NaslovnaVijestiKratka bilješka sa radnog sastanka sa predstavnicima financijskog tima PHARE projekta za procjenu pripreme razvojnih projekata Poreštine 15.12. – 17.12.2009.

Kratka bilješka sa radnog sastanka sa predstavnicima financijskog tima PHARE projekta za procjenu pripreme razvojnih projekata Poreštine 15.12. – 17.12.2009.

Sukladno planu i programu posjete stručnog tima lokalnoj samoupravi prvi je radni dan (utorak, 15.12.) bio predviđen za međusobno informiranje o radnim zadacima, službenu posjetu predstavnicima izvršne vlasti te upoznavanje sa stanjem na terenu.

 

Prvi kontakt je uspostavljen u prostorima komunalnog društva Usluge gdje su se kolege iz stručnog tima predstavili kako slijedi:

 

Stuart Brown       SAFEGE

Hunt _James      SAFEGE

Marko Trnski       SAFEGE

Mate Soža            SAFEGE

Domagoj Račić  MREŽA ZNANJA

 

Tom su prilikom od strane stručnog tima iznesena neka ključna pitanja vezana za pripremu projekta koje su predstavnici Usluge saslušali i na temelju čega je dogovoreno da se ista pitanja postave i predstavnicima izvršne vlasti radi potpunog informiranja.

 

Oko 10,00 sati predstavnike stručnog tima i Usluge u gradskoj su palači Grada Poreča primili gradonačelnik Edi Štafnić i dogradonačelnik Edo Kos. Sastanku su prisustvovale i predstavnice Istarske razvojne agencije IDA-e, gđa. Anica Dobran Černjul i gđica. Tamara Kiršić koje je Grad Poreč u dogovoru sa direktorom IDA-e osigurao za pomoć u pripremi dokumentacije i za vezu prema stručnom timu.

 

Nakon razmjene informacija, predstavnici Grada su jasno iskazali želju i potrebu da nam stručni tim potpomogne u pripremi dokumentacije za kandidiranje prema strukturnim fondovima čija bi realizacija bitno poboljšala postojeće stanje u smislu daljnjeg razvoja kanalizacijske mreže uz primjenu modernih tehnologija što bi bio jedan od najvećih ekoloških iskoraka za područje cjelokupne Poreštine.

 

Predstavnici stručnog tima su ponovili ključna pitanja koje je potrebno kvalitetno elaborirati od strane lokalne samouprave uz njihovu intenzivnu pomoć kako bi Europskoj komisiji korektno i argumentirano objasnili što želimo i na taj način stvorili što bolju poziciju pri odlučivanju o prihvaćanju ovog projekta.

 

Predstavnici Grada su posebno naglasili da je područje Grada Poreča vrlo osjetljivo područje u ekološkom smislu i da bi ovaj projekt uz njegovu kvalitetnu valorizaciju mogao bitno osigurati pretpostavke za daljnji nesmetani razvoj turističkog gospodarstva i stanovništva koje je u najvećoj mjeri orijentirano na pružanje raznih turističkih usluga pa je na tom tragu i Grad Poreč već 2001. godine započeo sa važnim aktivnostima na pripremi i osmišljavanju ukupne ideje o razvoju kanalizacijskih sustava i došao do zaključka na svim predstavničkim tijelima lokalne samouprave Poreštine da je 3. stupanj pročišćavanja stupanj koji će zagarantirati nesmetani razvoj.

 

Posebno je istaknuto da se očekuje pomoć od stručnog tima u smislu izrade kvalitetne tehno ekonomske analize koja će lokalnoj samoupravi vrlo argumentirano predstaviti moguće tehnološke opcije sa parametrima koji su definirani kroz 3. stupanj pročišćavanja.

 

Nakon održanog prijema i međusobnog upoznavanja, zajedničke aktivnosti su nastavljene u komunalnom društvu Usluga gdje je izvršena kratka prezentacija o svim dosadašnjim aktivnostima naše lokalne samouprave i ponuđena je informacija o našim saznanjima oko primjene novih tehnoloških rješenja u okvirima Istarske županije i na području Republike Hrvatske.

 

Direktor Usluge gosp. Kosić predstavnicima stručnog tima  dao je   informacije o dosadašnjoj pripremi na projektu te  vrlo intenzivnoj  i najužoj suradnji sa stručnjacima  Hrvatskih voda , kako na nivou VGO Rijeka, tako i na nivou Hrvatskih voda Zagreb, te da su dosadašnje aktivnosti rezultat visokog stupnja suradnje i Povjerenstva za praćenje pripreme projekta Jadran gdje pored najodgovornijih ljudi iz reda lokalne samouprave učestvuje i dr. Širac kao predsjednik Povjerenstva i g. Gašparović kao direktor VGO Rijeka.

