NaslovnaVijestiINFO iz Fonda za energetsku učinkovitost RH-e

INFO iz Fonda za energetsku učinkovitost RH-e

KOMUNALNIM TVRTKAMA OVLAŠTENIM ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

n/r direktora

PREDMET: Ugovor o skupljanju, privremenom skladištenju i prijevozu
ambalažnog otpada do oporabitelja – dostavlja se radi potpisivanja
U privitku Vam dostavljamo radi potpisivanja četiri primjerka Ugovora o skupljanju, privremenom skladištenju i prijevozu ambalažnog otpada do oporabitelja (pravne ili fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova obrade ambalažnog otpada).
Nakon potpisivanja Ugovora dva primjerka zadržite a dva vratite Fondu.
Podsjećamo da je ovaj Fond svojim dopisom od 09. prosinca 2005. godine obrazložio razloge zbog kojih je nužno zaključivanje predmetnog Ugovora, te da ste u privitku toga dopisa dobili i nacrte Ugovora na mišljenje.
Na temelju dostavljenih primjedbi izrađen je uređeni tekst Ugovora te stoga držimo da su se stekle sve pretpostavke za njegovo potpisivanje.
Kako se Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“ broj 97/05. i 115/05.) primjenjuje od 01. prosinca 2005. godine, i kako će sustav preuzimanja ambalaže za jednokratnu uporabu počima funkcionirati od 01. siječnja 2006. godine, to je nužno da se Ugovor zaključi bez odgađanja a najkasnije do konca ove godine.
Pripominjemo da komunalna tvrtka preuzima ambalažni otpad od prodavatelja (pravne ili fizičke osobe koje prodaju ili daju potrošaču proizvod u ambalaži)te u pravilu obavlja prijevoz do oporabitelja, ili pak privremeno skladišti preuzeti ambalažni otpad dok ga ovlaštena osoba ne preuzme radi prijevoza do oporabitelja.
Značajno je istaknuti da su naknade za pokrivanje troškova skupljanja, privremenog skladištenja i prijevoza utvrđene sukladno odredbama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, međutim, Ugovor predviđa mogućnost podmirenja troškova poslovanja komunalne tvrtke i u većem iznosu od utvrđenog Pravilnikom, ako su ti povećani troškovi nastali na poslovima skupljanja, privremenog skladištenja, prijevoza i sortiranja i na njih nije moglo utjecati komunalna tvrtka.
Radi funkcioniranja cjelokupnog sustava gospodarenja ambalažnim otpadom Fond će zaključiti posebne ugovore s tvrtkama ovlaštenim za skupljanje, privremeno skladištenje i prijevoz ambalažnog otpada do oporabitelja, i koje će od komunalnih tvrtki preuzimati ambalažni otpad, kao i sa pravnim osobama ovlaštenim za reciklažu i oporabu.
Prema odredbama Ugovora komunalna tvrtka dužno je preuzimati ambalažni otpad od svih prodavatelja koji nemaju posebne ugovore sa ovlaštenim osobama za skupljanje ambalažnog otpada, te o tome zaključiti odgovarajući ugovor.
Komunalna tvrtka također je dužna sklopiti odgovarajući ugovor i sa ovlaštenim pravnim osobama kojima predaje ambalažni otpad radi prijevoza do oporabitelja.
Komunalna tvrtka dužna je Fondu dostaviti podatke o prodavateljima i o ovlaštenim pravnim osobama za skupljanje ambalažnog otpada s kojima je zaključila odgovarajući ugovor, i o tim ugovorima posebno obavijestiti Fond.
Troškova nastale u postupku skupljanja, privremenog skladištenja i prijevoza ambalažnog otpada Fond će podmirivati komunalnoj tvrtki u roku od 15 dana od dana dostavljanja izvješća sukladno Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu, koji moraju biti popraćeni odgovarajućim računima.
Za potrebite informacije možete se obratiti službenicima ovoga Fonda Zlatku Ivanišu,dipl.ing.građ., Domagoju Bešiću, dipl. ing.stroj. i Ireni Dubravec, dipl.ing.stroj. na brojeve telefona: (01) 6168-554 i 6168-551.

S poštovanjem,
DIREKTOR
Vinko Mladineo, dipl.iur.

VAŽNO: Tragom gore navedenoga komunalno poduzeće Usluga Poreč dana 29.12.2005.godine potpisala je Ugovor sa Fondom sukladno gore navedenim upustvima

Uprava Društva

Dokumenti