NaslovnaVijestiPoreština info: Predstavljeno Idejno rješenje odvodnje otpadnih voda iz naselja u zaleđu porečkog priobalja

Poreština info: Predstavljeno Idejno rješenje odvodnje otpadnih voda iz naselja u zaleđu porečkog priobalja

U velikoj gradskoj vijećnici Grada Poreča 21. travnja 2009. godine, sada već bivšim gradskim vijećnicima i zainteresiranim građanima predstavljeno je Idejno riješenje odvodnje otpadnih voda naselja u zaleđu porečkog priobalja, koje je još u lipnju 2008. godine izradio Institut građevinarstva Hrvatske ( IGH ).

Ovo idejno rješenje nije u gotovo godinu dana uvršteno na Dnevni red porečkog Poglavarstva, a taj projekt je izrađen za naselja sa više od 50 stanovnika. Takvih manjih naselja na Poreštini ima 57 i u njima po popisu iz 2001. godine živi 4.628 stanovnika.
Ovim idejnim rješenjem na području grada Poreča obuhvaćena su sljedeća naselja ( 22 naselja ) : Antonci, Baderna, Bonaci, Barbići, Dračevac, Fuškulin, Garbina, Jasenovica, Katun, Kirmenjak, Kosinožići, Ladrovići, Mihatovići, Montižana, Mugeba, Nova Vas, Magrini, Stranići, Štifanići, Veleniki, Stancija Portun i Vežnaveri.
Za ta područja predviđa se izgradnja 7 kanalizacijskih sustava.
U idejnom riješenju je i izračun troškova izgradnje, a oni bi za svih 7 sustava iznosili 72.244.610 kuna, a godišnji troškovi održavanja sustava bi bili 3.522.932 kune.
Ukupna dužina planirane kanalizacijske mreže na području grada Poreča bi iznosila 47.473 metra.
Nakon ove prezentacije direktor komunalnog poduzeća "Usluga", Rodoljub Kosić je predstavio kronologiju svih dosadašnjih aktivnosti na realizaciji projekta "Jadran" za razdoblje ožujak 2006. – ožujak 2009. godine.
Na zadnjem sastanku Povjerenstva za praćenje projekta "Jadran" održanom 16. travnja 2009. godine u Zagrebu konstatirano je kašnjenje više od godine dana za izradu Studije zaštite okoliša i Tehničke analize izvodljivosti, a ovi ugovoreni dokumenti imaju i rok izrade, i to:
– Tehnička analiza izvodljivosti treba biti gotova do 30. lipnja 2009. godine;
– Studija utjecaja na okoliš na sjevernom priobalnom području RH treba biti gotova do 31. prosinca 2009. godine.
Grad Poreč je u svom Proračunu za 2009. godinu osigurao sredstva za izradu Idejnog rješenja rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Materada na sustavu Poreč sjever. Pošto je već prihvaćena koncepcija tehnološkog rješenja, prihvaćen tekst projektnog zadatka Povjerenstvo smatra da bi trebalo provesti postupak Javne nabave za izradu Idejnog projekta uređaja Materada i tender dokumentaciju za izvođenje uređaja.
Članovi Povjerenstva su informirani da je predloženo "Hrvatskim vodama" zajedničko ulaganje u objekte za odvodnju na području Poreštine od 16.620.000 kuna, od čega bi udio "Hrvatskih voda" iznosio 5.386.000 kuna.
Nažalost, na temelju do sada potpisanih ugovora, ovogodišnje participacije "Hrvatskih voda" iznose:
– za grad Poreč – 150.000 kuna
– za općinu Vižinada – 100.000 kuna
– za općinu Višnjan – 100.000 kuna
– za općinu Sveti Lovreč – 200.000 kuna.
Svi ovi iznosi, ako ih zbrojimo čine 3,3 % vrijednosti kandidiranih objekata za sufinanciranje ili 2 % od ukupno planiranih ulaganja Poreštine u kanalizacijske sustave. Povjerenstvo je konstatiralo da je sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže od strane Hrvatskih voda neprimjereno skromno ( ispod 5 % ) , pa se preporučuje da u što skorije vrijeme dođe do sastanka na najvišoj razini između Hrvatskih voda i Grada Poreča.

R.V.Aleksić

Dokumenti