NaslovnaVijestiIstarski gradovi s Fondom za zaštitu okoliša potpisali ugovore o sanaciji deponija

Istarski gradovi s Fondom za zaštitu okoliša potpisali ugovore o sanaciji deponija

Za sanaciju istarskih smetlišta 78 milijuna kuna državnih kuna

PULA –
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je natječaj (objavljen jučer u Narodnim novinama) za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada koji se odnosi na one gradove i općine koji još uvijek nisu počeli sanirati svoje deponije. U Istarskoj županiji ima sedam odlagališta komunalnog otpada u vlasništvu gradova koji su međutim s Fondom uglavnom zaključili ugovore o sanaciji. Rovinj je jedini istarski grad čije je odlagalište uređeno prema Zakonu o otpadu, no jučer nismo doznali jesu li koristili ili će koristiti sredstva Fonda i u koju svrhu. Poznata je, naime, namjera da zatraže sufinanciranje u izgradnji kompostane. Većina gradova, međutim, tek zgotovljuje »papirologiju« koja prethodi »kopanju«.
Tako je u Puli, koja s Fondom ima ugovor od 15 milijuna kuna, ali sredstva još nisu doznačena jer Grad, kako ističe njegov prvi čovjek Boris Miletić, s državom još rješava imovinskopravne odnose oko vlasništva nad zemljištem na Kaštijunu. Ipak, kaže on, ove bi godine Fond trebao doznačiti 4,4 milijuna ne samo za »pokrivanje« dokumentacije, nego i za konačan početak sanacije deponija na umoru. Grad je, ističe, u tu svrhu ove godine predvidio 13 milijuna kuna, čemu treba dodati i PDV. »Papire« rješavaju i u Poreču, koji ima 23-milijunski ugovor s Fondom. Gradonačelnik Edi Štifanić ističe da će u rujnu ili listopadu biti zgotovljena projektna dokumentacija odnosno projekt, nakon čega se kreće u sanaciju deponija Košambra. Dosad je iz Fonda doznačeno nešto više od milijun kuna, i to za izmještanje dalekovoda koji se nalazi na području odlagališta. Inače, Fond doznačuje 40 posto sredstava potrebnih za sanaciju, a ostatak namiruje investitor, odnosno vlasnici deponija i jedinice lokalne samouprave koje ga koriste.

Još dva natječaja Fonda

Ni Labin se neće natjecati jer je projekt sanacije tamošnjeg odlagališta Cere u začecima. Fond je, naime, već odobrio 18, od ukupno 46 milijuna potrebnih kuna. Anamarija Lukšić, pročelnica labinskog Odjela za gospodarenje prostorom, ističe da je od ukupno odobrene svote dosad doznačeno oko 400 tisuća kuna za pripremu i izradu projektne dokumentacije. Trenutno se rješavaju imovinskopravni odnosi oko namirenja vlasnika zemljišta, privatnika i države, na kojem se nalazi deponij.
Za pazinski deponij Jelenčići Fond je odobrio 6,95 milijuna kuna, od čega je za izradu dokumentacije doznačeno 450 tisuća. U Buzetu se trenutno provodi sanacija i dogradnja tamošnjeg deponija, za što je iz Fonda odobreno 6,3 milijuna kuna. Kada je o umaškom Donjem Picudu riječ, i tu postoji ugovor između Fonda i Grada od 8,7 milijuna kuna, od kojih su dosad doznačena 2,8 milijuna, ističe Ivica Martinis, direktor umaškog komunalca 6. maj.
Podsjećamo, Fond svojim sredstvima sufinancira istražne radove, izradu plana sanacije, studije utjecaja na okoliš, otkup zemljišta na kojem se nalazi odlagalište, izradu glavnog i izvedbenog projekta, kao i samu sanaciju komunalnog deponija.
Osim natječaja za sanaciju smetlišta, jučer su u Narodnim novinama objavljena još dva natječaja Fonda, i to za korištenje sredstava Fonda u financiranju programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, te u zaštiti okoliša. Ova se dva natječaja odnose na dodjelu zajmova, donacija i subvencioniranje kamate trgovačkim društvima, drugim pravnim osobama i obrtnicima te jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave za dodjelu sredstava financijske pomoći.

Zajmovi do 1,7 milijuna kuna

Natječaj za područje zaštite okoliša odnosi se na uporabu i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada, poticanja čistije proizvodnje, smanjenja emisija štetnih plinova u okoliš, te poticanja održivog korištenja prirodnih dobara, održivog razvoja ruralnog prostora, održivog gospodarskog razvoja te obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija. Natječaj za područje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije tiče se ulaganja u projekte i programe radi povećanja energetske učinkovitosti u industriji, sektoru usluga i javnom sektoru, korištenja obnovljivih izvora energije, održive gradnje, čistijeg transporta te izrade obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i sličnih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.
Fond će zajmove dodjeljivati do iznosa od 1,7 milijuna kuna, na rok od pet godina i s odgodom povrata sredstava od dvije godine te subvencionirati do dva posto ugovorene kamate, ali ne više od 1,7 milijuna kuna po projektu. Za projekte i programe kojima je cilj izrada obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i sličnih aktivnosti, uključujući demonstracijske aktivnosti i provedbu energetskih pregleda, iznos pojedine donacije ne može biti veći od 200 tisuća kuna.
Ponude se dostavljaju Fondu u roku od 60 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Piše: M. VERMEZOVIĆ IVANOVIĆ

Dokumenti