NaslovnaVijestiPotpisan Ugovor o isporuci utovarivača za odlagalište Košambra

Potpisan Ugovor o isporuci utovarivača za odlagalište Košambra

Dana 23.07.2007.g. objavljeno je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za NABAVU UTOVARIVAČA. 20.08.2007.g. odabran je najpovoljniji ponuditelj.

Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovora o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/2001, 197/03, 92/05), Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za nabavu utovarivača – točkaša.

Zaprimljene su tri ponude od kojih dvije potpune.

Ponuda tvrtke “TERRA JASKA” d.o.o. Strmec Samoborski utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve tehničke uvjete i ponudio cijenu od 1.099.000,00 kn (bez PDV-a) za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Jamstvo za utovarivač ugovoreno je u trajanju od 24 mjeseca od uspješne predaje. Terra Jaska d.o.o. osigurava servis i snabdijevanje rezervnim dijelovima u slijedećih deset godina.

Ponuditelj se obvezuje predati Naručitelju novi stroj, spreman za upotrebu, u svemu prema tehničkim karakteristikama iz ponude u roku od 45 dana od potpisa Ugovora.

Uprava društva

Dokumenti