Aktualne vijesti

PLAN PRIMOPREDAJE SELEKTIVNOG OTPADA ZA PRAVNE SUBJEKTE

Kao što smo u više navrata i obavještavali korisnike, u proteklom razdoblju izvršena je podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u općini Vrsar kao i u općini Tar- Vabriga. Podijeljeno je ukupno 120 setova spremnika za karton i plastičnu ambalažu. Sa podjelom spremnika nastavljamo i dalje te već u ponedjeljak, 21.09.2020. godine kada krećemo sa podjelom na području grada Poreča- Parenzo za koju se predviđa da će trajati dva tjedna, a nakon čega slijedi podjela spremnika i u općini Funtana.

ZAPOČINJU RADOVI NA ZAMJENI POSTOJEĆIH PODZEMNIH SPREMNIKA NA LOKACIJI PARKIRALIŠTA PEŠKERA

Započete investicije na ugradnji podzemnih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada, nastavljaju se u narednim tjednima. Od planiranih sedam ( 7 ) lokacija na njih pet ( 5 ) izvršeni su radovi te su spremnici u upotrebi, a za primijetiti je da su ih korisnici dobro prihvatili. Radovi na postavi spremnika na preostale dvije lokacije u planu su za izvođenje do kraja ove poslovne godine pri čemu prva od preostale dvije, i to ugradnja odnosno zamjena postojećih spremnika na parkiralištu Peškera kreće slijedećeg tjedna i to u ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine.

NA PODRUČJU OPĆINE TAR-VABRIGA USKORO KREĆE PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA ISPORUČENIH OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Obavještavamo građane i korisnike javne usluge sakupljanja otpada da od ponedjeljka 14.09.2020. godine nastavljamo dalje sa podjelom spremnika za odvojeno sakupljanje otpada. Naime, Usluga Poreč kao davatelj usluge te Grad Poreč – Parenzo te Općine Vrsar, Funtana i Tar prijavili su nabavu spremnika putem javnog poziva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koji i sufinancira nabavu istih.

SAKUPLJANJE SELEKTIVNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR

U ovom tjednu završena je podjela spremnika za selektivno sakupljanje otpada odnosno plavog spremnika za papir/karton te žutog spremnika za plastičnu ambalažu i to za pravne subjekte na području Općine Vrsar – Orsera. Sakupljanje tako odvojenog otpada vršiti će se za svaku pojedinu frakciju dva puta mjesečno, a raspored sakupljanja do kraja kolovoza je slijedeći:

USLUGA POREČ OSIGURALA ELEKTRIČNO VOZILO ZA POTREBE DOSTAVE ROBE U STAROGRADSKU JEZGRU GRADA POREČA

Od petka, 17. srpnja 2020. godine, za potrebe dostave robe u pješačkim zonama grada Poreča, u funkciju se stavlja novo električno vozilo, a kojim će djelatnici Usluga Poreč d.o.o. vršiti uslugu dostave za sve one korisnike koji isto ne stignu odraditi u propisanom vremenu dostave sukladno Odluci o uvjetima odobravanja ulaska u pješačku zonu Grada Poreča – Parenzo.

KREĆE PODJELA PRIVH SPREMNIKA ISPORUČENIH OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Obavještavamo građane i korisnike javne usluge sakupljanja otpada da od petka 17.07.2020. godine započinje podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada. Naime, Usluga Poreč kao davatelj usluge te Grad Poreč – Parenzo te Općine Vrsar, Funtana i Tar prijavili su nabavu spremnika putem javnog poziva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koji i sufinancira nabavu istih.

Vlasnici vozila dostave i opskrbe na užem području Grada Poreča-Parenzo, još uvijek se mogu javiti za dobivanje potrebnog odobrenja, dostavu će vršiti i električno vozilo Usluge

Još uvijek je otvoren javni poziv za vlasnike vozila dostave i vozila koja vrše opskrbu na užem području Grada Poreča-Parenzo da se jave u gradsku upravu za dobivanje potrebnog odobrenja za vršenje dostave na području užeg centra grada.

OTVARAJU SE ALTERNATIVNA PARKIRALIŠTA „VINDIJA“ I „ VRTOVI“

Obavještavaju se građani i svi korisnici parkirališta da se u subotu, 11. srpnja 2020. godine otvara alternativno parkiralište „Vindija“, a koje se nalazi na ulazu u turističko naselje Pical. Nakon što je sa vlasnikom zemljišta potpisan Ugovor o višegodišnjem zakupu odnosno korištenju istog, stvoreni su svi preduvjeti da se parkiralište otvori i stavi na raspolaganje svim našim korisnicima kako je to bilo i prethodne četiri godine otkad Usluga Poreč organizira uvjete za rad i upravlja ovim parkiralištem.

ODLAGANJE OTPADA U STAROGRADSKOJ JEZGRI GRADA POREČA

Obavještavamo naše korisnike sa područja starogradske jezgre Grada Poreč – Parenzo da se nakon ishodovane uporabne dozvole u funkciju stavljaju i podzemni spremnici koji se nalaze na dijelu gradske rive. Ovih dana korisnicima na navedenom području iz kategorije redovnog stanovanja, iznajmljivanja i vikend objekata te pravnim osobama koje se ne bave ugostiteljskom djelatnošću, dostavljene su odgovarajuće RFID kartice kako bi mogli koristiti podzemne spremnike.

Obavijest o odvozu zelenog otpada sa područja Općine Vrsar

Obavještavaju se građani Općine Vrsar-Orsera da će od 19.06.2020. godine Usluga Poreč d.o.o. sa područja Općine Vrsar-Orsera odvoziti zeleni otpad svakog petka. Zeleni otpad (granje, uvelo cvijeće, trava…) odlaže se u za to namijenjene žute vreće. Žute vreće mogu se preuzeti na blagajni velikog parkirališta Saline u Vrsaru svakog dana od 10:00-12:00 sati, uz predočenje računa za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada Usluge Poreč d.o.o. Cijena jedne vreće je 10 kuna (cijena odvoza i zbrinjavanja zelenog otpada), a naplatit će se uz sljedeći račun za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada.