NaslovnaVijestiGrad Poreč kupuje binu i šatore

Grad Poreč kupuje binu i šatore

Donešena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za dobavu i montažu bine i šatora
Temeljem članka 10. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 117/01 i br. 92/05) i Uredbe o izmjeni i dopunama zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 197/03), naručitelj, Usluga Poreč d.o.o. Poreč, Mlinska 1, Poreč, raspisao je javno nadmetanje za dobavu i montažu bine i šatora, Broj: 2725/05-KR od 04.10.2005. godine, vođen pod evidencijskim brojem 09/05.
Javno nadmetanje za dobavu i montažu bine i šatora, Broj: 2725/05-KR, poslano je putem e – pošte dana 08.11.2005. godine “Narodnim Novinama”, a isto zaprimljeno u “Narodnim novinama” dana 09.11.2005. godine. Objavljeno je u javnom glasilu “Narodne novine” – Oglasnik javne nabave br. 46/05 od 14.11.2005. godine, broj javnog nadmetanja 05-23-15106/3691.
Javno otvaranje ponuda održano je dana 01.12.2005. godine, za dobavu i montažu bine i šatora, o čemu je sačinjen Zapisnik o javnom otvaranju ponuda za dobavu i montažu bine i šatora, broj: 2725/05-KR od 01.12. godine, te Zapisnik o pregledu, ocijeni i analizi prispjelih ponuda broj: 2725/05-KR-1 od 05.12.2005. godine, u kojem se navodi da su zaprimljene 4 ponude, od kojih su dvije ponude potpune i prihvatljive, a dvije ponude nisu u skladu s uvjetima iz dokumentacije za javno nadmetanje, odnosno nisu potpune.

Od dvije potpune ponude ponuditelja razdijeljenih po najpovoljnijim ponudama sa najnižom cijenom po pojedinom troškovniku, odabiru se kako slijedi:

a) poduzeće “NIKING” d.o.o. Križevci, s ponudom na ukupni iznos od =381.047,42 kuna (bez PDV-a), za troškovnik A), odnosno za dobavu i montažu bine.

b) poduzeće “GHIA STAFF” d.o.o. Žminj, s ponudom na ukupni iznos od =256.700,00 kuna (bez PDV-a), za troškovnik B), odnosno za dobavu i montažu šatora.

Sredstva za realizaciju ovoga programa osigurati će se u Proračunu Grada Poreča u visini od 400.000,00 kn a ostatak od 300.000,00 kn planirano je da će e osigurati iz programa TZ Grada Poreča i TZ Tar-Vabriga.

Uprava Društva

Dokumenti