NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaISTINA O ONEČIŠĆENJU GRADSKIH PLAŽA

ISTINA O ONEČIŠĆENJU GRADSKIH PLAŽA

| Novosti RJ Čistoća

Nastavno na optužbe o ekološkom onečišćenju plaža Grada Poreča izjavljene na Gradskom vijeću,kategorički odbacujemo sve navedene tvrdnje smatrajući da su proizašle iz nepoznavanja procesa rada i pravila naše djelatnosti.

Upravo zbog toga, detaljno pojašnjavamo postupke koji su vršeni u sklopu odlagališta komunalnog otpada na Košambri i uočenog crpljenja procjedne vode sanitarne deponije:

Zbog redovnog održavanja opreme crpne stanice za procjednu vodu kojom se vrši recirkulacija iste kroz tijelo odlagališta otpada, iskazala se potreba za snižavanjem nivoa vode u laguni za procjedne vode, kako bi se mogao izvršiti kontrolni pregled opreme u samoj crpnoj stanici.

U skladu s člankom 1.2.12. važeće okolišne dozvole odlagališta Košambra, procjedne vode  smiju se  ispuštati u sustav javne odvodnje, odnosno u kanalizacijski sustav grada Poreča. Sukladno navedenoj dozvoli svaka tri mjeseca vrši se uzorkovanje i ispitivanje procjedne vode odlagališta, te su rezultati ispitivanja redovito unutar graničnih vrijednosti, koje su propisane Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča, za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

Prije započinjanja aktivnosti na održavanju crpne stanice naručeno je vanredno ispitivanje koje je proveo akreditirani laboratorij za ekološka ispitivanja, kako bi se još jednom provjerilo da parametri onečišćenja zadovoljavaju granične vrijednosti za ispuštanje u sustav.

Napominjemo da se ispuštanje ne vrši u oborinsku kanalizaciju  već u fekalni kolektor koji odvodi otpadnu vodu na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Materada, iz kojeg se pročišćena voda ispušta u morski prijemnik na dubini od 25 metara putem podmorskog ispusta duljine 1 kilometar.

Nastavno na navedene optužbe, Odvodnja Poreč je uvidom u podatke nadzorno-upravljačkog sustava i stanje oborinskih kanala, nedvojbeno ustanovila da ne postoji  mogućnost da procjedna voda sa odlagališta dospije na gradske plaže.

Niame, tijekom održavanja crpne stanice u sustav fekalne kanalizacije dnevno se ispuštalo 270 m3 procjedne vode, što čini približno 10 posto dnevnog protoka na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Materada. Stoga je nemoguće da se procjedna voda sa odlagališta pojavi na gradskim plažama, te su tvrdnje o onečišćenju plaža neistinite, što se može potvrditi i redovitim nalazima o kakvoći vode Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Zaključno, Usluga i Odvodnja Poreč sukladno važećim zakonima i propisima pružaju građanima Poreča i okolice kvalitetne komunalne i vodne usluge s ciljem poboljšanja kvalitete života, očuvanja prirode i kakvoće mora.

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti