NaslovnaVijestiPotpisan Ugovor o građenju građevine: KANALIZACIJSKI KOLEKTOR POREČ – SERVISNA ZONA BUIĆI

Potpisan Ugovor o građenju građevine: KANALIZACIJSKI KOLEKTOR POREČ – SERVISNA ZONA BUIĆI

Dana 22.10.2007.g. objavljeno je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za građenje građevine: Kanalizacijski kolektor Poreč – Servisna zona Buići. 04.12.2007. g. odabran je najpovoljniji ponuditelj.

Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovora o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/2001, 197/03, 92/05), Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za građenje građevine: Kanalizacijski kolektor Poreč – Servisna zona Buići.

Zaprimljeno je 7 ponuda od kojih 4 potpune.

Ponuda tvrtke “G.E.M.A.R.” d.o.o. Poreč utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve uvjete i ponudio cijenu od 1.836.065,00 kn (bez PDV-a) za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Ponuditelj se obvezuje radove započeti odmah po potpisu Ugovora, a iste dovršiti u roku od 120 dana.

Uprava društva

Dokumenti