NaslovnaVijestiKratak osvrt sa sjednice Skupštine trgovačkog društva Usluga Poreč

Kratak osvrt sa sjednice Skupštine trgovačkog društva Usluga Poreč

 U ponedjeljak, 16. lipnja 2008. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama trgovačkog društva Usluge Poreč održana je Skupština društva kojoj su prisustvovali predstavnici svih jedinica lokalne samouprave Poreštine u svojstvu vlasnika trgovačkog društva.

Za Skupštinu društva predložen je Dnevni red kako slijedi:

1. Godišnje izvješće o poslovanju Usluge Poreč d.o.o. za 2007.
2. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Usluge Poreč d.o.o. za 2007.
3. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2007.
4. Ulazak novonastalih Općina Tar – Vabriga i Funtana u temeljni kapital Usluge Poreč d.o.o., suglasnost na Ugovor o prijenosu dijela poslovnog udjela
5. Povećanje temeljnog kapitala Usluge Poreč d.o.o.
6. Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora:
– u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala, temeljnih i poslovnih udjela članova Usluge Poreč d.o.o.
– u dijelu koji se odnosi na broj članova Uprave društva
7. Uvrđivanje pročišćenog teksta Društvenog ugovora.

Po jednoglasnom prihvaćanju Dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora i Skupštine društva, g. Edi Štifanić je Upravi društva omogućio da u skraćenom obliku iznese pojedine točke dnevnog reda, nakon čega su otvorene rasprave i doneseni određeni zaključci.

Obzirom da je u Dnevnom redu bilo razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o poslovanju Usluge Poreč za 2007. godinu, predsjednik Uprave je naglasio neke bitne značajke iz poslovanja društva koje se odnose na slijedeće:

Trgovačko društvo Usluga Poreč završilo je poslovanje za 2007. godinu sa ostatkom bruto dobiti od 456.291,00 kn. Obzirom da u sklopu društva samostalno funkcionira 8 radnih jedinica, vlasnicima trgovačkog društva prezentirani su rezultati poslovanja svih radnih jedinica. Iz izloženog može se konstatirati da su RJ Otpadne vode, RJ Školjka, RJ Tržnica i RJ Hortikultura poslovale sa manjkom prihoda u odnosu na rashode, dok su RJ Čistoća, RJ Parkiralište, RJ Pogrebne usluge i RJ Luka – lučica – marina poslovale pozitivno. 

Članovi Skupštine su informirani o stanju potraživanja od kupca na dan 31.12.2007. koje iznosi 7.792.140,00 kn, što čini prosječno 1,6 mjesečne fakturirane realizacije društva. Važno je pritom spomenuti da počevši od 2004. godine trgovačko društvo nema više zastare računa, već nenaplaćenu realizaciju rješava utuživanjem. 

Za 2007 postotak naplate iznosio je 91,6% za kupce kako slijedi:
– domaćinstvo 82,32%
– privreda 98,07%
– obrtnici 71,89%
– pogrebne usluge 87,42%
– luka – lučica – marina 95,98%. 

Isti je izračun temeljen na ukupnim potraživanjima od kupaca, uključujući i preneseni saldo iz prethodnih godina i bez iskazane realizacije za prosinac 2007. godine.

Tijekom 2007. godine temeljni je kapital povećan za 9.300.691,00 kn uplatama Grada Poreča i općina Vrsar, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Kaštelir – Labinci.