 

Predstavnicima stručnog tima vrlo je detaljno elaborirano stanje na području Poreštine pa su tako kroz prezentaciju informirani o slijedećem:

 

Zajednički je sa Hrvatskim vodama definiran projektni zadatak za projektiranje i izgradnju uređaja Materada kapaciteta 30 000 ES, a trenutno je u fazi izrada Idejnog projekta uređaja čiji ugovorni rok predaje tehničke dokumentacije završava krajem travnja mjeseca 2010. godine za što je Grad Poreč osigurao posebna proračunska sredstva.

 

Grad Poreč je također sukladno programu Povjerenstva osigurao sredstva za izradu Idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda za naselja u zaleđu kako bi se stekao cjelokupni uvid u tu problematiku što je u skladu sa dogovorima svih najodgovornijih predstavnika lokalne samouprave o potrebi zajedničkog nastupa u pripremi projekta.

 

Općina Tar – Vabriga je naručila izradu Idejnog rješenja novog uređaja za tehnologiju 3. stupnja pročišćavanja otpadnih voda i to na lokaciji čije je rješenje predano tijekom listopada te je potom naručila i izradu Idejnog projekta uređaja sa neophodnim kolektorskim povezivanjima.

Sve prethodno spomenuto je na tragu dislokacije uređaja sa postojeće lokacije na kojoj nema uvjeta za smještaj buduće tehnologije i razmišljanja da se pročišćene otpadne vode sa uređaja Lanterna koriste za potrebe navodnjavanja zelenih površina turističkog naselja, autokampova i poljoprivrednih kultura u neposrednoj blizini.

Planirano je da se Idejni projekt okonča sukladno prijedlogu partnerskog ugovora koji je definirao krajnji rok 30. svibanj 2010. godine.

 

Općina Kaštelir – Labinci je pripremila tehničku dokumentaciju i ishodovala odobrenje idejnog projekta za cjelokupnu kanalizacijsku mrežu svog područja, a naručila je i izradu Idejnog projekta uređaja sa izradom Glavnog projekta za I. fazu realizacije uređaja koji će u krajnjem dijelu osigurati kapacitet priključenja od 1950 ES.

 

Općina Vižinada je u pripremi dokumentacije isprojektirala kanalizacijsku mrežu mjesnog centra te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 400 ES za što je ishodovala građevinsku dozvolu, a do današnjeg dana izrađena je I. faza kanalizacije dok se u bližoj budućnosti planira realizacija uređaja.

 

Općina Višnjan posjeduje kanalizacijsku mrežu najvećeg dijela mjesnog centra i posjeduje uređaj tipa Bio Disk. Trenutno je izvršila projektiranje cjelokupne kanalizacijske mreže koja povezuje postojeću mrežu sa izvjesnim proširenjima sa budućom kanalizacijskom mrežom industrijske zone Farini čije je prihvaćanje i obrada otpadnih voda planirana kroz primjenu membranske tehnologije. Projekt kanalizacijske mreže industrijske zone Farini sa novim uređajem je u fazi ishodovanja građevinske dozvole.

 

Općina Sv. Lovreč je jedinica lokalne samouprave koja posjeduje građevinsku dozvolu za kanalizacijsku mrežu i za uređaj membranske tehnologije. Važno je spomenuti da je nakon provedenog postupka pilotiranja i odabira membranske tehnologije sukladno građevinskoj dozvoli izgrađen objekt kapaciteta 2 X 200 ES i nakon probnog rada u dužini od 120 dana i monitoringa koji je proveden na samom uređaju, nadležne županijske institucije izvršile su tehnički pregled istoga i tijekom listopada 2009. izdale uporabnu dozvolu za I. fazu kanalizacijske mreže i za uređaj.

 

 

   

Na upit g. Hunta o stanju izrade Studija koje prethode dokumentima koje trebaju oni u tom projektu izraditi, prisutnima je iznesena slijedeća informacija:

Sukladno preuzetim obvezama Hrvatskih voda, Jadranski projekt je preuzeo obvezu Sociološke studije Studiju tehno – ekonomske analize i Studije utjecaja na okoliš. Povjerenstvo je u više navrata tražilo informaciju o tijeku izrade navedenih studija i u više navrata izražavalo nezadovoljstvo sa brzinom aktivnosti na izradi studija. Posljednji sastanak na temu održan je prostorijama Grada Poreča gdje su bili prisutni predstavnici izvršne vlasti grada, dr. Širac. Gđa. Fani i izrađivači Studije tehno – ekonomske analize i studije utjecaja na okoliš.

