NaslovnaVijestiPorečka kanalizacija gradit će se europskim novcem

Porečka kanalizacija gradit će se europskim novcem

Financiranje projekta u iznosu 49,8 milijuna eura planira se ostvariti europskim sredstvima, a oko 17 i pol milijuna iz nacionalnog sufinanciranja

Porečko komunalno poduzeće Usluga do kraja ožujka u Bruxelles će uputiti dodatne odgovore EU komisiji vezano za ocjenu i odobrenje za dodjelu sredstava za realizaciju projekta sustava odvodnje s uređajima za pročišćavanje grada Poreča, doznajemo od direktora Usluge Rodoljuba Kosića.

Predstavljanje krajem ožujka
Projektom teškim oko 67,3 milijuna eura planira se izgradnja i rekonstrukcija mreže komunalnih otpadnih voda u dužini od oko 80 kilometara, čime bi se dodatno priključilo novih 6.300 korisnika, te izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Poreča i općina Tar – Vabriga, Funtana i Vrsar, koji će pružiti treći stupanj pročišćavanja. Financiranje projekta u iznosu 49,8 milijuna eura planira se ostvariti europskim sredstvima, a oko 17 i pol milijuna iz nacionalnog sufinanciranja. Realizacija i stavljanje u funkciju sustava očekuje se do početka 2016. godine.
Tijekom kolovoza EU komisiji na očitovanje upućeno je dodatno pojašnjenje vezano na dostavljenu studiju isplativosti. ekonomsku evaluaciju i izrađenu aplikaciju. U siječnju je EU komisija zatražila još nekoliko pojašnjenja vezano za razvoj projekta, a odnosila su se na način zatvaranja financijske konstrukcije za “hrvatsku komponentu”, te na poduzete aktivnosti vezano za postupanje po Zakonu o vodama i sugestiju da se još jednom dostavi dio preglednih karata iz kojih će preciznije biti vidljivo kako se pojedina naselja priključuju na postojeći kanalizacijski sustav. Usluga je Hrvatskim vodama dostavila prijedlog sa sugestijama, a tu problematiku razmatrao je Nadzorni odbor i Skupština trgovačkog društva, te će krajem ožujka biti prezentirana jedinicama lokalnih samouprava radi donošenja konačnih odluka. Po pitanju zatvaranja financijske konstrukcije za “hrvatsku komponentu” obavezu pripreme odgovora preuzele su Hrvatske vode zajedno sa nadležnim ministarstvima.

Dorada natječajne dokumentacije
– Tijekom prvih izvještaja o stanju projekta rekli smo da je odabran izrađivač natječajne dokumentacije za izvođenje čije su aktivnosti u završnoj fazi. Ovdje je potrebno istaknuti da je metoda pripreme dokumentacije bila u potpunosti sukladna PRAG proceduri EU komisije, odnosno zahtjevima za pripremu dokumentacije po IPA-i. Međutim, tijekom veljače u Hrvatskirn vodama su nas informirali da je došlo do promjene u izvorima financiranja ovog projekta što znači da on neće biti financiran iz IPA, već iz strukturnih fondova koji će biti na raspolaganju Hrvatskoj nakon ulaska u EU. Stoga je bilo potrebno najprije, a u skladu s ugovorom o izradi tender dokumentacije, predati tender dokumentaciju u ovoj fazi izrade, čija se primopredaja planira za sutra kako bi se mogao izvršiti obračun učinjene usluge, kaže Kosić. Dodaje da financiranje ovog projekta iz strukturnih fondova predmnijeva izradu kompletne dokumentacije na hrvatskom jeziku, a ugovaratelj poslova neće više biti Hrvatske vode, već će od srpnja tu ulogu preuzeti Usluga, kao krajnji korisnik.
– Vrijeme do ulaska u EU potrebno je iskoristiti radi dorade natječajne dokumentacije, što znači i osiguranja dodatnih financijskih sredstava od strane Hrvatskih voda, zaključuje Kosić.

Vedrana Habereiter, Glas Istre

Dokumenti