Namjenska sredstva za razdoblje 01.01.2007. do 31.12.2007. prikupljena su u ukupnom iznosu od 11.766.098,20 kn kako slijedi:

 

Opis

Obnova voznog parka

Sanacija odlagališta

Dodatak za izgradnju

Naknada za priključenje

Poreč

647.877

1.177.838

4.315.885

1.055.172

Vrsar

209.070

405.433

1.046.689

134.874

Višnjan

14.059

21.363

21.406

22.145

Vižinada

7.855

11.794

0

0

Kaštelir – Labinci

15.742

24.639

0

0

Sveti Lovreč

8.911

13.556

0

0

Funtana

143.668

284.132

534.720

115.588

Tar – Vabriga

107.910

211.422

1.006.950

305.055

Ukupno:

1.155.092

2.150.176

6.925.651

1.632.833

Tijekom izvještajne godine došlo je do povećanja materijalnih troškova na ukupan iznos od 5.039.068 kn pa tako isti sudjeluju u ukupnim rashodima s 10,75% i u odnosu na 2006. godinu povećani su za 11,57%.

Iz računa dobiti i gubitka proizlazi da je ostvarena dobit prije oporezivanja u iznosu od 456.293,00 kn, a po odbitku obračunskog poreza na dobit ista iznosi 257.918,00 kn.

Interesantan je podatak da je i tijekom 2007. godine došlo do značajnog povećanja obima pruženih usluga pa tako izdvajamo samo prikaz broja korisnika usluga (domaćinstvo) odvoza komunalnog otpada po godinama:

 

Godina

Broj domaćinstava

 

Indeks verižni

 

Indeks bazni

1996

6.085

100

100

1997

7.236

119

119

1998

8.546

118

140

1999

9.200

108

151

2000

10.019

109

165

2001

10.864

108

179

2002

11.364

105

187

2003

11.566

102

190

2004

11.936

103

196

2005

12.270

103

202

2006

12.977

106

213

2007

13.083

101

215

 

Za obavljanje planiranih radnih zadaća, prilažemo prikaz brojnog stanja djelatnika na dan 31.12.2007. u odnosu na brojno stanje 31.12.2006.:

 

Radna jedinica

Brojno stanje na 31.12.2006.

Brojno stanje na 31.12.2007.

 

Indeks

Uprava

2

2

1,00

Radna zajednica

16

17

1,06

Odvoz

41

42

1,02

Deponija

6

6

1,00

Mehaničarska radiona

5

5

1,00

Pometanje

25

26

1,04

Kanalizacija

14

17

1,21

Parkovi

31

31

1,00

Luka

3

1

0,33

Marina

8

10

1,25

Tržnica

6

6

1,00

Pogrebne usluge

6

6

1,00

Parkiralište

13

15

1,15

Tehnička služba

5

7

1,40

Poslovanje s otpadom

2

2

1,00

UKUPNO:

183

193

1,05

Kako bi dobili uvid u investicijske aktivnosti društva, prilažemo realizaciju investicija po izvorima financiranja kako slijedi:

 

 

Izvori sredstava

 

Plan 2007

Realizacija 31.12.2007.