Na tom je radnom sastanku bilo dogovoreno da se još sagledaju novi momenti mogućeg utjecaja u realizaciji pilot projekta navodnjavanja Poreštine na ideju o budućim uređajima koji su temeljen Koncepcije predviđeni na postojećim lokacijama.

Također je bilo dogovoreno da Studija tehno – ekonomske analize mora sagledati cjelokupno područje Poreštine kad su u pitanju uređaji i predložiti Povjerenstvu za praćenje projekta jadran optimalniju lokaciju za uređaje temeljenu na kvalitetnom financijskom elaboriranju uvažavajući pritom sve moguće ekološke i druge parametre.

Na tom je sastanku dr. Ravlić prvi put iznio dilemu i promišljanja u pravcu iznalaženja mogućnosti za dislokaciju uređaja Debeli rt, Materada i Petalon. No kako su prisutni, uvažavajući prethodno mišljenje doktora procijenili zaključeno je da se Studije tehno – ekonomske analize dogotovi do 30.10.2009. i da se u njoj ima kvalitetno obraditi njezin konačni prijedlog koji će u sebi sadržavati i moguć utjecaj projekta navodnjavanja na projekt obrade otpadnih voda.

Na istom je radnom sastanku dogovoreno da će se po konačnom odabiru lokacije za uređaje Materada, Debeli rt i Petalon steći uvjeti za dogotovljenje Studije utjecaja na okoliš.

Izrađivač studije je tada procjenjivao da mu je po okončanju Studije tehno – ekonomske analize potrebno vrijeme do 31.12. do kada bi bio u mogućnosti predati završenu Studiju utjecaja na okoliš.

 

Prisutnim članovima stručnog tima je prenesena informacija da je u međuvremenu izrađena draft verzija od strane IGH koja je predložila izmještanje uređaja na nove lokacije za čije donošenje odluke nemamo dovoljno kvalitetno financijsko elaboriranje. No kako nije donesena odluka Povjerenstva o konačnom odabiru lokacije, i preuzete obveze na dogotovljenju Studije tehno – ekonomke analize nisu rezultirale predajom konačne verzije, pa je logično za očekivati da ni Studija utjecaja na okoliš neće biti dovršena do kraja prosinca 2009.

 

Prisutni procjenjuju da je bez obzira na to, potrebno intenzivno raditi na daljnjoj pripremi dokumentacije uz uvažavanje realnih činjenica kako se ne bi gubilo na vremenu, a jasno je iskazan i stav da se ulože maksimalni napori od strane Povjerenstva da se konačno donese stav o odabiru lokacija za uređaje.

 

Što se pak tehnologije tiče i svih dosadašnjih aktivnosti u pripremi strategije u izradu projektnih zadataka i idejnih projekta,a konstatirano je da se iz draft verzije tehno – ekonomske analize pojavljuju i dileme, ali je zaključeno, sukladno stavu izvršne vlasti, da se očekuje od stručnog tima uz izradu usporednih analiza tehnologija koje mogu polučiti tražene rezultate 3. stupnja pročišćavanja. Predstavnicima stručnog tima je usput spomenuto i pitanje odabira tehnologije za Grad Cres koji su sa aktivnostima počeli kasnije od Grad poreča i gdje su Hrvatske vode – Jadranski projekt prihvatile membransku tehnologiju bez nekih posebnih problema.

 

U nastavku međusobnog informiranja a na upit o našim mogućnostima za pripremu dokumentacije, predstavnici stručnog tima očekuju striktno poštivanje rokova koji se spominju u nacrtu partnerskog ugovora i koji za idejna rješenja definiraju 15.02.2010. a za izradu idejnih rješenja 31.05.2010., dano ime je slijedeće obrazloženje:

 

Kanalizacijski sustav Lanterna:

–         izrađeno je i predano Idejno rješenje

–         naručen je i u fazi izrade Idejni projekt   

–         dokumentacija će biti gotova do krajnjeg roka (31.05.2010.)

Kanalizacijski sustav u zaleđu Materade:

–         izrađeno je Idejno rješenje za naselja zaleđa koje predstavlja osnovu za viziju rješavanja

–         sukladno novom pravilniku koji definira zabranu upuštanje otpadnih voda u zemlju, potrebno je novelirati Idejno rješenje – procjenjujemo da se do 31.05. mogu izraditi Idejni projekti za rješavanje kanalizacijske mreže naselja

Kanalizacijski sustav Debeli rt:

–         Idejno rješenje uređaja je naručeno i biti će isporučeno do 15.02.2010.

