NaslovnaVijestiRekonstrukcija i dogradnja odlagališta otpada “Košambra” u Poreču – izvješće za 2008.godinu nadzorne službe

Rekonstrukcija i dogradnja odlagališta otpada “Košambra” u Poreču – izvješće za 2008.godinu nadzorne službe

Izvješće nadzorne službe o sanaciji odlagališta Košambra za 2008.godinu.

NOVA PLOHA ZA ODLAGANJE

Dana 10.07.2008. izvršena je primopredaja "nove plohe" Investitoru čime su se stvorili uvjeti za početak dopreme i odlaganja dnevnog   komunalnog otpada . S navedenim datumom dovršeni su svi ugovoreni radovi izrade „nove plohe“, a preostaje za dovršiti oblaganje pokosa obodnih nasipa auto gumama u cilju zaštite brtvenih slojeva od mehaničkog oštećenja. Navedena stavka je vantroškovnički rad i odvija se u fazama, zavisno o Izvođačevoj mogućnosti nabavke auto guma. 

Vrijednost izvedenih radova na "novoj plohi" iznosi 3.336.541,64 kn ( ugovoreno 2.779.775,55 kuna)   od čega se 2.826.634,04 kune odnosi na ugovorene radove , a 509.907,60 kuna odnosi na „više“ izvedene radove i vantroškovničke radove. (cijene su iskazane bez PDV-a)

Iznos „više“ izvedenih radova i vantroškovničkog rada odnosi se uglavnom na povećanje količine zemljoradnji odnosno širokog iskopa u "A" kategoriji tla. (Ugovornim troškovnikom predviđen je samo široki iskop u "B" i "C" kategoriji tla).

POSTOJEĆA PLOHA ZA ODLAGANJE

Zaključno s mjesecom prosincem Izvođač radova izveo je obodne nasipe na istočnoj i sjevernoj strani „postojeće plohe“ uključujući postavljanje PEHD folije i ugradnju PEHD perforirane cijevi odvodnje procjednih voda. Završetkom navedenih radova Izvođač je dovršio kompletnu izradu obodnog nasipa s riješenim sustavom odvodnje procjednih voda perforiranim PEHD cijevima.   Radovi na uređenju pokosa na južnoj i zapadnoj strani postojeće plohe ranije su dovršeni , te izvođaču preostaje za dovršiti uređenje pokosa na istočnoj i sjevernoj strani. Time bi izvođač izvršio pripremu za polaganje projektiranih slojeva geotehničkih materijala na cijeloj površini , te kasnije za završno prekrivanje zemljanim materijalom na kompletnoj površini pokosa „postojeće plohe“.

Potreban geotehnički materijal Izvođač je nabavio, te s povoljnim vremenskim uvjetima može započeti s radovima polaganja geotehničkih materijala na južnoj i zapadnoj strani.

U mjesecu prosincu dovršeni su radovi na iskopu i izradi plinskih zdenaca ukupno 24 komada. Plinske sonde su dopremljene na gradilište, te se po izvedenom prekrivanju mogu ugraditi na ugrađene PEHD perforirane cijevi plinskog zdenca. Također u sklopu radova na otpinjavanju potrebno je izvesti razvod plinske instalacije od plinskih sondi do baklje PEHD cijevima.

Izvođaču preostaje za izvesti i kanal odvodnje oborinskih voda na istočnoj i sjevernoj strani „postojeće deponije“ uz vanjsku stranu obodnog nasipa.

 

OKOLIŠ

Cijela površina deponije je iskrčena i isplanirana , a ograda oko deponije Košambra dovršena je 90%.

OSTALI RADOVI

Prema izmijenjenom projektnom rješenju izvedene su laguna procjednih voda i laguna oborinskih voda, te je uređena južna retencija oborinskih voda s upojnim bunarom. Također je izveden i tlačni cjevovod kojim će se višak oborinske vode iz lagune oborinskih voda prepumpavati u južnu retenciju.

Za dovršetak radova vezanih uz lagune oborinskih i procjednih voda preostaje montirati PEHD šaht crpnog postrojenja lagune procjednih voda , te montirati električne pumpe u prepumpnom šahtu oborinskih i procjednih voda.

Uz obodni nasip „nove plohe“, te južne strane „postojeće plohe „ izveden je sustav odvodnje oborinskih voda betonskim kanalom.

Hidrantska mreža izvedena je u potpunosti.

FINANCIJSKA REALIZACIJA

Dosad s situacijom za mjesec prosinac realizirano je ukupno 11.318.721,94 kuna bez PDV-a radova ili 76% ugovorene vrijednosti.

Zbog neusklađenosti troškovnika s uvjetima na gradilištu koji nisu projektno predviđeni, u pojedinim troškovničkim stavkama doći će do povećanja izvedenih količina kao i financijske vrijednosti u odnosu na ugovoreno.

Također potrebno je i izvesti radove koji nisu projektno i troškovnički obrađeni ,a zbog cjelovitosti rješenja potrebno ih je bilo izmijeniti odnosno izvesti. Za te radove izrađen je Troškovnik koji će biti sastavni dio Anex-a ugovoru.

KVALITETA RADOVA

Kvaliteta dosad izvedenih radova je zadovoljavajuća.

PROBLEMATIKA GRADILIŠTA

Dinamika izvođenja radova nije zadovoljavajuća. Ugovorom je predviđen završetak svih radova s 18.08.2008. ,a s mjesecom prosincem Izvođač je realizirao tek 76% ugovorenih sredstava.Od uvođenja u posao Izvođačeva aktivnost nije u skladu s predanim dinamičkim planom. Konstantno je evidentirano kašnjenje radova zbog čega su se u više navrata tražio novi dinamički plan koji opet nije bio ispoštovan.  

S početkom 2009. godine Izvođač je dostavio novi dinamičku plan s rokom dovršetka svih radova (osim montaže same baklje) s krajem mjeseca ožujka 2009.

Problematika vezana uz projektna rješenja je razriješena i usuglašena s projektantom, nabavljena je većina geotehničkih materijala, plinskih sondi, te za završetak radova s krajem mjeseca ožujka potrebno je od strane Izvođača angažirati dovoljan broj radnika i mehanizacije.

 

Uprava Društva

 

Dokumenti