NaslovnaVijestiRJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sv. Lovreč

RJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sv. Lovreč

Dana 24.09.2007 god. raspisan je javni natječaj za izgradnju građevine: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sv. Lovreč.
Namjena građevine, odnosno uređaja za obradu otpadnih voda Sv. Lovreč obuhvaća mehaničku i biološku obradu vode u MBR reaktorima te obradu i kompaktiranje mulja. Odvijanjem predviđenih procesa dobiva se pročišćena voda, koja se putem upojnog bunara upušta u podzemlje ili ponovno koristi u tehnološke svrhe i kompaktirani mulj koji se odlaže na gradsko odlagalište otpada ili koristi kao obrađeni humus.

Uprava Društva

Dokumenti