NaslovnaVijestiMinistarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva: Izvješće europske komisije o napretku Hrvatske za 2007. godinu – Bruxelles, 06.11.2007.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva: Izvješće europske komisije o napretku Hrvatske za 2007. godinu – Bruxelles, 06.11.2007.

U pogledu horizontalnog zakonodavstva postignut je određeni napredak. Hrvatska je ratificirala Kyotski protokol i Arhušku konvenciju. Sabor je donio novi Zakon o zaštiti okoliša. U pogledu praktične primjene sustava trgovanja emisijama i
nacionalnog registra stakleničkih plinova došlo je do ograničenog pomaka, uz izuzetak provedbenog zakonodavstva o praćenju emisija stakleničkih plinova u Hrvatskoj. Drugo, treće i četvrto nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji
Ujedinjenih naroda o promjeni klime, sve prezentirano u jednom dokumentu,
dostavljeno je Tajništvu Konvencije zajedno s nacionalnim izvješćem o proračunu emisija stakleničkih plinova za 2006. Administrativna sposobnost na području klimatskih promjena i horizontalnog zakonodavstva i dalje je ograničena. Prenošenje određenih odredbi o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, odgovornosti za štetu u
okolišu, procjeni utjecaja na okoliš (PUO), pristupu informacijama i postupcima sudjelovanja javnosti još uvijek nije izvršeno. U tijeku su pripreme na ovom području.

U pogledu horizontalnog zakonodavstva postignut je određeni napredak. Hrvatska je ratificirala Kyotski protokol i Arhušku konvenciju. Sabor je donio novi Zakon o zaštiti okoliša.

U pogledu praktične primjene sustava trgovanja emisijama i nacionalnog registra stakleničkih plinova došlo je do ograničenog pomaka, uz izuzetak provedbenog zakonodavstva o praćenju emisija stakleničkih plinova u Hrvatskoj. Drugo, treće i četvrto nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime, sve prezentirano u jednom dokumentu, dostavljeno je Tajništvu Konvencije zajedno s nacionalnim izvješćem o proračunu emisija stakleničkih plinova za 2006. Administrativna sposobnost na području klimatskih promjena i horizontalnog zakonodavstva i dalje je ograničena. Prenošenje određenih odredbi o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, odgovornosti za štetu u okolišu, procjeni utjecaja na okoliš (PUO), pristupu informacijama i postupcima sudjelovanja javnosti još uvijek nije izvršeno. U tijeku su pripreme na ovom području.

Može se izvijestiti o dobrom napretku u području kakvoće zraka. Hrvatska je ratificirala dva protokola (o postojanim organskim onečišćavalima i teškim metalima) uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP).

Nadalje, doneseno je provedbeno zakonodavstvo na području graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora. Usvojene su tehničke norme za zaštitu okoliša od hlapivih organskih spojeva iz skladištenja i distribucije benzina. Međutim, prenošenje direktiva o nacionalnim gornjim vrijednostima emisija i informiranju
potrošača još uvijek je u ranoj fazi. Još nije u potpunosti razvijen integrirani sustav za praćenje i analizu kakvoće zraka. Jedan od preduvjeta za takav sustav usvojen je u obliku provedbenog zakonodavstva o razmjeni podataka iz mreže za praćenje kakvoće zraka, dopunjenog sustavom uzbunjivanja u slučajevima kada se prekorače gornje granice onečišćavajućih tvari (za sada za SO2, NO2 i O3).Vlada i dalje svake godine odlučuje o količini goriva na tržištu koje ne ispunjava propisane standarde kakvoće. Državna tvrtka za preradu nafte i plina (INA) započela je s ulaganjima u cilju postizanja tehničke usklađenosti rafinerija. Pripreme u ovom području napreduju.

Postignut je dobar napredak u području gospodarenja otpadom. Za prenošenje acquisa u ovom području usvojena je značajna količina zakona i provedbenog zakonodavstva. Hrvatska je također usvojila odluku kojom se počevši od 2007. smanjuje omjer otpadnih guma koje se smiju koristiti u energetske svrhe, i to s 50% na 30%. Donesena je Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpada koja se temelji na Baselskoj konvenciji o opasnom otpadu. Usvojen je nacionalni plan gospodarenja otpadom. U svakoj županiji napreduju aktivnosti na razvijanju
regionalnih centara gospodarenja otpadom koji će biti ustrojeni sukladno strategiji gospodarenja otpadom. Dovršeni su sanacija i zatvaranje 28 od postojećih 234 odlagališta te 217 od 512 divljih odlagališta za koja će sufinanciranje osigurati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Pripreme u ovom području napreduju.

U sektoru voda može se izvijestiti o malom napretku. Strategija gospodarenja vodama još nije usvojena. Nacionalni program praćenja je u pripremi. Pokrenut je program praćenja kakvoće vode za kupanje. Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i ostalih tvari u otpadnim vodama nije usvojen do kraja 2006. kako je to prvobitno bilo planirano. Pripreme na ovom području zahtijevaju značajne napore.

