NaslovnaVijestiOPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o zaštiti potrošača, predsjednik Uprave donosi Opće uvjete isporuke komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kako slijedi:

Na temelju odredaba članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05), te odredbe članka 24. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 79/07) uz suglasnost Povjerenstva za reklamaciju potrošača i Nadzornog odbora USLUGE POREČ d.o.o. predsjednik Uprave, Rodoljub Kosić, dipl.ing.el. dana 27. studenog 2007. godine donosi

OPĆE UVJETE ISPORUKE
komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I Opće odredbe

Članak 1.
Ovim Općim uvjetima isporuke komunalnih usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda određuju se međusobni odnosi između isporučitelja usluge i korisnika usluge na području Grada Poreča, općina Sveti Lovreč, Višnjan, Vrsar, Kaštelir Labinci, Funtana, Tar Vabriga i Vižinada.

Članak 2.
U smislu ovih općih uvjeta pojedini izrazi znače:
1. Isporučitelj komunalnih usluga je USLUGA POREČ d.o.o. Poreč, Mlinska 1, Poreč, MB: 3093735 ( u daljnjem tekstu: Isporučitelj ),
2. Korisnik komunalnih usluga su pravne i fizičke osobe koji su vlasnici građevina odnosno posebnog dijela građevina ( zgrada, stanova, poslovnih prostora i sl. ) koje su priključene na sustav odvodnje otpadnih voda. Korisnik usluga je i stanar, najmoprimac, zakupac građevine odnosno posebnog djela građevine priključene na sustav odvodnje, kad je vlasnik obvezu plaćanja usluge ugovorom prenio na korisnika ( u daljnjem tekstu: korisnik ). Korisnicima se smatraju i vlasnici građevina odnosno nekretnina na kojima ne postoji mogućnost priključenja na sustav odvodnje otpadnih voda, gdje se otpadne vode prikupljaju u zasebne prijemnike ( septičke i sabirne jame ) na način određen Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča, Službeni glasnik Grada Poreča br0j 3/1999 i 10/2002.
3. Komunalna usluga je odvodnja otpadnih voda koja podrazumijeva poslove i radnje sakupljanja i odvodnje otpadnih voda iz obiteljskih kuća, stambenih zgrada, poslovnih prostora, poslovnih zgrada i industrije te voda iz septičkih sabirnih i crnih jama njihovo crpljenje i dovođenje do uređaja za pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, obrade mulja koji nastane u procesu njihova pročišćavanja, sve sukladno članku 3. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne Novine broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04 ).
4. Sustav odvodnje je skup objekata i uređaja ( cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijemnik i drugi pripadajući objekti ) koji služe za sakupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, obradu mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja.
5. Otpadne vode su u smislu ovih općih uvjeta
(1) Sanitarne potrošne otpadne vode, tj. vode iz kućanstva, turističkih objekata, ugostiteljstva i sl.,
(2) Industrijske otpadne vode koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa u industriji, zanatstvu i drugim djelatnostima.

II Isporuka komunalnih usluga

Članak 3.
(1) Isporuka komunalne usluge vrši se na temelju pisanog zahtjeva korisnika usluge u skladu s
– Odlukom o uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda ( sl. glasnik Grada Poreča br, 16/2001 i 12/2005 ),
– Odluke o priključenju građevina na sustav javne odvodnje i pročišćavane otpadnih voda-Višnjan ( sl. glasnik Grada Poreča br. 4/2004 ) ,
– Odluke o priključenju građevina na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda-Vrsar ( sl. glasnik Grada Poreča, br. 5/2004 ),
– Odlukom o visini kanalizacijskog doprinosa, od dana 10.09.2001. godine, sl. glasnik Grada Poreča br.8/2001,
– Zaključka Gradskog Poglavarstva Grada Poreča od dana 11.09.2001. godine, sl. glasnik Grada Poreča br. 8/2001.

(2) Ugovor o isporuci zaključuje se na neodređeno vrijeme.
(3) Zaključenjem ugovora korisnik usluga u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.
(4) Isporučitelj je dužan na zahtjev korisnika bez naknade uručiti mu ove Opće uvjete.

