NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE”- Oštećenje tlačnog cjevovoda CS „Ulika“ u AC Ulika.

RJ “OTPADNE VODE”- Oštećenje tlačnog cjevovoda CS „Ulika“ u AC Ulika.

Obaviještavamo građane da je dana 30. svibnja 2006. godine konstatirano oštećenje tlačnog cjevovoda crpne stanice Ulika ,na sustavu javne odvodnje „Poreč sjever“ u dijelu prostora autocampa Ulika u Poreču.

Obaviještavamo građane da je dana 30. svibnja 2006. godine konstatirano oštećenje tlačnog cjevovoda crpne stanice Ulika ,na sustavu javne odvodnje „Poreč sjever“ u dijelu prostora autocampa Ulika u Poreču.

Uspostavljen je nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, isključene su crpke u CS Ulika, a otpadna voda iz crpnog bazena preusmjerena je u stare prihvatne taložnice.
O nastalom akcidentu u skladu sa Planom provedbenih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja voda i operativnog plana na području kanalizacijskog sustava “Poreč sjever”, putem mobilnog aparata obavještena su slijedećanadležna tijela:
– Vodopravni županijski inspektor ,
– Sanitarni inspektor u Poreču,
– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

Po uspostavljenom nadzoru nad nastalim zagađenjem kad su stvoreni uvjeti u dogovoru sa predstavnicima AC “Ulika”, dana 01.06.2006. godine u 9,00 sati pristupilo se popravku tlačnog cjevovoda.
CS Ulika kao i tlačni cjevovod stavljeni su u funkciju u 14,30 sati.

Uprava Društva

Dokumenti