NaslovnaVijestiIz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji , Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji , Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

KOMISIJA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ
ZA ZAHVAT IZGRADNJA UREĐAJA ZA PRIHVAT I OBRADU SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA I DEHIDRATACIJU MULJA NA ODLAGALIŠTU KOŠOMBRA U POREČU UPUĆUJE STUDIJU na javni uvid

Predmet: Odluka o stavljanju na javni uvid Studije o utjecaju na okoliš –
izgradnja uređaja za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama i dehidrataciju mulja na odlagalištu Košombra u Poreču
– dostavlja se
Obavještavamo vas da je Komisija za procjenu utjecaja na okoliš za zahvat; „Izgradnja uređaja za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama i dehidrataciju mulja na odlagalištu Košombra u Poreču“, na 1. sjednici, održanoj 9. prosinca 2005. godine u Poreču, a povodom ocjene Studije o utjecaju na okoliš izgradnja uređaja za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama i dehidrataciju mulja na odlagalištu Košombra u Poreču, donijela Odluku o stavljanju iste na javni uvid i javnu raspravu.
Molimo Vas da osigurate provedbu javnog uvida sukladno Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš («Narodne novine», broj 59/00 i 136/04) i Odluci Komisije.
Posebno napominjemo da je Komisija donijela odluku da se ne radi posebno sažetak Studije priređen za javni uvid već kompletni tekst studije koji će biti stavljen i na na web stranicu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Vas stoga molimo da nam što žurnije, a najkasnije 5 dana prije početka javnog uvida dostavite informacije o mjestu i datumu održavanja javnog uvida i javne rasprave (sat početka) kao i adresu na koju se tijekom trajanja javnog uvida mogu dostaviti primjedbe i prijedlozi. Navedene podatke (ili preslik oglasa objavljenog u dnevnom tisku) dostavite predsjeniku Komisije Hrvoju Buljan tel. 01 37 82 104, fax. 01 37 82 157.

Predsjednik komisije:
mr.sc.Hrvoje Buljan

KOMISIJA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ
ZA ZAHVAT IZGRADNJA UREĐAJA ZA PRIHVAT I OBRADU SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA I DEHIDRATACIJU MULJA NA ODLAGALIŠTU KOŠOMBRA U POREČU

Na temelju članka 18., 19., 20. i 21. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (“Narodne novine”, broj 59/00 i 136/04), Komisija za procjenu utjecaja na okoliš za zahvat izgradnja uređaja za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama i dehidrataciju mulja na odlagalištu Košombra u Poreču donijela je na 01. sjednici održanoj 9. prosinca 2005. godine u Poreču, a povodom ocjene Studije o utjecaja na okoliš – izgradnja uređaja za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama i dehidrataciju mulja na odlagalištu Košombra u Poreču, sljedeću

O D L U K U

1. Komisija ocjenjuje da Studija o utjecaju na okoliš – izgradnja uređaja za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama i dehidrataciju mulja na odlagalištu Košombra u Poreču, sadrži sve elemente bitne za donošenje ocjene o prihvatljivosti zahvata i upućuje ju na javni uvid.
2. Studija će biti stavljena na javni uvid u trajanju od 14 dana u Puli i Poreču.
3. Na mjestu navedenom u točki 2. na javni uvid u trajanju navedenom u točki 2. bit će stavljena cjelovita Studija i tri sažetaka Studije.
4. Provedbu javnog uvida koordinirati će upravno tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša Istarske županije.
5. Tijekom javnog uvida potrebno je organizirati i provesti javnu raspravu u Poreču.
6. Javni uvid mora započeti najkasnije 15 dana nakon što upravno tijelo iz točke 4. zaprimi ovu odluku i dokumentaciju navedenu u točki 3.
7. Obavijest o javnom uvidu, čiji je sadržaj propisan člankom 20. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš, obavezno je objaviti u „Glasu Istre”, na oglasnim pločama Istarske županije i grada Poreča, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.
8. Upravno tijelo iz točke 4. dostavit će Komisiji mišljenja, prijedloge i primjedbe s javnog uvida i javne rasprave najkasnije 8 dana od isteka roka za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Predsjednik komisije
mr.sc. Hrvoje Buljan

Dokumenti