NaslovnaVijestiRasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Istarske županije 2007. – 2015.

Rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Istarske županije 2007. – 2015.

Radni sastanak održan je 26. svibnja 2008. godine u prostorijama Istarske županije, Dršćevka 3 u Pazinu, s početkom u 10 : 15 h.

 Prisutni: 

Vedran Grubišić, Istarska županija

Ljiljana Dravec, Istarska županija

Mirko Radolović, Istarska županija

Karmen Radetikio, Alphera d.o.o.

Franko Mirković, Kaštijun d.o.o. Pula

Igor Stari, Pula Herculanea d.o.o. Pula

Marko Paliaga, Komunalni servis d.o.o. Rovinj

Tanja Mišeta, Komunalni servis d.o.o. Rovinj

Rodoljub Kosić, Usluga Poreč d.o.o. Poreč

Dino Mates, Usluga Poreč d.o.o. Poreč

Lucijan Ujčić, Usluga d.o.o. Pazin

Feručo Dundara, 1.maj d.o.o. Labin

Ivica Martinis, 6.maj d.o.o. Umag

Nebojša Marmilić, Park d.o.o. Buzet

               

Nakon uvodnih riječi i pozdrava prisutnima od strane gđe. Dravec, prihvaćen je predloženi dnevni red:

1. Prezentacija nacrta Plana gospodarenja otpadom Istarske županije 2007.-2015.

2. Razno

Po završetku prezentacije Plana pod točkom „razno“ uslijedila je konstruktivna rasprava na kojoj su, na temelju prijedloga prisutnih i usuglašavanjem sa mišljenjima ostalih članova,  donesene sljedeće smjernice i zaključci:

Predstavnici komunalnih poduzeća su suglasni s predloženim nacrtom plana i podržavaju da se planski dokument donese za razdoblje od 2008. do 2015. godine.

Obvezuju se svi nazočni da će svoje primjedbe dostaviti najkasnije do petka, 30.svibnja 2008. godine.

U cilju kvalitetne provedbe zacrtanih mjera iz Plana potrebno je provesti slijedeće:

Zadužuje se predstavnici Istarske županije da prikupe podatke od susjednih država (regija) o načinima plaćanja za usluge zbrinjavanja komunalnog otpada (po m2 korištenog stambenog prostora, po masi proizvedenog otpada, po stanovniku, volumenu i sl.). (prijedlog: I.Martinis)

Zadužuje se Istarska županija da izvidi i prikupi podatke o strukturi vlasništva komunalnih firmi (JPP/JLS) u susjednim zemljama, odnosno zemljama EU (prijedlog: M.Paliaga)

U cilju operativnog rješavanja uspostave sustava gospodarenja otpadom na području IŽ potrebno je formirati radno tijelo od predstavnika KP (8), pročelnika upravnih odjela u gradovima (10), pročelnika upravnih odjela općina na čijem području se nalazi legalno odlagalište kao i pročelnika općina koje imaju formirane jake komunalne tvrtke (Općina Medulin, Općina Vrsar i sl.)

Sastanci radnog tijela održavati će se jednom mjesečno na saziv Upravnog odjela za održivi razvoj, Odsjeka za zaštitu okoliša.

Zadaci radne skupine bili bi:

– definirati elemente za uspostavu kvalitetnog praćenje provedbe Plana radi izrade godišnjeg izvješća koje mora župan uputiti prema Županijskoj Skupštini;

– definirati i uskladiti Operativni program provedbe SGO u skladu s rokovima realizacije ŽCGO Kaštijun a sve sukladno s odredbama zakonskih propisa;

– na temelju Godišnjeg izvješća i Operativnog programa definirati izmjene i dopune Plana kao i definirati odredbe za provođenje Plana te sve uputiti na usvajanje Županijskoj Skupštini.

Prvi sastanak radnog tijela održati će se u razdoblju između 15. i 20. lipnja 2008. godine 

 

Bilješku izradio: Mirko Radolović, dipl. ing. biol,

 

Dokumenti