NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: Grad Poreč i Hrvatske vode predstavili izradu natječajne dokumentacije za projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Iz Glasa Istre: Grad Poreč i Hrvatske vode predstavili izradu natječajne dokumentacije za projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Tijek izrade na­tječajne dokumentacije za Projekt Poreč, odnosno pro­jekt izrade sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u porečkom priobalju, te sufinanciranje putem IPA predpristupnog fonda Europske unije, pred­stavljen je novinarima jučer u porečkoj maloj vijećnici. Kako je podsjetio gradona­čelnik Edi Štifanić, projekt Po­reč uključuje izgradnju četiri membranska pročistača ot­padnih voda na lokacijama Lanterna, Poreč – sjever, Po­reč- jug i Petalon, te prošire­nje postojeće kanalizacijske mreže. Izgradnjom će se do­biti 70 kilometara nove kanalizacijske mreže koja će obuhvatiti 28 prigradskih naselja u pravcu Poreč – Nova Vas, Poreč – Žbandaj i Poreč – Mugeba. Cijeli je projekt te­žak oko 60 milijuna eura, od čega će se 75 posto financira­ti putem bespovratnih sred­stva iz EU fondova, a koliko će Grad sudjelovati u preo­stalom iznosu, gradonačel­nik nije htio nagađati budu­ći da još predstoje pregovori između Grada i države koja će također sudjelovati u su­financiranju.

Za Projekt Poreč aplikacij­ski paket lani je poslan Eu­ropskoj uniji na odobrenje. Prema komentarima Eu­ropske komisije koji će na­knadno biti dostavljeni, te popravcima i dopunama aplikacijskog paketa, izradit će se njegova konačna ver­zija koja će biti odobrena od strane Europske komi­sije za sufinanciranje sred­stvima IPA pretpristupnog programa EU. Nakon pro­vedenog javnog natječaja za izradu natječajne doku­mentacije (tenderà) ovog projekta, odabrana je ponu­da osječke tvrtke Hidroing koja u roku od šest mjese­ci mora obaviti ovaj posao, nakon čega će dokumenta­ciju uputiti Europskoj ko­misiji na ocjenu.

 

U cijelom projektu sudje­luju i Hrvatske vode koje su u zadnje dvije godine pro­jekt Poreč pomogle s goto­vo dvanaest milijuna kuna u što je uključena i izrada natječajne dokumentacije čiji troškovi stoje 1,4 miliju­na kuna s PDV-om.

 

– Do kraja ovog mjeseca čekamo odgovore na samu kandidaturu Projekta Poreč prema EU, a u međuvreme­nu kao što smo danas rekli, počeli smo izradu natječaj­ne dokumentacije. Očeku­jemo da će kolege koje su danas dobile natječaj, koji uključuje pet paketa, u roku od šest mjeseci poslati tu dokumentaciju na ovjeru u Bruxelles, te ćemo nakon dobivanja potvrdnog odgo­vora biti spremni za raspi­sivanje natječajnih postu­paka, rekao je Siniša Širac, zamjenik direktora Hrvat­skih voda. Dodaje kako su se na podupiranje porečkog projekta odlučili jer njegova tehnička pripremljenost i cjelokupni sustav financi­ranja pokazuju da je jedan od najspremnijih projekata te zato jer se radi o ekološ­ki izuzetno važnom projek­tu s obzirom da je zapadna obala Istre izuzetno osjet­ljivo područje na kojem je potrebno ostvariti maksi­mum napora da bi se uspo­stavili visoki ekološki stan­dardi.

 

Direktor Hidroinga Vjekoslav Abičić, dodaje kako se tender dokumentacija sastoji od pet dijelova, do­kumentacije za izvođenje kanalizacijskog sustava, do­kumentacije za izradu četiri pročistača, dokumentacije za nadzor nad izvođenjem projekta i natječajne doku­mentacije za nabavu opre­me budućeg kanalizacijskog sustava. Tvrtka je dužna izraditi prijedlog tendera u roku od šest mjeseci, nakon čega ga šalje u Bruxelles na ocjene i dopune.

 

Na pitanje kada bi mo­gla početi izgradnja sustava odvodnje i pročistača, Širac je odgovorio da je planira­ni početak u prvoj polovici iduće godine, te napomeno da sve ide prema procedu­ri EU-a, koja također nalaže da kompletan zahvat bude završen do 2016. godine.

 

Vedrana Habereiter

Dokumenti