NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE”- Provedeno nadmetanje za građenje građevine – Kanalizacijski sustav Stancija Valkanela

RJ “OTPADNE VODE”- Provedeno nadmetanje za građenje građevine – Kanalizacijski sustav Stancija Valkanela

Temeljem provedenog javnog natječaja za građenje građevine – Kanalizacijski sustav Stancija Valkanela odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.
Temeljem provedenog javnog natječaja za građenje građevine – Kanalizacijski sustav Stancija Valkanela odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.

Sukladno Planu poslovanja komunalnog poduzeće i Planu investicija za 2005 godinu te članku 9. Zakona o javnoj nabavi Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za građenje građevine Kanalizacijski sustav Stancija Valkanela.

Zaprimljeno je ukupno 9 ponuda od kojih su sve potpune.

Ponuda ” ISTRAKOP” d.o.o. Poreč utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve uvijete i ponudio cijenu od 355.137,92 kn za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Početak radova predviđen je odmah po potpisu Ugovora i iste završiti u roku od 45 (četrdeset pet) dana.

Uprava Društva

Dokumenti