NaslovnaVijestiPotpisan Ugovor o građenju građevine – izrada grobnica sa uređenjem staza i oborinskom odvodnjom, te izrada betonskih okvira u polju 1 na Porečkom groblju

Potpisan Ugovor o građenju građevine – izrada grobnica sa uređenjem staza i oborinskom odvodnjom, te izrada betonskih okvira u polju 1 na Porečkom groblju

Dana 17.09.2007. godine objavljeno je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za GRAĐENJE GRAĐEVINE – IZRADA GROBNICA SA UREĐENJEM STAZA I OBORINSKOM ODVODNJOM, TE IZRADA BETONSKIH OKVIRA U POLJU 1 NA POREČKOM GROBLJU i odabran je najpovoljniji ponuditelj.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN broj 117/2001, 197/03 i 92/05) i Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja Uprava društva raspisala je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izradu grobnica sa uređenjem staza i oborinskom odvodnjom, te izradu betonskih okvira u polju 1 na Porečkom groblju.

Zaprimljene su četiri ponude od kojih jedna nepotpuna.

Ponuda tvrtke “GEOKOP TRADE” d.o.o. Bale utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve tražene uvjete i ponudio cijenu od 628.493,94 kn (bez PDV-a) za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Tvrtka „Geokop Trade“ d.o.o. se obvezuje radove započeti u roku osam dana od potpisa Ugovora (17.10.2007.), a iste završiti u roku od 60 radnih dana.

Uprava društva

Dokumenti