NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaNova količina komunalne opreme

Nova količina komunalne opreme

| Novosti RJ Čistoća

I ove godine Usluga Poreč d.o.o. nabavilo je novu količinu komunalne opreme odnosno spremnika za otpad. Vrijednost opreme iznosi 1.850.000,00 kn od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40% investicije. Ukupno je nabavljeno 1266 komada različitih vrsta spremnika za miješani komunalni otpad, selektivno sakupljanje otpada, podzemnih spremnika, spremnika za baterije, kompostera, spremnika u obliku životinja, odnosno:

  • 6 kompleta podzemnih kontejnera
  • 250 komada kompostera za biootpad
  • 800 komada kontejnera za otpad ( 120l – 1100 l )
  • 180 komada kontejnera od 1100l za prikupljanje stakla, papira i plastike
  • 30 komada posuda od 20l za prikupljanje baterija

Količina novo nabavljenih spremnika iznosi   20 posto ili petinu  ukupne količine  spremnika s kojima Usluga Poreč trenutno raspolaže.

oprema-1-300x169

Jedan od ciljeva ove nabave je povećanje broja eko otoka za selektivno sakupljanje plastike, stakla i papira te će se ove godine postaviti dodatnih 60  setova. Pojedini eko otoci obogatiti će se i spremnicima za odlaganje baterija. Kako je cilj do 2020.godine odvojiti 50% plastike, stakla, papira iz ukupne količine otpada ova nabava predstavlja još jedan  korak ka ostvarenju tog cilja. Potrebno je istaknuti  da će se  broj od  110 setova eko otoka na Poreštini povećati na 170.

Izuzev toga, ove godine u planu je i postavljanje u centru grada dodatnih podzemnih spremnika koji su estetski prihvatljiviji.

Kako je potražnja za komposterima prošle godine bila veća od dostupne količine, vjerujemo da će novom količinom svi zainteresirani dobiti svoj spremnik. Nadamo se da će se na taj način smanjiti količine odlaganja biorazgradivog otpada na odlagalištu te će se dobiveni kompost korisno iskoristiti za poboljšanje kvalitete zemlje u vrtu ili dvorištu. Na taj način smanjiti  će se i nepropisno odlaganje zelenog otpada uz spremnike za miješani komunalni otpad.

Sa željom za bržom i boljom prilagodbom ka selektivnom sakupljanju otpada, vjerujemo da će novi spremnici svima biti poticaj i omogućiti da se iz sakupljenog otpada odvoje korisne sastavnice (papir, staklo i plastika) koje će se naknadno iskoristiti u vidu novih proizvoda.

Spomenimo da fizičke osobe sav odvojeni otpad koji se ne odlaže na eko otocima mogu besplatno zbrinuti u reciklažnom dvorištu Košambra, na adresi Garbina 10, Poreč.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti