NaslovnaVijestiObavljen interni tehnički pregled objekta odvodnje tehnoloških i oborinskih otpadnih voda u operativnom centru Košambra

Obavljen interni tehnički pregled objekta odvodnje tehnoloških i oborinskih otpadnih voda u operativnom centru Košambra

Dana 23.03. obavljen je interni tehnički pregled objekta odvodnje tehnoloških i oborinskih otpadnih voda u operativnom centru Košambra. Investitor – naručitelj radova je Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove, a izvoditelj građevinsko uslužni obrt Dekop Labinci.

Prisutni predstavnici komisije, nadzorne službe i izvoditelja radova utvrdili su slijedeće:

1. Izvođenje radova vršeno je na osnovu izdanih vodopravnih uvjeta Klasa: UP/I-325-06/06-01/279, Ur. br.: 374-23-1-06-2/PLJ od 23.03.2006. godine izdanim po Hrvatskim vodama – vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova Rijeka.
2. Građevni projekt i projekt tehnološke i oborinske kanalizacije izrađen je po Singrad poduzeće za inženjering, zastupanje i poslovne komunikacije d.o.o. Poreč pod brojem projekta 19/06.
3. Investitor – naručitelj radova je Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove Poreč, a izvoditelj radova je građevinsko uslužni obrt Dekop – Labinci Kaštelir. Izvođenje radova izvršeno je temeljem Ugovora o građenju građevine br. 2497/06 – KS od 05.10.2006. godine.
4. Vrijednost izvedenih radova po Ugovoru o građenju iznosi: 310.855,50 kn, a konačna vrijednost izvedenih radova utvrdit će se nakon okončanja obračuna i građevinske knjige.
5. Za predmetni objekt vođen je građevinski dnevnik iz kojeg je vidljivo da su radovi započeti 09.10.2006. godine. Dnevnik je uredno vođen i potpisan od strane izvoditelja i naručitelja gradnje.
6. Konstatira se da je na dan pregleda, a uzimajući u obzir karakter i specifičnost objekta, od strane izvoditelja radova priložena dokumentacija kojom se dokazuje kvaliteta, sigurnost i ispravnost izvedenih radova:
– tehnička tehnološka dokumentacija ugrađenog separatora – odvajača taloga ulja i masti izdana po proizvođaču opreme Tehnix d.o.o. Donji Kraljevac pod datumom 22.12.2006. godine kojom dokazuje ispravnost uređaja te daje potrebne upute sa tehničkim karakteristikama za održavanje uređaja.
Tehnička dokumentacija iz prethodnog stavka posebno je priložena za separator tehnoloških voda od pranja vozila, a posebno za separator oborisnkih voda manipulativnog dvorišta operativnog centra Košambra.
– certifikat broj 166/2007 uvjerenje o kakvoći armaturnih mreža, Certifikat PVC cijevi za kanalizaciju, Izvještaj o ispitivanju kanalskih poklopaca, Izvještaj o postignutoj marki betona na betonari Dekopa u Labincima, Izjava – atest o ugrađenim kanalskim rešetkama. Navedena dokumentacija je priložena u posebnom registru i kao prilog ovom Zapisniku čini njen sastavni dio.
Navedena dokumentacija se prilaže uz izvornik Zapisnika koji u svojoj dokumentaciji čuva investitor – naručitelj radova.
7. Daljnjim pregledom dokumentacije koja je potrebna u svrhu vršenja pregleda konstatira se da na dan pregleda nije predočeno:
– geodetski snimak kompletnih izvedenih radova
– zapisnik – atest o ispitivanju vodonepropusnosti i ispravnosti ugrađenog sustava.
8. U daljnjem pregledu izvedenih radova na licu mjesta utvrđeno je slijedeće:
– nisu dovršeni radovi na finalnom hortikulturnom uređenju okoliša u dijelu i obimu koji je vezan za izvedeni objekt. Kako predmeti radovi nisu bili predmet Ugovora o izvođenju objekta, obveza hortikulturnog uređenja pada na Uslugu Poreč d.o.o. koja je dužna radove izvesti do konca mjeseca travnja 2007. godine.
– obvezuje se Usluga Poreč d.o.o. RJ Čistoća da izradi uputstvo za održavanje predmetnog objekta.

Prisutni predstavnici naručitelja i izvoditelja radova konstatirali su kako nema bitnih nedostataka koji bi spriječili primopredaju izvedenih radova na objektu – građevini odvodnje tehnoloških i oborinskih otpadnih voda u operativnom centru Košambra u Poreču.

Nedostatke ustanovljene u točki 7. ovog Zapisnika izvoditelj je dužan otkloniti u roku od 15 dana te naručitelju isto predati u pismenom obliku.

Uprava društva

Dokumenti