Članak 4.
(1) Smatra se da je zaključen ugovor o pružanju usluge i u slučajevima kada korisnik nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora, ali je prihvatio isporuku i korištenje komunalne usluge.
(2) Obveza korištenja komunalne usluge nastaje trenutkom priključenja na sustav odvodnje odnosno stjecanja vlasništva odnosno prava korištenja građevine, odnosno posebnog dijela građevine, a sve sukladno Odlukama koje donose jedinice lokalne uprave i samouprave iz članka 1. ovih Općih uvjeta na području na kojem isporučitelj obavlja komunalne usluge.

Članak 5.
1) Korisnik ne može otkazati ugovor o pružanju komunalnih usluga ukoliko istovremeno obavljanje istih nije osigurao na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu ( Narodne Novine broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04 ) i Zakonom o vodama ( Narodne Novine broj 107/95 i 150/05 ).

III Uvjeti isporuke komunalne usluge

Članak 6.
Isporučitelj osigurava isporuku komunalne usluge sukladno tehničkim mogućnostima, odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča, propisa iz članka 3. stavak1., važećim vodopravnim dozvolama, te pravilnicima o radu i održavanju kanalizacijskog sustava donesenim od strane Isporučitelja, a ovjerenim od strane Hrvatskih voda.

Članak 7.
Isporučitelj usluge pruža komunalnu uslugu odvodnje otpadnih voda putem izgrađenih kanalizacijskih sustava kao i uslugu koja se odnosi na skupljanje otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama, te vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje na području na kojem ne postoji mogućnost priključenja na sustav odvodnje otpadnih voda gdje su iste riješene putem septičkih, sabirnih ili crnih jama, sve sukladno važećim propisima na području gdje se usluga pruža.

Članak 8.
(1) Komunalna usluga koja se odnosi na skupljanje otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama, te vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, pruža se na temelju pojedinačnog poziva korisnika, najkasnije u roku od (5) pet dana od primljenog i evidentiranog poziva.
(2) U slučaju hitnosti ( plavljenja ), izvršitelj će uslugu izvršiti odmah.

IV Uvjeti korištenja komunalne usluge

Članak 9.
(1) Ako se promijeni korisnik ili ako se promijeni namjena prostora ili djelatnosti odnosno ako dođe do proširenja i izmjene djelatnosti ili se promijene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, korisnik je dužan u roku od 15 dana od dana nastale promjene o tome izvijestiti isporučitelja, odnosno Istarski Vodovod d.o.o. Buzet, Ispostava Poreč, uz prilaganje isprava kojim se dokazuju promijene.
(2) U stambenim zgradama s više korisnika u kojima se potrošnja vode očitava na zajedničkom vodomjeru promjene prijavljuje u pisanom obliku predstavnik suvlasnika zgrade.
( 3) U slučaju smrti prijašnjeg korisnika promjenu su dužni prijaviti njegovi nasljednici.
(4) Ako se promjena korisnika ne prijavi obveza plaćanja pada na teret korisnika koji je upisan u evidenciji isporučitelja, odnosno Istarskog Vodovoda d.o.o. Buzet, ispostava Poreč.

Članak 10.
(1) Isporučitelj nije odgovoran za štete nastale uslijed:
– više sile ( neuobičajenog visokog nivoa mora, padalina, zemljotresa i sl),
– većih pogonskih i tehničkih smetnji izazvanih bez krivnje isporučitelja ( pucanje tlačnog cjevovoda, kvar pumpe i nestanak ili iskopčavanje električne energije ),
– uslijed neovlaštenog priključenja,
– uslijed neovlaštenog priključenja oborinskih voda na fekalnu kanalizaciju.
(2) Isporučitelj je u slučajevima iz prethodnog stavka dužan poduzeti sve tehničke mjere i mjere zaštite okoliša kako bi se u što kraćem roku normalizirala odvodnja otpadnih voda.

Članak 11.
(1) U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, stabilnost objekta, rad strojeva na kanalizacijskim crpkama, tekući nadzor i održavanje objekata.
(2) U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari koje miješanjem sa otpadnom vodom u sustavu odvodnje pospješuju sedimentaciju kako u sustavu odvodnje tako i u prijemniku.
(3) U javni sustav odvodnje ne smiju se ispuštati i:
– krute i viskozne tvari koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu negativno utjecati ( prouzrokovati smetnje ) na protoku vode u kanalizacijskoj cijevi, te izazvati druge smetnje u radu objekta i uređaja sustava javne odvodnje-pepeo, troska, otpaci, plastike, drva, stakla, krpe, perja meso, ostaci i dijelovi životinja, i sl.,
– tvari koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnosti po zdravlje ili život, sprječavati ulaz u kanale, izazvati akcident u sustav javne odvodnje kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni ili smrdljivi plinovi,
– kiseline, alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojeg je izrađen sustav odvodnje,
-patogene bakterije i virusi,
– radioaktivne materije,
– ostale štetne tvari.

