NaslovnaVijestiRJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Kanalizacijski kolektor K-1 i K-2 i Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sv. Lovreč

RJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Kanalizacijski kolektor K-1 i K-2 i Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sv. Lovreč

Nakon izvršenih iskopa, dovršava se postava kanalizacijskih cijevi i gotovih revizionih okana na dijelu kolektora K-1 od glavne prometnice do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kolektora K-2 u naselju Korsa.
Nakon izvršenih iskopa, dovršava se postava kanalizacijskih cijevi i gotovih revizionih okana na dijelu kolektora K-1 od glavne prometnice do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kolektora K-2 u naselju Korsa. Radove izvodi tvrtka „GEOKOP TRADE“ d.o.o. iz Bala.
Dio kolektora K-1 uz glavnu prometnicu započet će se izvoditi nakon nadolazećih blagdana.

U tijeku je izvedba retencijskih bazena Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od strane tvrtke „ALMES“ d.o.o. iz Rijeke. Namjena građevine, odnosno uređaja za obradu otpadnih voda Sv. Lovreč obuhvaća mehaničku i biološku obradu vode u MBR reaktorima te obradu i kompaktiranje mulja. Odvijanjem predviđenih procesa dobiva se pročišćena voda, koja se putem upojnog bunara upušta u podzemlje ili ponovno koristi u tehnološke svrhe, i kompaktirani mulj koji se odlaže na gradsko odlagalište otpada ili koristi kao obrađeni humus.

Uprava Društva

Dokumenti