NaslovnaVijestiNovo parkiranje u naselju Mate Balota

Novo parkiranje u naselju Mate Balota

Tragom nekoliko upita građana odlučili smo još jednom ovim putem dati dodatna pojašnjenja o načinu korištenja parkirališta u naselju M. Balota
POJAŠNJENJA O NAPLATI PARKIRANJA
NA NOVOM PARKIRALIŠTU U NASELJU MATE BALOTA
– ISTOČNO PARKIRALIŠTE CENTAR V –

Iz PRAVILNIKA O NAPLATI PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA donesenog dana 11. srpnja 2006. godine na temelju članka 12. stavak 4. Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča (“Službeni glasnik Grada Poreča” broj 4/05, 12/05 i 8/06) i članka 61. Statuta Grada Poreča (“Službeni glasnik Grada Poreča” broj 9/01 i 18/05) od strane Gradskog poglavarstva:

Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se javna parkirališta na kojima se obavlja naplata, način naplate i uvjete upravljanja parkiralištima, te druga pitanja u svezi javnih parkirališta.

Članak 2.
Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja jesu:
1. na površinama ulica: Pietra Kandlera, Zagrebačka, Istarskog razvoda, Nikole Tesle od raskrižja s ulicom Otokara Keršovanija do raskrižja s Mlinskom ulicom, Partizanska od križanja s ulicom Mihe Županića prema Trgu Joakima Rakovca, Rade Končara od raskrižja s ulicom Karla Huguesa do raskrižja s ulicom Vitomira Širola Paje i od raskrižja s Obalom maršala Tita do križanja s Turističkim šetalištem, Vukovarska od Trga Joakima Rakovca do raskrižja s ulicom Županije Somogy,
2. na površini trga: Joakima Rakovca,
3. na drugim javnim površinama: veliko gradsko parkiralište omeđeno Mlinskom, Partizanskom i ulicom Nikole Tesle, Peškera između ulica Nikole Tesle i Šetališta Ante Šonje, na Narodnom trgu iza okrugle kule, Obala Matka Laginje od raskrižja s ulicom Eugena Kumičića do ulaza u depadansu, kod Osnovne škole Poreč omeđenoj ulicom Karla Huguesa i ulicom Županije Somogy, dio Šetališta Antona Restovića do hotela Pical, kod Općinskog suda od križanja s ulicom Rade Končara do zgrade marine i gradsko kupalište od raskrižja s ulicom Anke Butorac uz ulicu Rade Končara te istočno parkiralište Centar V – Mate Balota.
Sva parkirališta iz prethodnog stavka označena su na katastarskoj podlozi koja čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 15.
Stanari ulica unutar zona u kojima se naplaćuje parkiranje i pravne osobe koje imaju sjedište unutar tog područja mogu koristiti povlaštene uvjete parkiranja u pogledu trajanja i cijene.

Pravo na povlaštene uvjete parkiranja ima fizička osoba koja:
– ima prebivalište ili boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu ili boravištu i
– ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštene uvjete parkiranja ima pravna osoba koja:
– koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora i
– ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.
Fizička osoba može koristiti povlaštene uvjete parkiranja za najviše jedno vozilo.
Pravna osoba može koristiti povlaštene uvjete parkiranja za najviše tri vozila.
Povlašteni uvjeti parkiranja mogu se steći na mjesec ili na godinu dana i koristiti isključivo za vozilo i javno parkiralište za koje su odobreni od strane upravitelja parkirališta.
Ako korisnik povlaštenih uvjeta parkiranja za vrijeme odobrenog korištenja promijeni vozilo, upravitelj parkirališta će mu, na njegov zahtjev, odobriti povlaštene uvjete parkiranja za novo vozilo.
Povlašteni uvjeti parkiranja vrijede dok fizička odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka.
Povlaštene uvjete parkiranja na velikom gradskom parkiralištu omeđeno Mlinskom, Partizanskom i Ulicom Nikole Tesle mogu koristiti fizičke osobe s prebivalištem na području Poreštine, odnosno na području Grada Poreča i Općina Vrsar, Sv. Lovreč. Višnjan, Vižinada i Kaštelir – Labinci.
Davanjem na uvid osobne iskaznice i knjižice vozila koje je registrirano na njihovo ime, fizičke osobe iz prethodnog stavka mogu od upravitelja parkirališta kupiti godišnju parkirnu kartu za jedno vozilo, koju mogu koristiti i na parkiralištu kod Općinskog suda Poreč od križanja s ulicom Rade Končara do zgrade marine.
Osobama iz prethodnih stavaka ovoga članka može se odobriti povlašteno korištenje parkirališta ako su podmirili sve svoje obaveze prema upravitelju parkirališta do dana odobravanja povlaštenog korištenja parkirališta.

Članak 18.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu, vozač odnosno vlasnik vozila (u daljnjem tekstu: korisnik parkirališta) zaključuje s upraviteljem parkirališta ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom (u daljnjem u tekstu : ugovor o parkiranju ) prihvaćajući uvjete utvrđene ovim Pravilnikom.

Korisnik parkirališta čini povredu ugovora o parkiranju, za koju je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna, ako:
1. ne istakne kupljenu valjanu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili ne plati parkiranje mobilnim telefonom u roku od 5 minuta od dolaska na parkiralište ili nije korisnik valjane povlaštene parkirne karte,
2. ne koristi ispravnu parkirnu kartu,
3. prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,
4. ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama.

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju ugovorne kazne smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana, vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 19.
Nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje osoba upravitelja parkirališta ovlaštena za nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika te ga na odgovarajući način, pričvršćuje na vozilo.
Dostavljanje naloga za plaćanje ugovorene kazne na način iz prethodnog stavka ovog članka smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaja na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje ugovorne kazne.
Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenu nalogu i platiti ugovornu kaznu u roku od 8 dana na način naznačen u nalogu.
Ako korisnik ugovornu kaznu ne plati u roku iz prethodnog stavka, pisanim putem će se opomenuti da ugovornu kaznu plati u daljnjem roku od 8 dana, zajedno sa troškovima opomene te zakonskom zateznom kamatom, na što će ga se u nalogu upozoriti.
Ako korisnik parkirališta ne izvrši plaćanje u danim rokovima, upravitelj parkirališta, pokrenuti će protiv njega odgovarajući sudski postupak.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Edi Štifanić

Dokumenti