NaslovnaVijestiRJ Parkiralište – Manjak parkirnih mjesta u gradu

RJ Parkiralište – Manjak parkirnih mjesta u gradu

Objavljujemo odgovor na viječnićko pitanje o problematici parkiranja u gradu, postavljeno na gradskom vijeću Grada Poreča, 29.07.2008. godine:

Problem manjka parkirnih mjesta je odavno poznat, a pogotovo njegova ljetna dimenzija. Grad Poreč je za stanare starogradske jezgre rezervirao tri parkirna prostora koji ukupno broje 116 + 7 parkirališta za invalide, a zajedno ne mogu kvalitetno pokriti potrebe tristotinjak stanara sa regularno prijavljenim prebivalištem u tom dijelu grada. 

No krenimo redom. Zaključkom gradskog Poglavarstva iz 1998. godine ta su parkirališta postala rezervirana za stanare starogradske jezgre sa prebivalištem i vlastitim vozilom. Postavljen je rampni sustav za kontrolu prometovanja na parkiralištu Peškera i kod okrugle kule (tada parkiralište kod Parka E. Kumićića nije bilo u funkciji jer je O. m. Tita  bila otvorena za promet, kartice za korištenje parkirališta bile su dodjeljivane redom prijava.
Parkirališta su se popunjavala do negdje 30% više korisnika u odnosu na raspoloživa parkirana mjesta te se stvarala lista čekanja. Na taj se način zbrinula niti trećina stanara i stvorila se kategorija stanara sa umanjenim pravom, što je rezultiralo stalnim negodovanjem, a i parkirališta su često zjapila prazna što je još više djelovalo na buntovnu svijest pojedinaca. 

Nakon toga, 2005. godine zaključkom gradskog Poglavarstava rezerviranim parkiralištima se dodaje i parkiralište ispred Parka E. Kumićić i dozvoljava se parkiranje svim stanarima koji imaju uredno prijavljeno prebivalište u tom dijelu grada sa pretpostavkom da imaju vlastito vozilo i to samo jedno vozilo po stambenoj jedinici. Na taj su se način svi stanari sveli pod isti nazivnik, što se prava na parkiranje tiče. Međutim, veliki broj korisnika zatrpao je parkirališne prostore i stvorio se novi problem – što sa vozilom kad mjesta nema. Veliki broj korisnika rezultirao je isto tako sa velikim brojem ideja i doskočica kako si zauzeti parkirno mjesto: postave prepreka, lanaca, parkiranja prikolica, neregistriranih vozila, skutera, posuđivanjem i zlouporabom kartica i sl. Navedeno je poticalo nezadovoljstvo, kako korisnika tako i upravitelja parkiralištima, pa su uslijedile fizičke kontrole i obilasci i blokiranje zlouporabljenih kartica, međutim problem je i dalje ostajao. 

Zadnjim Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o naplati parkiranja učinjen je korak dalje, a taj je da se svim korisnicima rezerviranih parkirališta dodijelila mogućnost alternativnog parkiranja na velikom gradskom parkiralištu, parkiralištu kod suda te parkiralištu Žatika. Točno su definirana područja grada koja gravitiraju pojedinom parkiralištu i uvelike se postrožila kontrola korištenja rezerviranih parkirališta, na način da je uvedeno blokiranje pogonskih kotača vozila koja nisu imala pravo koristiti parkiralište, a na kraju i odvoz vozila specijalnim vozilom za premještanje vozila. 

Od stupanja na snagu novog Pravilnika, sa rezerviranih parkirališta posredstvom specijalnog vozila za odvoz vozila i uz suradnju komunalnih redara, sukladno odrednicama navedenog Pravilnika o načinu odobravanja ulaska u pješačku zonu, uklonjeno je 11 vozila, ukupno je blokirano 48 zlouporabljenih kartica i postavljeno je 17 blokada pogonskih kotača, što upućuje na rad službi ali i na veliku neodgovornost korisnika parkirališta. Sa tim u vezi upravitelj parkirališta je zaposlio djelatnika koji radi samo na osiguravanju provedbe odrednica posljednjeg Pravilnika i mišljenja smo da će se uz suradnju komunalnih redara i koncesionara za odvoz vozila, barem po pitanju reda, situacija podići na jedan zadovoljavajući nivo i zato pozivamo građane korisnike na suradnju sa našim službama kako bi se izbjegle moguće neugodne situacije.

Od dokumentacije za ostvarivanje prava za korištenje rezerviranih parkirališta treba dostaviti:
– Osobnu iskaznicu (dokaz prebivališta)
– Vlasnički list (dokaz vlasništva)
– Prometnu knjižicu vlastitog vozila
Napominjemo da se izdaje samo jedno odobrenje po stambenoj jedinici. 

Cijena koštanja pretplate na godinu dana iznosi 200,00 kn.

Trenutno stanje odnosa broja parkirnih mjesta i broja korisnika sa odobrenjem je slijedeće:
– Parkiralište Peškera 55 + 2 mjesta, 156 korisnika
– Parkiralište kod okrugle kule 19 mjesta, 36 korisnika
– Parkiralište kod E. Kumićića 41 + 5 mjesta, 75 korisnika

Uprava društva

Dokumenti