NaslovnaVijestiRJ Čistoća – Obavijest građanstvu – Spremnici služe za odlaganje komunalnog otpada

RJ Čistoća – Obavijest građanstvu – Spremnici služe za odlaganje komunalnog otpada

Prelaskom na zimski režim odvoza komunalnog otpada na području Poreštine pojavljuju se učestale primjedbe i upiti građanstva o intenzitetu i načinu odvoza iz pojedinih dijelova naseljenih mjesta Poreštine.

Ovom prilikom želimo obavijestiti građanstvo da je Plan odvoza komunalnog otpada objavljen na internet stranicama Usluge Poreč www.usluga.hr, a da se informacije kao i eventualne reklamacije  mogu  svakodnevno u vremenu od 7,oo do 15,oo, osim subote i nedjelje, dobiti odnosno prijaviti na broj telefona 429 – 241.

Apeliramo na građanstvo da u spremnike za komunalni otpad odlažu isključivo komunalni otpad uredno spakiran u prigodne vreće, torbe ili slično, na način da se otpad u spremnike ne rasipa, a spremnike su korisnici dužni nakon korištenja zatvoriti.

U spremnike za komunalni – kućni otpad ne smije se odlagati (citiramo odredbu članka 79. stavak 3. Odluke o komunalnom redu, Sl. glasnik Grada Poreča broj 4/2008.):

tekuće tvari, masnoće, žar, otpadni građevni materijal, lešine životinja, električne baterije, akumulatori, auto gume, otpad iz klaonica i mesnica, granje, smeće iz vrta, tehnološki i opasni otpad.

Posebno ističemo da se u spremnike za kućni otpad ne odlaže:

–         tehnološki otpad kao što su kartonske kutije i karton te dijelovi namještaja

–         opasni otpad u što između ostalog spadaju svi električni i elektronički uređaji i oprema iz kućanstva

Na taj ćemo način učiniti da postavljeni spremnici na terenu zadovoljavaju volumenske potrebe odlaganja kućnog otpada, a na terenu se neće pojavljivati hrpe raznog razbacanog smeća van spremnika.

Ujedno obavještavamo građanstvo da će se za skupljanje krupnog kućanskog otpada organizirati akcije skupljanja krupnog otpada, a bit će na vrijeme objavljene putem javnih glasila, putem Mjesnih odbora Grada Poreča, odnosno Općina Poreštine sa kojih će područja biti organizirane akcije skupljanja krupnog otpada.

Za odvoz električnih i elektroničkih uređaja i opreme iz kućanstva, a temeljem važećih propisa, građanstvo može direktno kontaktirati nadležnog koncesionara za Istarsku županiju, tvrtku „Metis“ iz Pule na broj telefona 052/ 535 -168, koji u dogovorenom roku dolazi na lice mjesta.

Kartonsku i najlon ambalažu kao i papirnati otpad, novine te ambalažni otpad i slično građani mogu svakodnevno, osim nedjelje, u radno vrijeme od 7,oo do 14,oo sati a subotom od 7,oo do 12,00 sati, odlagati u prihvatno skladište Usluge na adresi bivše tvornice riba „Školjka“, ulica N.Tesle u Poreču. Za pruženu uslugu se ne naplaćuje posebna naknada.

Građani mogu svakodnevno i svakojaki drugi otpad iz kućanstva, okućnica parkova i vrtova  dovesti i bez plaćanja naknade odložiti na odlagalištu otpada „Košambra“ u Poreču. Prihvat tako donesenog otpada vrši se na ulaznoj porti odlagališta, a odlaže se na posebnim mjestima prema uputama službenih osoba na odlagalištu.

Koristimo priliku da građanstvo obavijestimo da je u završnoj fazi priprema i odabir lokacija za postavljanje spremnika za selektivno skupljanje otpada, „EKO – OTOKA“ u kojima će se posebno moći odlagati PET i MET ambalaža (plastične boce i limenke), papirnata i kartonska ambalaža te staklo.

Očekuje se da će prvi „EKO – OTOCI“ bit postavljeni već početkom mjeseca studenog, a građanstvo će o postavljanju biti pravovremeno obaviješteno.

Uprava društva

 

                                                                                       

Dokumenti