NaslovnaVijestiPotpisan Ugovor o građenju građevine: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sveti Lovreč

Potpisan Ugovor o građenju građevine: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sveti Lovreč

Dana 24.09.2007. godine objavljeno je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za građenje građevine: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sveti Lovreč. 23.10.2007. godine odabran je najpovoljniji ponuditelj.

Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovora o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/2001, 197/03, 92/05), Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za građenje građevine: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sveti Lovreč.

Zaprimljene su tri ponude od kojih dvije potpune.

Ponuda tvrtke “ALMES” d.o.o. Rijeka utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve tehničke uvjete i ponudio cijenu od 2.456.157,98 kn (bez PDV-a) za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Ponuditelj se obvezuje radove započeti najkasnije 15 dana od potpisa Ugovora, a iste završiti u roku od 180 dana. Rok podrazumijeva 120 dana građenja i 60 dana probnog rada.

Uprava društva

Dokumenti