NaslovnaVijestiRJ Čistoća – Uputstvo o korištenju spremnika za komunalni i drugi otpad

RJ Čistoća – Uputstvo o korištenju spremnika za komunalni i drugi otpad

Ovom prilikom želimo obavijestiti građanstvo da je  Plan odvoza komunalnog otpada objavljen na  internet stranicama Usluge Poreč www.usluga.hr, a da se za sve informacije mogu  obratiti radnim danom u vremenu od 7,oo do 15,oo  na broj telefona 052 / 429 – 241.

Poučeni dosadašnjim iskustvima obavješćujemo građane da spremnike za komunalni otpad sukladno planu odvoza iznašaju  na javnu površinu. Spremnici koji se budu nalazili unutar dvorišta djelatnici odvoza neće prazniti. Međutim ukoliko građani nisu iz raznih osobnih razloga u mogućnosti iznijeti spremnike na javnu površinu onda se mogu obratiti sa zahtjevom da naši djelatnici uslugu pruže uz financijsku nadoknadu koju će se posebno iskazivati na računu.

U spremnike za komunalni – kućni otpad ne smije se odlagati (citiramo odredbu članka 79. stavak 3. Odluke o komunalnom redu, Sl. glasnik Grada Poreča broj 4/2008.):

granje, smeće iz vrta, tehnološki i opasni otpad, tekuće tvari, masnoće, žar, otpadni građevni materijal, lešine životinja, električne baterije, akumulatori, auto gume, otpad iz klaonica i mesnica .

Posebno ističemo da se u spremnike za kućni otpad ne odlaže:

–  tehnološki otpad kao što su kartonske kutije i karton te dijelovi namještaja

– opasni otpad u što između ostalog spadaju svi električni i elektronički uređaji i oprema iz   

 kućanstva.

Sa takvim odgovornim ponašanjem pojedinaca omogućiti će se da  postavljeni spremnici na terenu zadovoljavaju volumenske potrebe za odlaganje kućnog otpada  i izbjeći će se pojave komunalnog otpada  uz same spremnike.

Ujedno obavještavamo građanstvo da će se organizirati akcije skupljanja krupnog otpada o čemu ćemo na vrijeme obavještavati putem javnih glasila, putem  Mjesnih odbora Grada Poreča, odnosno Općina Poreštine.

Za odvoz električnih i elektroničkih uređaja i opreme iz kućanstva, a temeljem važećih propisa, građanstvo može direktno kontaktirati nadležnog koncesionara za Istarsku županiju, tvrtku „Metis“ iz Pule na broj telefona 052/ 535 -168 ili komunalno poduzeće Uslugu na tel 429-241. .
          Ujedno napominjemo da građani  koristan – ambalažni  otpad  mogu svakodnevno  osobno donijeti  u reciklažno dvorište  „ Školjka“.

Svakodnevno i svakojaki drugi otpad iz kućanstva, okućnica parkova i vrtova  građani mogu dovesti i bez plaćanja naknade odložiti na odlagalištu otpada „Košambra“ u Poreču. Prihvat tako donesenog otpada vršiti će se na ulaznoj porti odlagališta, a njegovo odlaganje prema uputama službenih osoba na odlagalištu.

Koristimo priliku podsjetiti građane da koristan otpad selektiraju i odlažu u za to namijenjene spremnike “ EKO – OTOKE „ koji se nalaze po naseljima. Žuti spremnik za PET- MET  ambalažu ,plastične boce  i limenke)  , PLAVI spremnik za  papirnatu i kartonsku ambalaža te ZELENI spremnik za staklenu ambalažu.

 

Dokumenti