NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA” RJ “OTPADNE VODE”

RJ “ČISTOĆA” RJ “OTPADNE VODE”

Temeljem nastalog problema na lokaciji obale uvale Peškera Viša inspektorica zaštite okoliša gđa. Eudenija Besu dana 11. srpnja 2005. godine izvršila je inspekcijski nadzor :
– onečišćenja obale uvale Peškera morskom travom
– nasipavanje zemljom i kamenjem mora i pomorskog dobra Uvale Peškera

Radi važnosti te problema objavljujemo zapisnik o obavljenom pregledu.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA
ODJEL INSPEKCIJSKOG NADZORA U PAZINU
ZA PODRUČJE ISTARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 351-02/05-01/2248
ur. broj: 531-07/1-24-05-2
Poreč, 11.07.2005. godine
Započeto u 13,00 sati

Z A P I S N I K
o obavljenom pregledu
Upravnog odjela za komunalni susutav Grada Poreča
na lokaciji obale uvale Peškera u Poreču

Predmet inspekcijskog nadzora :
1. onečišćenje obale uvale Peškera morskom travom i uklanjanje,
2. nasipavanje zemljom i kamenjem mora i pomorskog dobra Uvale Peškera
Cilj nadzora je poduzimanje odgovarajućih mjera uređenja, gospodarenja otpadom, ishodovanje dokumentacije za nasipavanje pomorskog dobra.
Nadzor obavila: Eudjenija Besu, viša inspektorica zaštite okoliša,
Nadzoru nazočni:
1. Edi Štifanić, gradonačelnik,
2. Jasmina Vinkerlić, šef Odsjeka za operativu,
3. Slavko Sinožić, referent za javnu rasvjetu, čistoću i zelene površine,
4. Damir Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
5. Rodoljub Kosić, predsjednik uprave USLUGA POREČ d.o.o. Poreč

Inspektor zaštite okoliša obavlja nadzor na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o otpadu i Zakona o zaštiti zraka te podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenih zakona.
Nazočni su na temelju odredbe članka 143. ZOOUP upozoreni na pravo da se izjasne o svim činjenicama i okolnostima koje se utvrđuju od strane inspektora.

TIJEK I NALAZ INSPEKCIJSKOG NADZORA

1. Onečišćenje obale uvale Peškera morskom travom i uklanjanje

Uvodno se uvtrđuje da je uslijed nevremena u o noći dana 07.srpnja 2005. god. u jutarnjim satima dana 08.srpnja 2005.god. na dijelu mora i šljunčane obale u uvali Peškera došlo do širenja neugodnih mirisa kao poslijedice raspadanja morske trave i druge vegetacije koja se taloži na dnu mora. More je plitko pa je došlo do zamućenja u dijelu uvale zbog vodenih turbulencija. Naime, zbog nedostatka strujanja sav taj materijal ostaje u uvali.

O navedenim činjenicama nadležne službe grada i komunalnog poduzeća dana 08.srpnja 2005. god. izvršile su očevid, pozvali djelatnike ZZJZ IŽ radi uzimanja uzoraka vode u akvatoriju sve radi identifikacije uzroka neugodnih mirisa te radi daljnjih mjera za postupanje. Uzorci su uzeti te je izrađena i analiza uzoraka kao i mišljenje o nastalom onečišćenju.

Na predmetnoj lokaciji konstantno dolazi do takve pojave, tj. vegetacija sa dna mora se raspada u vodi, vod ne cirkulira a potom more izbaci morsku travu na obalu, pa koju komunalna tvrtka uklanja svakodnevno (fizički ručno, vilama) i odvozi na odlagalište komunalnog otpada Košambra a radi kompostiranja. Prema izjavi nazočnih cca. 1 m3 dnevno se to odvozi. O navedom otpadu za kompostiranje nije izrađena analiza.

Prema izjavi nazočnih o širenju neugodnih mirisa tj. o pritužbi građana utvrđeno je da izvor onečišćenja nisu otpadne vode iz kanalizacijskog sustava već je uzrok prirodna pojava kao što je prethodno opisano.

U privitku ovoga zapisnika su kopija katastarskog plana ( neslužbeno) sa ucrtanom granicom obale pomorskog dobra te izvješće sa komentarom ZZJZ.

2. Nasipavanje zemljom i kamenjem mora i pomorskog dobra Uvale Peškera

Uvodno se nazočnima ukazuje da je ova inspekcija zaprimila nekoliko telefonskoh prijava građana u svezi nasipavanja pomorskog dobra. Tim saznanjem obavljen je ovaj nadzor te se dalje utvrđuje iz dokumentacije koja je priređena na uvid da je Gradsko poglavarstvo Grad Poreča osiguralo finacijska sredstva u propračunu za 2004. god. za izradu plana i projekta za Peškeru u iznosu od 250.000 kn ( sl.glasnik br 10/2003).

Uvidom u kapiju plana te u prikaz stvanog stanja i očevidom na licu mjesta, na dijelu mora i pomorskog dobra uvale Peškera utrđuje se da je površina od cca. 2000 m2 nasuta u more građevinskim materijalom, kamenje, tampon i zemlja a “školjera” kameni blokovi su uz rub mora kao zaštita od valova.
Grad Poreč je donio GUP u listopadu 2001. god. te je preslik grafičkog prikaza rješenja uvale Peškera u privitku ovog zapisnika.

Donjeto je Rješenje Gradskog poglavarstva Klasa: 023-01/04-01/66, UR. BROJ: 2167/01-08-04-1 od 20 svibnja 2004. god. o0 osnivanju i imenovanju Odbora za praćenje izrade Studije okvirnih mogućnosti prostora – područja Peškera koji je u privitku ovoga zapisnika.

Sklopljen je Ugovor o izradi Studije okvirnih (optimalnih) mogućnosti područja “PEŠKERA” u Poreču između Grda Poreča i “URBIS – 72” d.d. Pula od 15.kolovoza 2004.god. koji je u privitku ovoga zapisnika.

Danom nadzora nazočne stranke izjavljuju da je sa nasipavanjem započeto još prije dvadesetak godina i to razne osobe ali ne i gradska uprava ( npr. gradnjom centara “LA COOP”-a iskop kamenja i zemlje je odložen na predmetnu lokaciju), ali da se stalno održava, ravna se nasuta površina dopunjavanjem tamponom, kosi se trava, sve na trošak Grada Poreča te se prostor koristi za razne namjene zabavne sadržaje tijekom sezone. Nazočni se ne mogu izjasniti u svezi činjenica da li za nasipavanje mora i pomorskog dobra postoji nekavo odobrenje, dokumetacija ili dozvola, nije poznato da li je za nasipavanje pomorskog dobra izrađena procjena utjecaja na okoliša niti da li je izhođena građevna dozvola i to od strane subjekata koji su izveli radove nasipavanja. Zadužuju se nazočni da o tome izvijeste inspoekciju, tj. da li postoji navedena dokumentacija, u roku od deset dana.

Zapisnik je pročitan i nazočni nemaju primjedbu.
Nazočni pregledu u znak suglasnosti zapisnik potvrđuju svojim potpisom.
Zapisnik je sastavljen u 5 primjeraka od kojih se po jedan uručuje nazočnima.

Dovršeno u 16,00 sati.

Inspekcijski nalaz izvršila:
Viša inspektorica zaštite okoliša RH:

Besu Eudenija

Dokumenti