NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA”-akcija čišćenja okoliša na području Grada Poreča

RJ “ČISTOĆA”-akcija čišćenja okoliša na području Grada Poreča

USLUGA -POREČ IZVJEŠĆE
O PROVOĐENJU AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA TAKOZVANIH «EKOLOŠKIH NAKAZA» NA PODRUČJU GRADA POREČA
ZA 2005. GODINU

IZVJEŠĆE
O PROVOĐENJU AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA TAKOZVANIH «EKOLOŠKIH NAKAZA» NA PODRUČJU GRADA POREČA
ZA 2005. GODINU

Sa akcijom je započeto 01. lipnja 2005. a završeno 31.07.2005.godine

Tragom prijava pristiglih putem web stranica, prijava građanstva i Mjesnih odbora Grada Poreča, kao i vlastitim uviđajima na terenu utvrđeno je niz lokacija koje svojim izgledom grde okolinu, uz koje mi svakodnevno prolazimo te ih svakodnevno vidimo.
Inicijativu za potrebom pokretanja akcije dala je Turistička zajednica Grada Poreča i «Usluge Poreč» d.o.o. Poreč, te je shodno pokrenutoj inicijativi dana 25. 05. 2005. Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Poreča prihvatilo sufinanciranje akcije čišćenja divljih deponija na području Grada Poreča.
Kao i prošle godine akcija je bila sveobuhvatna na čitavom području lokalne samouprave Grada Poreča, za koje se moglo utvrditi da su javne površine ili pak površine za koje se sa sigurnošću moglo utvrditi da nisu privatni posjedi. Imali smo situacije gdje nismo mogli zaći u privatni posjed tako da je na par mjesta ostalo neočišćeno iako se ima dojam da površine nisu privatne. U tim smo slučajevima bili spriječeni ući u posjed privatnih parcela.
Za istaknuti je da su u odnosu na prošlu godinu lokacije manjih smetlišta uglavnom iste, što znači da su ljudi naučeni smeće istovarivati na uobičajne lokacije bez obzira što su one očišćene. Ne rijetko nam se dešava da se očišćena lokacija opet za par dana ponovno zatrpa raznim smećem, te su naše intervencije bile ponavljane.
Osim naše radne snage koristili smo za jača onečišćenja i vanjske suradnike sa građevinskom mehanizacijom, budući su onečišćenja bila takvog obima da se samo tako moglo iznijeti godinama gomilano smeće.
Na terenu su uočene i utvrđene lokacije većih divljih deponija koje bi u dogledno vrijeme trebalo očistiti. Radi se o deponijama svakakvog različitog otpada a njihovo bi čišćenje iziskivalo veće financijske troškove, koje ova akcija ne može pokriti.

Dajemo pregled lokacija koje su se čistile u periodu od 01.lipnja do 31.srpnja :

A) Lokacije očišćene vlastitom radnom snagom. Za izvršenje radova korišten je prekovremeni rad u popodnevnim satima. O izvedenim radovima je vođen dnevnik rada.

– bijeli put «bike staze» od naselja Bolnica preko nadvožnjaka do Varvari
– uz cestu Musalež – Valkarin
– uz cestu deponija «Košambra» – Dračevac
– uz cestu Dračevac – Fuškulin te oko oba naselja
– iza naselja Grbinovica te uz cestu prema Valkarinu
– oko naselja Bonaci
– ispod naselja Radmani
– uz naselje Perci te na cesti koja ide prema Taru
– na cesti od TS Molindrio prema Mugebi
– šumarak iznad vile Arlen
– uz cestu Žbandaj – Lovreč
– divlja deponija u Vabrigi, te nastavak uz staru prometnicu do nove ceste
– uz cestu Žbandaj – Jehnići
– uz cestu st. Vergotini – Gulići te uz oba naselja
– uz naselje Štifanići
– okoliš oko Červar Porta
– okoliš u Santa Marini
– čitavo priobalje od Materada do Červar Porta
– Porto Busolo (čitavi poluotok)
– uz sve glavne i sporedne prometnice Grada Poreča čišćen je okoliš od sitnog smeća nagomilanog tijekom godine.

B) Lokacije očišćene korištenjem građevinske mehanizacije (bager, utovarivač i veliki kamion )

– veća količina raznog smeća na lokaciji uz cestu Špadići-Gulići-st. Vergotin
– veće količine raznog smeća uz cestu Grbinovica-Valkarin-Žatika-Dračevac
– stara cesta za Vabrigu
– uz cestu Cancini – Bašarinka
– deponija u starom Červaru
– uz naselje Katun ( Baderna )

Uprava Društva

Dokumenti