NaslovnaVijestiInfo o obavljenoj javnoj raspravi o „STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ CILJANOG SADRŽAJA“

Info o obavljenoj javnoj raspravi o „STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ CILJANOG SADRŽAJA“

Povod za održavanje javne rasprave bio je projekt IZGRADNJE UREĐAJA ZA PRIHVAT I OBRADU SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA I DEHIDRACIJU MULJA NA ODLAGALIŠTU «KOŠAMBRA» U POREČU
Izdvajamo:

A) Uvodno izlaganje predstavnika komunalnog poduzeća Usluga Poreč:

Na samom početku IZVINJENJE svima radi odgode prethodno dogovorenog termina za održavanje rasprave na kojega smo bili prisiljeni iz opravdanih razloga a sve sa osnovnim ciljem da našim građanima i svim zainteresiranima osiguramo što kvalitetniji uvid u program, projekt i studiju utjecaja građevine na okoliš.

Da bismo opravdali zacrtani cilj danas su Vama na raspolaganju:
1. Predstavnik Istarske Županije, koordinator akcija gđa Ljiljan Dravec,
2. Predstavnik Grada Poreča g. Đulijano Petrović
3. Projektant Uređaja ispred firme Fluming eko d.o.o. gđa Antonija Matić,
4. Izrađivač Studije utjecaja na okoliš ispred firme IRI SISAK – gdin Dragan Rabljenović i Marko Cacanovski,
5. Rodoljub Kosić ispred Investitora tog projekta

Temeljem zakonskih ovlaštenja Komisija za procjenu utjecaja na okoliš predvođena njezinim Predsjednikom g. mr. Buljanom ispred Ministarstva zaštite okoliša na svojoj je sjednici održanoj 09.12.2005. godine u Poreču donijela Odluku o stavljanju navedene Studije na javni uvid od 02.01. – 16.01.2006. godine u kojem bi se vremenu trebala održati i javna rasprava što danas i činimo.
Grad Poreč se problematikom organiziranog prihvata otpadnih voda iz septičkih jama bavi još od 2002. godine.

* Količina tih zagađenih voda koje je Komunalno poduzeće preuzimalo iznosila je za 2004. godinu 124.572 m3 a za 2005. godinu 68.476 m3
* 2004. godina Usluga je preuzimala vode bez participacije građana dok je u svibnju mjesecu 2005. godine Gradsko poglavarstvo Grada Poreča uvelo participaciju,
* Tragom te problematike u cilju zaštite okoliša od nekontroliranog ispuštanja zagađenih sadržaja, USLUGA POREČ je izradila projekt kanalizacijskog kolektora i Uređaja u kolovozu mjesecu ove godine i naručila Studiju utjecaja na okoliš koja je predana krajem mjeseca studenog 2005. godine,
* Provoditelj javnog uvida je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,

B) Kratki izvod iz Studije:

O UREĐAJU – ŠTO ĆE SE TOČNO NA LOKACIJI DOGAĐATI

* Prvi i drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih jama (i sabirnih jama i
“crnih” jama) primjenom tehnologije zasnovane na elektrokemijskoj obradi vode
(EWT) i izdvajanjem mulja
* Elektroobrada se primjenjuje u slučajevima visoko-opterećenih voda sa organskim
tvarima
* Kada se izdvoji mulj slijedi njegova obrada, dehidracija i sušenje pa (za sada)
odlaganje na uređeno sanitarno odlagalište ili drugi način zbrinjavanja

Projektirano tehnološko rješenje obuhvaća postupke pražnjenja kamiona-cisterni, kemijske i elektroobrade u bazenima za obradu vode, kao i obrade, strojne dehidracije i kemijske stabilizacije izdvojenog mulja i obrade onečišćenog zraka

Odvijanjem predviđenih procesa u uređaju dobiva se:

* pročišćena otpadna voda koja se odvodi u gradski kanalizacijski sustav i
* dehidrirani i stabilizirani mulj koji se odlaže u kontejner i odvozi na gradsko
odlagalište na lokaciji uređaja.

2. PROMETNO RJEŠENJE

* Ovim zahvatom neće se utjecati na postojeće prometno rješenje
* Odlagalište ima pristup sa ceste Žatika-Dračevac u okućnicu na dva mjesta, pri čemu
će se postojeća pristupna cesta uz sadašnju vagu (južni ulaz) koristiti kao pristup u
ograđeno postrojenje pročišćavanja sadržaja septičkih jama

3. PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA

* Praćenje kakvoće zraka za predmetni uređaj se planira
* U prvoj godini rada uređaja angažirat će se ovlaštena institucija koja će kontinuirano
mjeriti parametre emisije štetnih plinova iz uređaja
* Praćenje kakvoće zraka se već provodi u sklopu rada odlagališta “Košambra”

C) ZAKLJUČAK STUDIJE

* Odabrana varijanta zahvata je izabrana na osnovi provedenih ispitivanja na pilot
(test) uređaju i predstavlja metodu kemijske i elektrokemijske obrade sadržaja
septičkih jama
* Ovom varijantom se postiže obrada otpadne vode septičkih jama i redukcija
organskog sadržaja do razine za upuštanje u gradski kolektorski sustav
* Dodatno će se ispitati mogućnost zbrinjavanja mulja kompostiranjem, što bi dodatno
moglo smanjiti moguće (već i sada u dozvoljenim granicama) utjecaje na okoliš
* Utjecaji na biljni i životinjski svijet, vode i zrak, naselja i stanovništvo se ne očekuju
* Utjecaj na tlo je minimalan i na uskoj lokaciji izgradnje uređaja
* Utjecaja na krajolik i krajobraz nema
* Utjecaj buke je u propisanim okvirima
* Tijekom gradnje postoji mogućnost zagađenja tla strojnim tekućinama uslijed
incidentnih situacija (prevrtanje, curenje, izlijevanje)

Nakon uvodnog izlaganja, prezentacija projektnog rješenja i Studije utjecaja na okoliš te odgovora na postavljena pitanja prisutnih pripomenimo još i to da se javni uvid u Studiju koja je izložena u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša završava sa ponedjeljkom 16.01.2006.godine.
Stoga molimo još jednom da zainteresirani do tog datuma dostave u pismenom obliku svoje opaske i sugestije.

Uprava Društva

Dokumenti