Parenzo, 16.02.2016. g.

 

 

Direktor

Milan Laković, dipl.ing, v.r.