Članak 12.
Radi zaštite korisnika usluge i omogućavanja bolje kvalitete usluga korisnicima usluge isporučitelj osigurava mogućnost prijave na telefon 052/429-241 svakog radnog dana od 7,00 sati do15,00 sati.

Članak 13.
(1) Radi zaštite korisnika usluga i omogućavanja bolje kvalitete usluga pri isporučitelju, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ( Narodne Novine broj 96/03) djeluje Povjerenstvo za reklamaciju potrošača.
(2) Povjerenstvo zaprima reklamacije korisnika i na isti daje pisani odgovor najduže u roku od 30 dana.

V Utvrđivanje količine usluga

Članak 14.
Količina usluge koja se odnosi na odvodnju putem izgrađenog kanalizacijskog sustava određuje se prema količini utrošene i izmjerene vode na vodomjeru i izražava se u m3.

Članak 15.
Količinu pružene komunalne usluge koja se odnosi na skupljanje otpadnih voda iz septičkih, sabirnih, crnih jama, te vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje pruža se na temelju pojedinačnog poziva, te korisnik sam naručuje veličinu specijaliziranog vozila zapremine 8 m3, 13m3, 16m3, 18m3, koje je potrebno da bi se usluga izvršila.

VI Cijena komunalne usluge

Članak 16.
(1) Cijenu usluge određuje isporučitelj uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na području na kojem se usluga pruža, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
(2) Cijena utvrđuje se po m3 utrošene vode, za kategoriju domaćinstvo i za gospodarstvo.
(3) Cijenu iz stavka 1. i 2. ovog članka obračunava se i za objekte koji nisu priključeni na kanalizacijski sustav već isto imaju riješeno putem septičkih, sabirnih ili crnih jama.
(4) Cijena pružene komunalne usluge koja se odnosi na skupljanje otpadnih voda iz septičkih, sabirnih, crnih jama, te vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje pruže se na temelju pojedinačnog poziva prema važećem cjeniku usluga.
(5) U slučaju izmjene cijene usluge isporučitelj će pravovremeno obavijestiti korisnike usluga.

V Način plaćanja komunalne usluge

Članak 17.
(1) U ime i za račun isporučitelja račun i uplatnicu za kanalizacijski doprinos ispostavlja Istarski Vodovod d.o.o. Buzet, Ispostava Poreč.
(2) Račun za pruženu komunalnu usluge koja se odnosi na skupljanje otpadnih voda iz septičkih, sabirnih, crnih jama, te vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje otpadnih voda na temelju pojedinačnog poziva ispostavlja koncesionar i odnosno isporučitelj odmah nakon pružene usluge.
(3) Račun iz stavka 1. ovog članka ispostavlja se sukladno pravilima Istarskog Vodovoda d.o.o.

Članak 18.
(1) Korisnik komunalne usluge mora račun platiti sukladno važećim zakonskim propisima.
(2) Rok za podmirenje računa otisnut je na svakom ispostavljenom računu.
(3) Ukoliko potrošač ne plati račun u roku zaračunati će se zakonske zatezne kamate.

Članak 19.
(1) Korisnik komunalne usluge ima pravo prigovora ( reklamacije ) na obračun komunalne usluge u roku od 8 ( osam ) dana od dostave računa.
(2) Isporučitelj komunalne usluge obvezan je dati pisani odgovor u roku od 8 ( osam) dana od primitka prigovora.
(3) Zbog neplaćanja dospjelih obveza isporučitelj će pokrenuti postupak prisilne naplate.

Članak 20.
(1) Ovi Opći uvjeti objaviti će se u službenim glasilima ili oglasnim pločama Grada Poreča, općina Sveti Lovreč, Višnjan, Vrsar, Kaštelir Labinci, Funtana, Tar Vabriga i Vižinada kao i na oglasnoj ploči isporučitelja.

Poreč, 27. studeni 2007. godina
Ur. broj: 2684/07.

Predsjednik Uprave
Rodoljub Kosić, dipl.ing.el.

Dokumenti