NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE”-Provedeno nadmetanje za građenje kanaliz.sustava Košambra-vinski podrum

RJ “OTPADNE VODE”-Provedeno nadmetanje za građenje kanaliz.sustava Košambra-vinski podrum

Proveden je javni natječaj za građenje kanalizacijskog kolektora Košambra- vinski podrum i odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.

Sukladno Planu poslovanja komunalnog poduzeće i Planu investicija za 2005 godinu te članku 9. Zakona o javnoj nabavi Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za građenje građevine Kanalizacijski kolektor Košambra- vinarski podrum.

Nadmetanje je objavljeno u Narodnim novinama broj 40/05 od 03.10.2005. godine pod brojem nadmetanja 7/2005 i evidencijskim brojem nabave :
05-23-13304/3279.

Zaprimljeno je ukupno 7 ponuda od kojih je 6 potpunih. Ponuda tvrtke
G. E. M. A . R. d .o. o. Poreč je nepotpuna zbog nedostatka dinamičnog plana izvođenja, te zbog toga nije uzeta u razmatranje.

Ponuda ” TEGRA” d.d. Čakovec utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve uvijete i ponudio cijenu od 1.390.584,17 kn za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Početak radova predviđen je po potpisu ugovora, a okončanje 120 dana nakon potpisa ugovora.

Uprava Društva

Dokumenti