–         nakon izrade Idejnog rješenja do 31.05. izrađivat će se Idejni projekt

–         temeljem Idejnog rješenja za mrežu naselja u zaleđu, te sukladno novim zakonskim pretpostavkama, novelirati će se Idejni projekt rješavanja područja za naselja Fuškulin, Mugeba, Jasenovica…

Kanalizacijski sustav Vrsar:

–         Idejno rješenje za uređaj Petalon je naručeno i biti će isporučeno do 15.02.2010.

–         od 15.02. – 31.05. moguće je izraditi Idejni projekt uređaja

–         postojeće Idejno rješenje za naselja Flengi, Gradina, Marasi i Kloštar se mora aktualizirati sukladno novim zakonskim propisima i sa osnovnim ciljem optimalizacije tehničkog rješenja

 

Predstavnicima stručnog tima su predočene naše namjere da se u sklopu ukupnog paketa razmotri mogućnost uključivanja i slijedećih stavki:

 

a)      dobava specijalnog kamiona za održavanje i intervencije na kanalizacijskoj mreži

b)      dobava specijalnog vozila opremljenog kamerama za ispitivanje kvalitete kanalizacijskih sustava i preciznog utvrđivanja mjesta kvarova na cijevnom sustavu

c)      potreba za izradom projektne dokumentacije i izgradnje centra za daljinsku kontrolu i upravljanje sustavima uređaja za prihvat i pročišćavanje otpadnih voda. Na temelju tog zahtjeva, predstavnici stručnog tima skrenuli su pažnju da je potrebno za jedan od slijedećih susreta pripremiti tehničku elaboraciju i obrazloženja vezana za moguće uključivanje stavki pod a, b,c u ukupni program.

 

Sukladno traženjima stručnog tima, tijekom jučerašnjeg dana dostavljena im je slijedeća dokumentacija:

 

–         Koncepcija

–         Izvješće o Sociološkoj studiji Target

–         draft verzija tehno – ekonomske analize

–         atesti o ispitivanjima vode na plažama Poreštine

–         vodopravni uvjeti za sve lokacije

–         izvješće Hrvatski voda – Jadranski projekt (g. Davor Kalčić) o stupnju izrade studija

–         cjelokupne podatke o količinama pražnjenja septičkih jama od 2004. – 2008.

 

Predstavnik stručnog tima zadužen za izradu financijske dokumentacije g. Mate Soža informiran je o financijskom poslovanju Usluge. Na temelju uvida u dokumente zatražio je slijedeće:

–         bruto bilancu za razdoblje 2006. – 2008.

–         osnovna sredstva (izvještaj koji sadrži naziv osnovnog sredstva, RJ, datum nabave, nabavnu vrijednost, ispravak vrijednosti, stopu amortizacije)

–         zaposleni (tabela da sadrži ime i prezime, RJ, radno mjesto, bruto plaću)

–         prihode i rashode za razdoblje 2006 – 2008, ukupno te RJ Otpadne vode i RJ Radnu zajednicu (zajedničke službe)

–         financijski izvještaj od 2006. – 2008.

  

Za prikupljanje podataka zadužuje se odjel za računovodstvo i financije. Krajnji rok 31.01.2010. godine.

Pored navedenih informacija, zatraženo je da se od strane Istarskog vodovoda prikupe podaci o potrošnji vode prema vrsti potrošača i to za potrebe domaćinstva, gospodarstva te za potrebe navodnjavanja. Traženi podaci moraju obuhvatiti preglede 2006. – 12.mjeseca 2009. za Grad Poreč i cjelokupnu Poreštinu.

 

Od strane naše tehničke službe zatraženi su podaci koji su im ovom prilikom i dostavljeni:

–         GUP Grada Poreča

–         PPU Grada Poreča

–         PPU Općine Vrsar

–         PPU Općine Funtana

–         Izjavu Općine Tar – Vabriga u pisanom obliku kao potvrda o izradi PPU Općine Tar – Vabriga

–         Smjernice za izradu PPU Grada Poreča

–         Postojeće stanje izgrađenosti kanalizacijskog sustava cjelokupne Poreštine

–         Mišljenje o potrebi izrade studije utjecaja na okoliš od strane Ministarstva zaštite okoliša potpisano od strane g. Mikulića

 

 

Pored dostavljenih informacija zatraženo je od strane g,. Hunta i slijedeće:

–         podaci o postojećem broju priključenih korisnika i planiranim brojem budućih korisnika

–         broj noćenja kao podatak sumiran od strane svih TZ-a na području Poreštine za period siječanj- prosinac 2008. i 2009. godine

–         radi vizualnog pregleda područja sa postojećom kanalizacijskom infrastrukturom potrebno je nadopuniti sa pregledom novih naselja čija bi se kanalizacijska mreža planirala izvesti

 

Za prikupljanje podataka zadužuje se tehnička služba. Krajnji rok 31.01.2010. godine.

 

Dokumenti