1

Proračun Poreč, dodatak za izgradnju

4.100.000

1.225.836

2

Proračun Poreč, dodatak za izgradnju donos

1.883.000

222.376

3

Proračun Poreč, naknada za priključenje

1.200.000

17.883

4

Proračun Poreč, naknada za priključenje donos

290.000

0

5

Proračun Poreč, pogrebne usluge

2.200.000

356.448

6

Proračun Poreč, obnova voznog parka

630.000

682.289

7

Proračun Poreč, obnova voznog parka donos

59.336

0

8

Proračun Vrsar, dodatak za izgradnju

1.000.000

209.857

9

Proračun Vrsar, dodatak za izgradnju donos

2.560.000

0

10

Proračun Vrsar, naknada za priključenje

100.000

76.998

11

Proračun Vrsar, naknada za priključenje donos

40.000

0

12

Proračun Vrsar, obnova voznog parka

308.200

237.337

13

Proračun Višnjan, dodatak za izgradnju

15.000

0

14

Proračun Višnjan, naknada za priključenje

30.000

0

15

Proračun Višnjan, izgradnja kanalizacij.sustava

187.500

52.529

16

Proračun Višnjan, obnova voznog parka

14.000

13.935

17

Proračun Kaštelir-Labinci, otpadne vode

200.000

0

18

Proračun Kaštelir-Labinci, obnova voznog parka

13.600

15.270

19

Proračun Sveti Lovreč, otpadne vode

300.000

1.351.101

20

Proračun Sveti Lovreč, obnova voznog parka

10.100

8.748

21

Proračun Vižinada, izgradnja kanal.sustava

500.000

145.049

22

Proračun Vižinada, obnova voznog parka

7.100

7.794

23

Proračun Funtana, dodatak za izgradnju

500.000

457.204

24

Proračun Funtana, naknada za priključenje

100.000

78.419

25

Proračun Funtana, obnova voznog parka

51.300

130.979

26

Proračun Tar-Vabriga, dodatak za izgradnju

700.000

110.950

27

Proračun Tar-Vabriga, naknada za priključenje

300.000

186.073

28

Proračun Tar-Vabriga, obnova voznog parka

124.000

95.746

29

Nakn. za dodj. grob.mj. i god.gr. naknada Poreč

1.281.000

1.858.780

30

Proračun Poreč, sredstva sanacije

2.500.000

330.385

31

Proračun Poreč, za sanaciju odlagališta

13.600.000

12.117.696

32

Proračun Poreč, za parkiralište žatika

5.000.000

1.935.629

33

Hrvatske vode

1.100.000

1.391.245

34

Amortizacija

4.620.000

3.874.192

35

Dodatna amortizacija

2.210.400

812.181

36

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

0

48.312

 

UKUPNO

47.734.536

28.051.241

U slijedećem tabelarnom prikazu dana je realizacija investicijama po radnim jedinicama iz koje se može iščitati da je najviše sredstava ulagano u RJ Čistoća u kojoj je u fazi realizacije investicija sanacije odlagališta Košambra, a slijedi RJ Otpadne vode čija se ulaganja financiranju iz namjenski prikupljenih sredstava, dodatka na izgradnju i naknade za priključenje:

 

 

 

 

 

Plan 2007

Realizacija 31.12.2007.

1

ČISTOĆA

18.685.036

14.963.510

2

HORTIKULTURA

283.000

272.954

3

LUKA – MARINA

851.000

787.645

4

OTPADNE VODE Poreč

10.254.000

2.991.312

5

OTPADNE VODE Višnjan

232.500

52.529

6

OTPADNE VODE Vrsar

3.700.000

286.855

7

OTPADNE VODE Funtana

600.000

535.623

8

OTPADNE VODE Kaštelir – Labinci

200.000

0

9

OTPADNE VODE Sveti Lovreč

700.000

2.051.101

10

OTPADNE VODE Vižinada

500.000

145.049

11

OTPADNE VODE Tar – Vabriga

1.000.000

297.023

12

TRŽNICA

345.000

348.691

13

POGREBNE USLUGE

3.983.000

2.568.249

14

RADNA ZAJEDNICA

581.000

553.553

15

PARKIRALIŠTE

5.820.000

2.197.147

 

UKUPNO

47.734.536

28.051.241

 Na osnovu radnog materijala i kratkog osvrta Uprave, te nakon diskusije o ponuđenom materijalu, članovi Skupštine donijeli su slijedeće zaključke:

a) Iz predmetnog Izvještaja o poslovanju za 2007. godinu proizlazi da je Društvo obavilo planirane zadatke. 

b) Usvajaju se financijski izvještaji i to:
BILANCA na dan 31.12.2007. godine sa ukupnom aktivom – pasivom u iznosu od 144,028.594 kuna,

RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2007. godinu koji sadrži sljedeće iznose:
– ukupni prihodi                                        47.324.405 kuna,
– ukupni rashodi                                      45.491.921 kuna,
– dobit prije oporezivanja                             456.293 kuna,
– porez na dobit                                             198.374 kuna,
– dobit nakon oporezivanja                         257.918 kuna
IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA za 2007. godinu
IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE za 2007. godinu
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za 2007. godinu

c) Usvaja se Odluka o uporabi dobiti. Neto dobit ostvarenu u 2007. godini u iznosu od 257.918 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

 

Pod drugom točkom Dnevnog reda prezentirano je Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva.
Reviziju je obavila revizorska kuća Iris Nova d.o.o. iz Rijeke koja prati funkcioniranje poduzeća od 2004. godine.

