NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA”- Novi pužni preskontejner na gradskom parkiralištu

RJ “ČISTOĆA”- Novi pužni preskontejner na gradskom parkiralištu

U cilju boljeg i efikasnijeg gospodarenja djelatnošću skupljanja i prijevoza komunalnog otpada «Usluga Poreč» d.o.o. Poreč je na velikom gradskom parkiralištu u Poreču zamijenila postojeći stari preskontejner sa novim pužnim preskontejnerom proizvođača «TEHNIX» Donji Kraljevec – Međimurje.

U cilju boljeg i efikasnijeg gospodarenja djelatnošću skupljanja i prijevoza komunalnog otpada «Usluga Poreč» d.o.o. Poreč je na velikom gradskom parkiralištu u Poreču zamijenila postojeći stari preskontejner sa novim pužnim preskontejnerom proizvođača «TEHNIX» Donji Kraljevec – Međimurje.
Novonabavljeni preskontejner PKP-5 zapremine je 5 m3 sabija otpad 4-10 puta, čime se u istom omjeru smanjuje trošak odvoza otpada na deponiju.
Ističemo da se u preskontejner ne smiju odlagati krute stvari i glomazni otpad jer uslijed zapinjanja tako odloženog otpada tlačni puž može doći do pregorijevanja elektromotora koji pokreće tlačni puž, te samim tim i nefunkcioniranja istog.
Preskontejner na velikom gradskom parkiralištu namijenjen je isključivo potrebama gradske tržnice i velikog gradskog parkirališta, iako ga često koriste i drugi korisnici. Uz preskontejner do konca godine bit će i dalje lociran još jedan otvoreni kontejner zapremine 7 m3.

Koristimo također priliku da javnost obavijestimo da se sa početkom 2006. godine otvoreni kontejner neće više nalaziti na predmetnoj lokaciji, a dosadašnje korisnike upućujemo na gradsko odlagalište «Košambra» u Poreču gdje svoj, uglavnom ambalažni kartonski, otpad mogu odlagati i to bez plaćanja naknade.
O istom će javnost još naknadno biti obaviještena .

Preskontejner će na taj način služiti isključivo za potrebe gradske tržnice i velikog gradskog parkirališta a bit će redovito servisiran i uključivan. Na taj način žele se izbjeći neugledne slike odlaganja raznog otpada na mjesto koje svakako nije prikladno za tu namjenu, pogotovu tijekom turističke sezone kada se ne rijetko na predmetnoj lokaciji pojavljuju veće količine raznog, uglavnom, ambalažnog otpada.

Uprava Društva

Dokumenti