Postignut je određeni napredak u području zaštite prirode. Usvojen je Zakon o zaštiti životinja. Također je doneseno provedbeno zakonodavstvo o registru „zaštićenih prirodnih vrijednosti“. Uspostavom rezervata prirode Lastovo sada je zaštićeno 6,07% ukupne površine Hrvatske. Međutim, još uvijek treba uspostaviti mrežu Natura 2000. Administrativna sposobnost u ovom sektoru i dalje je niska,
posebno na lokalnoj razini. Pripreme u ovom području napreduju.

Postignut je određeni napredak u području nadzora industrijskog onečišćenja i upravljanja rizicima. Usvajanjem zakonodavstva o graničnim vrijednostima emisija iz stacionarnih izvora dovršeno je prenošenje Direktive o velikim ložištima.

Prenošenje Direktive o otapalima skoro je dovršeno. Doneseno je provedbeno zakonodavstvo o zaštiti radnika od rizika vezanih uz izlaganje azbestu, a započela je prva faza čišćenja jedine tvornice azbestnog cementa u Hrvatskoj. Još uvijek nije izvršeno prenošenje IPPC direktive (Integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja).
Potrebni su značajni napori za administrativno osposobljavanje u području kontrole industrijskog onečišćenja. Još nije sastavljen popis rizičnih postrojenja. Pripreme u ovom području u ranoj su fazi.

Može se izvijestiti o dobrom napretku u području kemikalija i genetski
modificiranih organizama (GMO). Hrvatska je ratificirala Stockholmsku konvenciju o postojanim organskim onečišćavalima (POPs) i Rotterdamsku konvenciju, usvojila Zakon o biocidnim pripravcima te donijela provedbeno zakonodavstvo o registru opasnih kemikalija i dostavi podataka u registar. Vezano uz GMO, usvojeno je provedbeno zakonodavstvo o procjeni rizika vezanih uz namjerno ispuštanje GMO-a
u okoliš. Još uvijek je u velikoj mjeri nedovoljna provedba acquisa u pogledu kemikalija. Potrebno je osnaživanje administrativne sposobnosti. Pripreme u ovom području napreduju.

Može se izvijestiti o ograničenom napretku u području acquisa vezanog uz buku.
Usvojeno je provedbeno zakonodavstvo o metodama izrade karata buke i planovima djelovanja. Pripreme u ovom području u ranoj su fazi.
U pogledu šumarstva, u Hrvatskoj je uspostavljena Šumarska savjetodavna služba.
K tome, doneseno je i određeno provedbeno zakonodavstvo.
Učinjeni su napori na osnaživanju administrativne sposobnosti. Zaposleni su novi službenici u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ostalim ministarstvima nadležnim za pitanja okoliša i Agenciji za zaštitu okoliša (AZO).
Međutim, administrativna sposobnost, posebno na regionalnoj i lokalnoj razini, i dalje je nedostatna i zahtijeva daljnje jačanje u cilju osiguravanja odgovarajuće i pravovremene provedbe acquisa. Sposobnost za nadzor nad provedbom propisa ojačana je zapošljavanjem novih inspektora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Osigurana je obuka s posebnim naglaskom na direktivama IPPC i Seveso II.

Potpisan je sporazum o suradnji između inspekcijskih službi u području zaštite okoliša. Međutim, potrebni su daljnji značajni napori u cilju jačanja sposobnosti za nadzor nad provedbom propisa i osiguravanja koordinacije rada. Potrebno je izraditi sveobuhvatan plan za uspostavu potrebne sposobnosti i osiguravanje financijskih sredstava za provedbu acquisa, s ciljevima i rokovima. Potrebno je izraditi sveobuhvatnu strategiju ulaganja u okoliš.

Zaključak Općenito, postignut je dobar napredak u ovom poglavlju, posebno u područjima horizontalnog zakonodavstva (klimatske promjene), kakvoće zraka, gospodarenja otpadom i kemikalija. Potrebno je znatno ojačati administrativnu sposobnost, posebno na lokalnoj razini. Potrebno je izraditi obuhvatan plan za uspostavu potrebne administrativne sposobnosti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kao i za osiguravanje financijskih sredstava za provedbu i nadzor nad provedbom acquisa. Nadležnost za pitanja vezana uz okoliš i dalje je podijeljena između nekoliko ministarstava i ostalih tijela. Potrebno je poboljšati koordinaciju njihova rada.
Hrvatska treba poduzeti korake u cilju integriranja uvjeta zaštite okoliša u definiranje i provedbu svih ostalih politika te u cilju promicanja održivog razvoja. S obzirom na opseg i prirodu acquisa iz ovog poglavlja, potrebni su vrlo značajni napori kako bi se
u potpunosti ispunili zahtjevi EU.

www.mzopu.hr

Dokumenti