NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Izrada priključka fekalne kanalizacije veletržnice ribe u Poreču

RJ “OTPADNE VODE” – Izrada priključka fekalne kanalizacije veletržnice ribe u Poreču

Objavljeno je ograničeno prikupljanje ponuda za IZRADU PRIKLJUČKA FEKALNE KANALIZACIJE VELETRŽNICE RIBE U POREČU i odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.

Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovor o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (NN 14/02), Uprava Društva raspisala je ograničeno prikupljanje ponuda za Izradu priključka fekalne kanalizacije veletržnice ribe u Poreču.

Zaprimljene su 4 ponude i sve su potpune.

Ponuda tvrtke G.E.M.A.R. d.o.o. Poreč utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve uvjete i ponudio cijenu od 62.216,20 kn za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Rok izrade priključka je 20 radnih dana od potpisa Ugovora (01.06.2007.)

Uprava društva

Dokumenti