NaslovnaVijestiInformacije iz Uprave Društva

Informacije iz Uprave Društva

Izgrađene grobnice dodjeljivati će se građanima po starom cjeniku do 31.12.2005.godine
Poštovani građani!

Godine 2004. godine započeto je sa izradom evidencije potencijalnih korisnika budućih grobnica.

Tijekom 2005.godine na gradskom groblju Poreč realizirana je izgradnja 25 novih grobnica za tri ukopna mjesta. Radovi su započeti tijekom ljeta a dovršeni su u mjesecu listopadu.

Na mjesnom groblju Žbandaji realizirana je izgradnja 12 novih grobnica za šest ukopnih mjesta. Radovi su dovršeni tijekom mjeseca juna ove godine.

Izgrađene grobnice na gradskom groblju Poreč prodavati će se po staroj cijeni koja iznosi 19.650.00 kuna + PDV a grobnice na mjesnom groblju Žbandaji prodavati će se također po staroj cijeni za 31.440,00 kn + PDV.

Upisani u listu upita biti će po redoslijedu upisa poimenično pozivani radi sklapanja Ugovora o dodjeli novih grobnica od strane Uprave groblja počevši od ponedjeljka 21.11.2005.godine.

*********************************************************************
Obavještavamo građane da je Poglavarstvo Grada Poreča donijelo slijedeću Odluku (prenosimo):

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ
Gradsko poglavarstvo
Klasa: 363-01/05-01/35
Sur. broj: 2167/01-08-05-2
Poreč, 03. studeni 2005.

Sukladno odredbama Zakona o grobljima («NN», broj 19/98), Odluke o upravljanju grobljima («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 6/2000), te na temelju članka 61. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 9/01), Gradsko poglavarstvo Grada Poreča je na sjednici održanoj 03.11. 2005. razmotrilo prijedlog promjene cijena grobnica i uređenih grobnih mjesta, te je donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na Odluku o promjeni cijena grobnica i uređenih grobnih mjesta donesenu od strane Nadzornog odbora «Usluge Poreč» d.o.o. Poreč, Ur. broj 2514/05 od 26. rujna 2005. godine, uz korekcije naznačene na dole:

GROBNA MJESTA: CIJENA:

Groblje Poreč
– I kategorija (kn/m2) 3.000,00
– II kategorija (kn/m2) 2.700,00
– III kategorija (kn/m2) 2.160,00
Groblja Tar, Žbandaj, Nova Vas, Fuškulin i Baderna 2.160,00

GROBNICE-SVA GROBLJA:

-grobnica za 6 mjesta (kn) 38.500,00
– grobnica za 3 mjesta (kn) 26.400,00
– grobnica za 1 mjesto (kn) 11.000,00

2. Ovaj zaključak stupa na snagu 01.01.2006. godine i objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

********************************************************************

Radi pojačanog interesa građana i radi nemogućnosti da udovoljimo svim upitima komunalno poduzeće nastaviti će sa pripremom dokumentacije za slijedeći kontingent izgradnje od cca 25 grobnica u slijedećoj 2006.godini.

Uprava Društva

Dokumenti