Nakon podrobnog informiranja vlasnika od strane stručne institucije, a koja je u završnom dijelu dokumenta iskazala slijedeće mišljenje:

„Po našem mišljenju, financijski izvještaji pružaju istinit i točan (fer) prikaz u svim značajnijim odrednicama financijskog stanja trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. na dan 31.12.2007. godine, njegova poslovnog rezultata, novčanih tokova i promjene kapitala za 2007. godinu, sukladno međunarodnim rukovodstvenim standardima i važećim propisima Republike Hrvatske…“ 

prisutni članovi Skupštine su jednoglasno prihvatili Izvješće revizorske tvrtke.

Svoje izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2007. godinu sačinio je i Nadzorni odbor društva pa ga u prilogu cjeloviti iznosimo:

 

Izvješće o obavljenom nadzoru 

Pod točkom 4. Skupština društva razmatrala je i dala suglasnost na Ugovor o prijenosu dijela poslovnog udjela između  Grada Poreča i novonastale Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, te na Ugovor o prijenosu dijela poslovnog udjela između Općine Vrsar i novonastale Općine Funtana (izvorne tekstove sporazuma donosimo u prilogu u PDF formatu) 

Sporazum Grad Poreč – Tar – Vabriga

Ugovor Grad Poreč – Tar – Vabriga

Sporazum Vrsar – Funtana

Ugovor Vrsar – Funtana 

Pod točkom 5. Dnevnog reda prisutnima je dostavljena tabela povećanja temeljnog kapitala Usluge Poreč d.o.o. nakon ulaska novonastalih Općina Tar Vabriga Torre Abrega i Općine Funtana, te nakon dokapitalizacije sa uplatama do 31.12.2007. godine.

 

Članovi društva

 

Postojeći temeljni ulozi

Temeljni ulog sa novim općinama

Povećanje temeljnog udjela (dokapitalizacija)

Zaokruženi temeljni ulozi

Grad Poreč

70.471.000

65.100.700

12.391.740,90

77.492.400

Općina Vižinada

402.000

402.000

11.694,74

413.600

Općina Sv. Lovreč

460.600

460.600

1.364.397,17

1.824.900

Općina Tar – Vabriga

0

5.370.300

484.376,26

5.854.600

Općina Funtana

0

3.612.400

767.508,01

4.379.900

Općina Kaštelir – Labinci

890.600

890.600

23.878,07

914.400

Općina Višnjan

1.500.800

1.500.800

348.384,15

1.849.100

Općina Vrsar

11.766.800

8.154.400

656.868,17

8.811.200

Ukupno

85.491.800

85.491.800

16.048.847,47

101.540.100

Obzirom da sve do sada prihvaćene izmjene bitno utječu na ukupan iznos temeljnog kapitala i temeljnih i poslovnih udjela društva, iste je potrebno ažurno provesti kroz Odluku o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora.

U dosadašnjoj praksi predstavnici vlasnika trgovačkog društva smatrali su da treba izvršiti korekcije Društvenog ugovora i u domeni smanjenja broja članova Uprave, za što je postignuta cjelokupna suglasnost prisutnih.
Sukladno gore spomenutom i izvršenim korekcijama dosada važećeg Društvenog ugovora, prisutni su prihvatili pročišćeni tekst Društvenog ugovora, kojeg ovdje prenosimo:

Pročišćeni Društveni ugovor

Uprava društva

 

Dokumenti